Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις του ν.1684/1987 ( άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

 

Τα άρθρα 20 και 21 του ν.1684/1987 (Α΄18) καταργούνται.