Άρθρο 12 Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή – Προσθήκη άρθρου 47ε στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

 

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47ε ως εξής:

«Άρθρο 47ε
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή
1. Όταν, για την εισαγωγή αγαθών, εξαιρουμένων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε δέματα εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, δεν χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς εισαγωγής του άρθρου 47δ ή αντίστοιχου ειδικού καθεστώτος άλλου κράτους-μέλους, το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο για λογαριασμό του προσώπου για το οποίο προορίζονται τα αγαθά δύναται να κάνει χρήση ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την καταβολή ΦΠΑ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπό την προϋπόθεση ότι η αποστολή ή η άφιξη των αγαθών ολοκληρώνεται στη χώρα μας.
Ως «εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των αγαθών καθαυτά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 (L 269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας ειδικής ρύθμισης, ισχύουν τα εξής:
(α) το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά είναι υπόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ
(β) το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εισπράττει τον ΦΠΑ από το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά και καταβάλλει τον ΦΠΑ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο.
3. Η είσπραξη του φόρου στο πλαίσιο της παρούσας ειδικής ρύθμισης πραγματοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικά μέσα σε μηνιαία βάση. Ο φόρος καταβάλλεται εντός της προθεσμίας καταβολής που εφαρμόζεται για την καταβολή των εισαγωγικών δασμών.
4. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την παρούσα ειδική ρύθμιση τηρούν αρχείο των εισαγωγών που υπάγονται στην παρούσα ειδική ρύθμιση για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Η τήρηση του αρχείου εισαγωγών πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να επαληθεύουν την ακρίβεια του δηλωθέντος ποσού ΦΠΑ. Το αρχείο εισαγωγών είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών.
5. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος άρθρου θεωρείται, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 142του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) και τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα.»