Άρθρο 16 Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και 47δ και τους υποκειμένους του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 8 ν. 4308/2014 (Α΄251) (άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

 

Η παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄251) αντικαθίσταται ως εξής:
«1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ. Κατ΄ εξαίρεση, οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ δεν υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Τιμολόγιο εκδίδουν και οι υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι θεωρείται ότι παραδίδουν σε άλλους υποκείμενους στον φόρο αγαθά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον ο τόπος παράδοσης των αγαθών είναι το εσωτερικό της Χώρας. Οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών – μελών, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις περί παραστατικών πωλήσεων του παρόντος νόμου για σκοπούς Φ.Π.Α. για τις πράξεις που καλύπτονται από τα ως άνω ειδικά καθεστώτα».