Άρθρο 13 Ειδικές προβλέψεις για ορισμένα αγαθά τα οποία υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης και εμπίπτουν σε ειδικές υποχρεώσεις κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

 

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47στ ως εξής:
«Άρθρο 47 στ
1. Στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τυγχάνουν εφαρμογής οι απαγορεύσεις των πωλήσεων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ν.2960/2001 (Α΄ 265) και του άρθρου 16 του ν.4419/2016 (Α’ 174).
2.Για τις ενδοκοινοτικές εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, τα οποία υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας, με την επιφύλαξη της παρ.1, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, για την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
3. Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, είναι το εσωτερικό της χώρας, με την επιφύλαξη της παρ.1,τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 60 και της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2960/2001, για την βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.».