Άρθρο 15 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επίσης, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών των οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από τον φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’, στ’ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27.».