Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ειδικότερα:
Ι. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται: α) να γίνουν μικρής κλίμακας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), β) να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά.
ΙΙ. Προσαρμόζεται η εθνική νομοθεσία σε διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, με ενσωμάτωση οδηγιών και προσαρμογή ρυθμίσεων σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΙΙΙ. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα, όπως οργανωτικά, ή συμπληρώνεται νομοθεσία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
IV. Εισάγονται ρυθμίσεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 5.02.2013 και ώρα 08:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Ιωάννης Στουρνάρας