Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση στο προσχέδιο νόμου «Tέλη εγγραφής πράξεων και χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα υποθηκοφυλακεία και τρόπος καταβολής τους. Αποδόσεις σε ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και ΕΚΧΑ Α.Ε., αμοιβή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και τρόπος καταβολής της.»

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται να εξαλειφθούν οι παθογένειες του συστήματος είσπραξης των τελών από τα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία της χώρας, που έχουν διαπιστωθεί από μακρού χρόνου και η αλλαγή του τρόπου είσπραξης των τελών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των διαδικασιών. Τα βασικά στοιχεία της υπό κρίση ρύθμισης συνοψίζονται στα εξής:
α) Επαναθεσμοθετείται το τέλος που καταβάλλεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία.
β) Το τέλος οφείλεται και αποδίδεται αποκλειστικά στο Δημόσιο και καταβάλλεται άμεσα μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και με την εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών τρόπων καταβολής. Ομοίως ηλεκτρονικά καταχωρείται και η σχετική αίτηση προς την οποία η καταβολή του τέλους αντιστοιχίζεται.
γ) Θεσμοθετείται η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και την ΕΚΧΑ Α.Ε., συγκεκριμένου ύψους ποσά, υπολογιζόμενα επί των τελών που εισπράχθηκαν για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων σε κάθε Υποθηκοφυλακείο.
δ) Επαναθεσμοθετείται η αμοιβή των αμίσθων υποθηκοφυλάκων κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο σε σχέση με τα ισχύοντα, την οποία όμως δεν καταβάλλει ο αιτών την εγγραφή ή την έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου, αλλά το Δημόσιο στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και με βάση τα καταβληθέντα τέλη κατά τον προηγούμενο μήνα για την εγγραφή πράξεων ή την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων, από το οικείο άμισθο Υποθηκοφυλακείο.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν :
α) Στην απλοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των τελών για τον πολίτη αφού αυτή θα διενεργείται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.
β) Στην άμεση και χωρίς καθυστέρηση είσπραξη των καταβαλλόμενων τελών από το Δημόσιο.
γ) Στην διασφάλιση της καταβολής των νομίμων τελών για κάθε πράξη εγγραφής και κάθε πιστοποιητικό ή αντίγραφο.
δ) Στην διασφάλιση του ενιαίου της εφαρμογής των διατάξεων, αφ’ ενός μεν επειδή το θεσμικό πλαίσιο απλοποιείται, αφετέρου δε διότι η εφαρμογή τους και το μεγαλύτερο μέρος τους θα γίνεται ηλεκτρονικά και κατά ενιαίο τρόπο.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 06.10.2014 και ώρα 12:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ