Άρθρο 7 Μηχανικοί

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. α) Η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του Π.Δ. 696/1974 (Α΄301), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αμοιβές παύουν εφεξής να ισχύουν με αυτόν τον χαρακτήρα. Τα ανωτέρω ισχύουν αντιστοίχως και ως προς κάθε οριζόμενη από οποιαδήποτε διάταξη νόμου ως υποχρεωτικώς ελάχιστη αμοιβή για εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 του Ν.Δ. της 17.7/16-8-1923, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού.

β) Η συνομολόγηση από μηχανικό σύμβασης με ασυνήθιστα χαμηλή αμοιβή, κατά την έννοια του άρθρου 52 του ΠΔ 60/2007 (Α΄64), που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Το ΔΣ του ΤΕΕ, όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το ΔΣ του ΤΕΕ ασκεί την πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ΒΔ της 30/31.5.1956 (Α΄134), κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Μετά την περαίωση της μελέτης, ο μηχανικός γνωστοποιεί στο ΤΕΕ τα προκύπτοντα από αυτήν στοιχεία, με βάση τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει στο ΤΕΕ τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στην νομοθεσία, είτε ως παρακρατούμενα από την αμοιβή του μηχανικού, που επεβάλλετο κατά το άρθρο 2 του Β.Δ. της 30/31.5.1956 να κατατίθεται στο ΤΕΕ, είτε ως καταβαλλόμενα στο ΤΕΕ ως δικαιούχο ή προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. Το ΤΕΕ, μετά από επαλήθευση των στοιχείων και του βάσει αυτών γενόμενου υπολογισμού των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί, αποδίδει στους νόμιμους δικαιούχους τις καταβαλλόμενες σε αυτό εισφορές και δικαιώματα, πέραν εκείνων που προορίζονται γι’ αυτό.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και ως προς τον επιβλέποντα μηχανικό για τις εργασίες επίβλεψης καθώς και τον αναλαμβάνοντα τη διοίκηση έργου.

4. Οι νόμιμες εισφορές υπέρ του ΤΕΕ, υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής εφ’ όσον αυτή είναι μεγαλύτερη της νόμιμης αμοιβής κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 696/1974 όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής.

Στις περιπτώσεις που οι ως άνω εισφορές προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της υποχρεωτικώς ελάχιστης αμοιβής, υπολογίζονται εφεξής επί της νομίμου αμοιβής.

5. Οι αναφερόμενες στο Π.Δ. 696/1974 «ελάχιστες αμοιβές» ή «αμοιβές» νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ιδίου διατάγματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8 και, πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό νομίμων εισφορών και δικαιωμάτων από το ΤΕΕ κατά την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές μηχανικών για την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 677 έως 681 του Κ.Πολ.Δ., όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αυτών.

6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Π.Δ 696/1974, εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τις τιμές μονάδος που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνώμης του ΤΕΕ, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 (Α΄43), όπως κάθε φορά ισχύει.»
Παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/1974:

«6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από το αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, (άρθρ. 41 του Νομ. 1249/1982 ΦΕΚ 43, όπως κάθε φορά ισχύει).»

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/1974 διαγράφεται.
Άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 696/1974

«1. Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως δια την εκπόνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων – παραλαβών και εκτιμήσεων

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.»

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 696/1974, αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Οι καθοριζόμενες με το διάταγμα αυτό αμοιβές αποτελούν τις νόμιμες αμοιβές, οι οποίες ισχύουν για την περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής, για την εκπόνηση μελετών και την διενέργεια επιβλέψεων- παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τις κατωτέρω κατηγορίες ή διακρίσεις αυτών.»

Πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/1974:

«7. Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού ή εκτελέσεως άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 5.000 δραχμ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε για το συντελεστή της παρ. 2 του άρθρ. 4.»

9. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/1974, διαγράφονται.
Άρθρο 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ.

«1. Δια Β.Δ/των. εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, κανονίζεται η δι` εκάστην περίπτωσιν πληρωτέα υπό των εργοδοτών αμοιβή εις τους μηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας τους εκπονούντας μελέτας οιωνδήποτε έργων και τους αναλαμβάνοντας την εφαρμογήν των μελετών και την εποπτείαν εκτελέσεως των έργων τούτων. » Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα απο το παρόν διάταγμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.»***Το εντός » » τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.11 Του άρθρου 3 του Ν.2242/1994 (Α 162) 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον οριζομένη αμοιβή αποτελεί υποχρεωτικήν διατίμησιν δι` αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, εφ` όσον ταύτα δι` ιδιαιτέρας μεταξύ των εγγράφου συμφωνίας δεν εκανόνισαν άλλως τα της αμοιβής ταύτης. ***Παρατήρηση:Σύμφωνα με το άρθρο μόνο παρ. 1 του Ν.Δ. 2726/1953, ΦΕΚ Α 325: «Ο κατά το άρθρον 59 παρ. 1 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εν γένει και αρχιτεκτόνων, εφαρμόζεται δι` όλας τας ειδικότητας των μηχανικών – μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών,καθώς και δια τους βάσει ειδικών διατάξεων νόμων ασκούντας τα επαγγέλματα ταύτα εν όλω ή εν μέρει. Τα ως άνω ελάχιστα όρια αμοιβών αποτελούν κατωτέραν διατίμησιν υποχρεωτικήν δι` αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη καταργουμένης κατά τα λοιπά της παρ. 2 του ως άνω άρθρου».

10. Το άρθρο 59 του από 17.7/16.8.1923 ΝΔ (Α΄228) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59

Με Π.Δ. που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ρυθμίζονται οι νόμιμες αμοιβές, που ισχύουν για την περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής, των διπλωματούχων ανώτατων σχολών μηχανικών γενικά και αρχιτεκτόνων, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και αυτών που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, εν όλω ή εν μέρει, που εκπονούν μελέτες οποιωνδήποτε έργων και αυτών που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των μελετών και την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων αυτών. Μεταξύ των ως άνω έργων περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Ο παραπάνω κανονισμός των αμοιβών αναφέρεται στη μελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.τ.λ. ή αμοιβές που καταβάλλονται σε αυτούς που μετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στους κριτές αυτών.»

Παρ.1 και 2 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953:

« 1. Ο κατά το άρθρον 59 παράγραφος 1 του από 17.7/16.8.1923 Ν. Δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εν γένει και αρχιτεκτόνων, εφαρμόζεται δι` όλας τας ειδικότητας των μηχανικών-μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών,καθώς και διά τους βάσει ειδικών διατάξεων νόμων ασκούντας τα επαγγέλματα ταύτα εν όλω ή εν μέρει. Τα ως άνω ελάχιστα όρια αμοιβών αποτελούν κατωτέραν διατίμησιν υποχρεωτικήν δι` αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη καταργουμένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου. 2. Ο κανονισμός ούτος των αμοιβών εκτείνεται εις την μελέτην, εφαρμογή, επίβλεψιν, εποπτείαν ή έλεγχον και παραλαβήν πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και εις πάσης φύσεως τεχνικάς εν γένει εργασίας και υπηρεσίας, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνας κλπ. ή αμοιβάς καταβαλλομένας εις τους μετέχοντας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και τους κριτάς τούτων.»

11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 (Α΄325) καταργούνται.

Παρ.4 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953:

«4. Εκ της ως άνω αμοιβής μελέτης παρακρατείται υπό του Τ.Ε.Ε. ποσοστόν 8%, όπερ διατίθεται διά την εθελουσίαν έξοδον εκ του επαγγέλματος των μη διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και βάσει ειδικών διατάξεων νόμου αποδεδειγμένως ασκούντων ως άνω το τεχνικόν επάγγελμα και εγγεγραμμένους εις τα οικεία μητρώα, κατά τα οριζόμενα διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων, μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων και πρότασιν του Τ.Ε.Ε. Ποσοστόν μέχρι 2% κρατείται επίσης υπό του Τ.Ε.Ε. διά τας πάσης φύσεως σχετικάς δαπάνας αυτού. Το υπόλοιπον της αμοιβής της μελέτης καταβάλλεται, εν όλω ή τμηματικώς, προς τον δικαιούχον υπό του Τ.Ε.Ε. ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου, μετά την υπό της Αρχής έγκρισιν της μελέτης, κατά τα ορισθησόμενα διά Β. Διατάγματος, ομοίως εκδιδομένου.

«Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπονήσεως τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής». ***Το εντός » » εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 15 του Ν.2308/1995 (Α 114)

12 α) Επί της συμβατικώς συνομολογουμένης ή της νομίμου αμοιβής κατά τις διακρίσεις της παρ. 4, καταβάλλεται από τον μηχανικό υπέρ του ΤΕΕ ποσοστό 2% για τις πάσης φύσεως δαπάνες αυτού. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από εργοδότη, μπορεί και το Τ.Ε.Ε. να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπονήσεως τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής.

β) Η παρ. 4 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 (Α΄325) καταργείται.

Άρθρο 2, παρ.1 έως και 3 του Β.Δ. 30/31.5.1956:

« 1. Οι αναθέτοντες εις τους εν τη παρ.1 του προηγουμένου άρθρου μελέτας, οι αναφερόμενοι εις το άρθρ.2 του Ν.Δ/τος της15/7.10.1927 «περί εκδικάσεως των εξ αμοιβών των εργασιών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κλπ. διαφορών μεταξύ τούτων και πελατών», ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρ.1 του Α.Ν. της 19/23.11.35 «περί τροποποιήσεως και ερμηνείας του από 30.4.1926 Ν.Δ/τος «περί εκδικάσεως των εξ αμοιβών εργασιών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κλπ. Διαφορών μεταξύ τούτων και πελατών», υποχρεούνται όπως καταθέτωσι κατά τα εφεξής οριζόμενα εις το Τ.Ε.Ε. η τον υπό τούτου εξουσιοδοτούμενον το σύνολον της οφειλομένης παρ` αυτών προς τους εν τη παρ.1 του προηγουμένου άρθρου αναφερομένους αμοιβής μελέτης, ως αύτη κατά τα άνω καθωρίσθη υπό αρμοδιάς Κρατικής Υπηρεσίας η του Τ.Ε.Ε., στερούμενοι του δικαιώματος όπως καταβάλωσι την αμοιβήν απ` ευθείας εις τους δικαιούχους. 2. Οι εν τη παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου αναφερόμενοι και ανεξαρτήτως ποσού αμοιβής δικαιούνται απολύψεως τμηματικής πληρωμής ίσης προς το ποσόν του αναλογούντος φόρου επιτηδεύματος εις την ανατεθείσαν μελέτην, υπολογιζομένης βάσει του οριστικού πίνακος αμοιβής. Η τμηματική αύτη πληρωμή καταβάλλεται υπό του οφειλέτου εις το Τ.Ε.Ε. 3 Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εις το Τεχνικόν Επιμελητήριο της Ελλάδος το υπόλοιπον της αμοιβής μετά την αφαίρεσιν του εν τα προηγουμένω εδαφίω φόρου επιτηδεύματος και των τυχόν κατά την διάρκεια της εργασίας κατατιθεμένων εις το Τ. Ε.Ε. προκαταβολών επί της αμοιβής. Η καταβολή γίνεται εντός 15 ημερών από της πραιώσεως ή της παραδόσεως εις αυτόν της συντελεσθείσης μελέτης εφ`όσον δεν χρήζει περαιτέρω εγκρίσεως παρά Δημοσίας Αρχής, ή χρήζει μεν τοιαύτης εγκρίσεως, δεν ητήσατο όμως ο οφειλέτης ταύτην εντός της ως άνω προθεσμίας των 15 ημεων. Αιτηθείσης της εγκρίσεως της μελέτης εντός της ως άνω προθεσμίας παρά του υποχρέου εις την καταβολήν της αμοιβής ιδιώτου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή αμοιβή καταβάλλεται εις το Τ.Ε.Ε. μετά την έγκρισιν της μελέτης και προ της εκδόσεως της απαιτουμένης αδείας προς εκτέλεσιν των περί ών η μελέτη εργασιών, εις ας δε περιπτώσεις δεν απαιτείται η χορήγησις τοιαύτης αδείας μετά την έγκρισιν της μελέτης υπό της αρμόδιας Αρχής και προ της παραδόσεως αυτής εις τον υπόχρεον προς καταβολήν της αμοιβής». ***Η μέσα σε » » παρ. 3 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 1 Β.Δ. 188 της 16 Φεβρ. /3 Μαρτ. 1966 (ΦΕΚ Α`45).»

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 2 του Β.Δ. της 30/31.5.1956, παύουν εφεξής να ισχύουν.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ΒΔ 30/31.5.1956:

«4. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης αμοιβής ή τμηματικών πληρωμών έχει δικαίωμα εγέρσεως δικαστικής αγωγής εισπράξεως της οφειλομένης αμοιβής, ο δικαιούχος μηχανικός ή τα δικαιούχα γραφεία μελετητών με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών. Το αυτό δικαίωμα έχει και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Αίτημα της καταψηφιστικής αγωγής θα ειναι η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα ανωτέρω τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων»

14.Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΒΔ 30/31.5.1956, αντικαθίστανται ως εξής:

«Αίτημα της αγωγής θα είναι η αναγνώριση υποχρεώσεως καταβολής ή η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο μελετητή μηχανικό. Τούτο εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων»

15. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων και τις αμοιβές των μηχανικών, εν γένει και αρχιτεκτόνων.
Παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3316/2005

«8. Οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων των άρθρων 6 έως 10 συντάσσονται με τήρηση των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή των μελετών και υπηρεσιών του άρθρου 2. Οι αναθέτουσες Αρχές αναφέρουν στις προκηρύξεις τις διατάξεις αυτές.

16. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3316/2005 (Α΄42) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«8. Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής κατά το άρθρο τούτο, καθόσον αφορά τη διενέργεια του διαγωνισμού, χρησιμεύει αποκλειστικά στις αναθέτουσες αρχές για τον προσδιορισμό των καλουμένων με την προκήρυξη τάξεων πτυχίου στον διαγωνισμό.

Η ως άνω προεκτιμώμενη αμοιβή, που υπολογίζεται από την αναθέτουσα αρχή, δεν δεσμεύει τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν οικονομική προσφορά χαμηλότερη από το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

9.Αν υποβληθεί ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, εφαρμόζεται το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64)».

Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του ν.3316/2005:

«9. Κριτήρια ανάθεσης της προμελέτης είναι: α) Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία συνίσταται: αα) Στην πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικής λύσης. ββ) Στα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την προσφορά λύσης, η οποία βαθμολογείται, ανάλογα με τη φύση του έργου, με βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω υποκριτήρια: (1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης (2) Την αισθητική αξία της λύσης. (3) Την ευκολία κατασκευής της λύσης. (4) Τη δαπάνη του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και, εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι παράμετροι υπολογισμού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 5) Τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου.(6) Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας των ως άνω υποκριτηρίων της τεχνικής προσφοράς, ενώ μπορεί να εξειδικεύονται ανάλογα με την κατηγορία, το μέγεθος και το είδος έργου ή να προστίθενται και άλλα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης οι συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων ορίζονται στην προκήρυξη. Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων βαθμολογείται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων ορίζεται σε ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). β) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου για την εκπόνηση της προτεινόμενης από αυτόν κύριας τεχνικής λύσης και των εναλλακτικών της, εφόσον προβλέπεται η υποβολή τους, που περιλαμβάνει και τις αμοιβές για απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 5, η οικονομική προσφορά αναλύεται λεπτομερώς στα επί μέρους στάδια μελέτης. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά απορρίπτεται εφόσον κατά κατηγορία μελέτης παραβιάζει τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις αμοιβές της προς ανάθεση μελέτης ή εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στην προτεινόμενη τεχνική λύση. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων βαθμολογείται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με τον τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στην τελική βαθμολογία ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζεται ενιαίος τρόπος βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ο τρόπος βαθμολόγησης ορίζεται στην προκήρυξη.»

17. Το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως β΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στην προτεινόμενη τεχνική λύση.»

Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.3316/2005:

«5. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 και περιλαμβάνει τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών και για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, ενώ δεν μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, οι οποίες ανατίθενται με ιδιαίτερη σύμβαση. «Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών στην προεκτιμώμενη αμοιβή και αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων σε περίπτωση σύνθετης μελέτης, όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή των ερευνητικών εργασιών δεν υπερβαίνει ποσοστό 15% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή τίθεται στην προκήρυξη της σύμβασης η προβλεπόμενη ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών εργασιών και η προεκτιμώμενη αξία τους (στο σύνολο και ανά μονάδα) και οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά επί της αξίας αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τις προσφερθείσες τιμές και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την υπόλοιπη, μη εκτελεσθείσα, ποσότητα μονάδων δεν καταβάλλεται αμοιβή στον ανάδοχο.»*** Τα άνω εντός » » εδάφια της παρ.5 προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.5 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.»

18. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3316/2005, οι λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8».

Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.3316/2005:

«10. Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού που γνωστοποιείται εγγράφως στους υποψήφιους προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους στο πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά απορρίπτεται εφόσον κατά κατηγορία μελέτης παραβιάζει τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την αμοιβή των μελετών που ανατίθενται ή οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των εδαφίων β΄ και δ΄ της παραγράφου 2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον υποψήφιο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και των οικονομικών

προσφορών. Επί ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Το πρακτικό κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22 και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατ΄ αυτού είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Επί των ενστάσεων διατυπώνει τη γνώμη της η Επιτροπή και τη διαβιβάζει, μαζί με το πρακτικό, στην Προϊσταμένη Αρχή, που αποφασίζει για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 6 εφαρμόζονται ανάλογα.»

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν.3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εδαφίου β της παραγράφου 2».

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3316/2005:

«2. Η αμοιβή μελέτης που εκπονείται κατά την παράγραφο 1 υπολογίζεται κατά τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την αμοιβή των μελετών και τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση της καταβολής της ελάχιστης νόμιμης αμοιβής του μελετητή. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής η αμοιβή καταβάλλεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις».

20. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3316/2005, καταργούνται.

21. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή του ν. 3316/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
22. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161(Β’1064/27.7.2005) υ.α. που αφορούν την βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών, στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν.3316/2005, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου.
 • 26 Ιανουαρίου 2011, 00:19 | Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Στο άρθρο 7 παραγ.2 μετα το πρωτο εδάφιο να προστεθεί το εξής:
  » Με βάση τα στοιχεία της σύμβασης το ΤΕΕ προσδιορίζει την νομιμη αμοιβή της μελέτης και τις ασφαλιστικές-φορολογικές εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτές και ενημερώνει τον Μηχανικό σχετικά .Στην συνέχεια ο εργοδότης καταθέτει την συμφωνημένη αμοιβή με τις ασφαλιστικές-φορολογικές εισφορες στο ΤΕΕ ή σε φορέα που αυτό θα ορίσει.Το ΤΕΕ εκδίδει τριπλότυπη απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής και των εισφορών. Αντίστοιχα συμπληρώνεται – διορθώνεται το δεύτερο εδάφιο.

  2. Στο τέλος του άρθρου 7 να προστεθεί παράγραφος 23 με το παρακάτω κείμενο
  «α. Σε κάθε είδους δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου που αφορά γήπεδο ή οικόπεδο, επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα με δήλωση του Ν. 651/77 .Στα αντίστοιχα συμβόλαια των δικαιοπραξιών αυτών προσαρτάται απο τους συμβολαιογράφους η τριπλότυπη απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του Μηχανικού την οποία εκδίδει το ΤΕΕ σύμφωνα με την παρ.2 του ίδίου άρθρου .Η παράλειψη προσάρτησης της παραπάνω απόδειξης συνιστα πειθαρχικό αδίκημα του συμβολαιογράφου «. (κατα το πνεύμα του άρθρου 161 του κώδικα δικηγόρων )

  β.Για κάθε τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται σε Υπηρεσία η φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα , κατατίθενται στον Μηχανικό οι αμοιβές που καθορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων ,σύμφωνα με την παραγραφο 1α του ιδίου άρθρου . Με το τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται σε Υπηρεσία ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ,συνυποβάλλεται ενα αντίτυπο της τριπλότυπης απόδειξης κατάθεσης της αμοιβής του ΤΕΕ .Οι Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται τοπογραφικά διαγράμματα χωρίς την παραπάνω απόδειξη , δεν τα παραλαμβάνουν και τα επιστρέφουν ως μη νομότυπα .
  3. Στο αρθρο 7 παρ. 5 αναφέρεται οτι οι» Οι αναφερόμενες στο Π.Δ 696/74 ελάχιστες αμοιβές ή αμοιβές νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβές » .Αντίθετα στην παρ. 10 του ιδίου αρθρου με την αντικατάσταση του άρθρου 59 του Ν.Δ 17.7/16/8/1923 προβλέπεται οτι » Με Π.Δ που εκδίονται με πρόταση των ……ρυθμίζονται οι νόμιμες αμοιβές ….» Νομίζω οτι υπάρχει κάποια ασάφεια στον ορισμό των νόμιμων αμοιβών , είναι αυτές που ορίζει το Π.Δ 696 ή αυτές που θα ορίσει ένα άλλο Π.Δ στο μέλλον ?

  4. Στο άρθρο 7 παρ.1β να ορισθεί σαφώς ποια θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή αμοιβή. Προτείνω να μπεί σε ποσοστό της νόμιμης .Π.Χ θα θεωρείται η αμοιβή που είναι μικρότερη του 40% της νόμιμης.
  Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  ΑΤΜ

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 00:35 | Ε.Β.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του προσχεδίου που αναφέρει οτι «για την πρόσβαση στα επαγγέλματα και την άσκηση τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας» θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες απορίες.
  Δεν είναι περιορισμός στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελμάτων το γεγονός ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις άνοιγαν «μαγαζιά» (πανεπιστήμια τα λένε) για να καλοπιάνουν ψηφοφόρους, με αποτέλεσμα πολλοί επιστήμονες να μην βρίσκουν τώρα δουλειά;
  Δεν είναι περιορισμός στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελμάτων ότι οι εκάστοτε κυβερνόντες προσλαμβάνουν τους ημέτερους με μόνο κριτήριο τι ψηφίζουν (βλέπε υπαλλήλους βουλής, συμβασιούχους και μετακλητούς που μονιμοποιούνται), με αποτέλεσμα άξιοι επιστήμονες να μην απασχολούνται ή να απασχολούνται σε υποδεέστερες θέσεις από αυτές των προσόντων τους;
  Δεν είναι περιορισμός στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελμάτων ότι θα πρέπει να εφαρμόζεις τον νόμο που κατά κύριο λόγο ψηφίζουν κάποιοι ανίδεοι και ερμηνεύουν κάποιοι άσχετοι;
  Δεν είναι περιορισμός στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελμάτων όταν το ΥΠΕΚΑ ορίζει προσωρινούς επιθεωρητές αυτόματα όσους έχουν 10ετή προϋπηρεσία, ενώ υπάρχουν νεότεροι με εξειδίκευση και γνώσεις, οι οποίοι αποκλείονται αυτόματα;
  Δεν είναι περιορισμός στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελμάτων όταν το πρώτο κριτήριο πρόσληψης στους συμβασιούχους είναι η εντοπιότητα;
  Δεν είναι περιορισμός στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελμάτων όταν για να κάνει έναρξη μηχανικός με ΚΑΔ που δεν γράφει εργασίες μηχανικού χρειάζεται να γραφτεί στο ΤΕΒΕ και να πάρει εξαίρεση;

  Το σχέδιο νόμου δεν είναι ισόρροπο ως προς τις απαιτήσεις του μνημονίου που επικαλούνται οι εφαρμοστές του. Συμφωνώ να μπορούν να ανοίγουν φαρμακεία μόνο φαρμακοποιοί και όχι και οι γιατροί, οι νοσηλευτές κ.α. αλλά ας απαντήσει ο νομοθέτης γιατί μπορούν να υπογράφουν αρχιτεκτονικά οι πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, μηχανικοί ΤΕΙ κα.;

  Γιατί ο συμβολαιογράφος να εισπράττει «αναλογική αμοιβή», επειδή το COPY-PASTE του είναι λειτούργημα αλλά οι μηχανικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τις παρανομίες που δεν ανέδειξε το καλοπληρωμένο COPY-PASTE τσάμπα;

  Το σύνταγμα που προφανώς δεν είχαν κατά νου αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο γράφει. « Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για την δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.»

  Σχετικά με τους μηχανικούς το κράτος έχει εξασφαλίσει να ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς κανένα έλεγχο, να διενεργούν μελέτες, οι οποίες βαφτίζονται ερευνητικά τα πανεπιστήμια (που κατά τα άλλα χρηματοδοτούνται μέσω κρατήσεων των επαγγελματιών) και να αναθέτουν σε ΜΚΟ μελέτες που βαφτίζονται έρευνες. Ωστόσο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε την μαύρη τρύπα που λέγεται ΤΕΕ, το ληστρικό ταμείο που λέγεται ΤΣΜΕΔΕ και το ΚΡΑΤΟΣ που «θα διασφαλίσει την απασχόληση μας» ακόμα και όταν θα δουλεύουμε τσάμπα μετά από 8 χρόνια σπουδών ή θα είμαστε άνεργοι.

  Εν κατακλείδα, παραθέτω απόσπασμα από την Οδηγία 2005/36/ΕΕ και τα συμπεράσματα δικά σας «Η αρχιτεκτονική δημιουργία , η ποιότητα των κατασκευών, η Αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων, καθώς και της κοινής και ιδιωτικής κληρονομιάς αποτελούν δημόσιο συμφέρον» και «…Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι δραστηριότητες του τομέα της αρχιτεκτονικής ασκούνται, de jure ή de facto, από άτομα που φέρουν τον τίτλο του αρχιτέκτονα μόνο ή συνοδευόμενο από άλλο Τίτλο»

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,

  Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας κάνουμε κοινωνούς των θέσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών επί του προσχεδίου νόμου «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων», επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο χρόνος διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο ήταν εξαιρετικά περιορισμένος.

  1. ΓΕΝΙΚΑ
  Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με τον άστοχο τίτλο που επέλεξε για το νέο νόμο θέτει στην ίδια μοίρα επαγγέλματα που διέπονται από διατάξεις με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο και ουσία ως προς την άσκηση αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 9 περιπτώσεις που αναφέρονται στο προσχέδιο νόμου ως περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος μόνο η περίπτωση (θ) αντικατοπτρίζει τον σημερινό τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού.
  Και προφανώς η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων αμοιβών για την σύνταξη μιας ιδιωτικής μελέτης υπό ουδεμία έννοια δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περιορισμός στην πρόσβαση και στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.
  Μέσω του επιλεγόμενου τίτλου για το νέο νόμο διαστρεβλώνεται σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού η πραγματικότητα και δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματικές ομάδες, χωρίς να έχουν την επιστημονική και τεχνική επάρκεια, να διεκδικούν ρόλο που δεν τον δικαιούνται.
  Το γεγονός αυτό γίνεται απολύτως εμφανές στα σχόλια της διαβούλευσης, όπου ελάχιστοι τοποθετούνται επί της ουσίας του προσχεδίου νόμου, αλλά αντιθέτως εστιάζουν στην ισοπέδωση του επαγγέλματος του μηχανικού μέσω της παροχής δυνατότητας σύνταξης μελετών από την οιαδήποτε ειδικότητα. Αν το προσχέδιο νόμου φιλοδοξεί να αποτελέσει, μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. του Υπουργείου Παιδείας, την κεκρόπορτα που θα επιφέρει την πλήρη ισοπέδωση των τεχνικών επαγγελμάτων είναι προφανές ότι θα μας βρει αντίθετους.
  Στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στην εισηγητική έκθεση γίνονται αναφορές σε άρθρα του συντάγματος σχετικά με τη διασφάλιση της οικονομικής ελευθερίας, της ελεύθερης λειτουργίας των αγορών, την προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά και την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση κάθε συμφωνίας ή πρακτικής με την οποία παράγοντες της αγοράς επιδιώκουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού προς ίδιον όφελος και επί βλάβη του κοινού συμφέροντος. Σκοπίμως, όμως, δεν γίνεται αναφορά σε άρθρα του συντάγματος που αφορούν στην υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ποιότητα ζωής τους, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, κ.α. Την τήρηση της υποχρέωσης αυτής το κράτος την έχει αναθέσει ως προς το τεχνικό μέρος στους Έλληνες μηχανικούς, τους μόνους αρμόδιους που θα μπορούσαν να το αναλάβουν και εξ’ αυτού του λόγου προχώρησε και στη θέσπιση συγκεκριμένων αμοιβών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και προσήκουσα εργασία των μηχανικών.
  Ο λόγος που δεν γίνεται αναφορά της εισηγητικής έκθεσης στα ανωτέρω οφείλεται στην αδυναμία των συντακτών του νόμου να αντικρούσουν το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.Δ. 2728/1953 δια του οποίου θεσπίστηκαν τα ελάχιστα όρια αμοιβών. Εν έτη 1953 η αιτιολογική έκθεση ανέφερε ότι «….Εις την πραγματικότητα και από τους εν καλή πίστει συναλλασσόμενους, εφηρμόζοντο πάντοτε τα κατά την παράγραφο 1 καθοριζόμενα ελάχιστα όρια, διότι τα υπό των σχετικών Β. Διαταγμάτων οριζόμενα τοιαύτα, είναι πράγματι τα ελάχιστα απαιτούμενα δι’ αμοιβήν άρτιας μελέτης και επιβλέψεως των έργων ενώ (απόκλισις από αυτά) επέτρεπε καταστρατήγησιν των ελαχίστων τούτων ορίων εκ μέρους τινών εργοδοτών, ως και αθέμιτον συναγωνισμόν εις βλάβην της επαγγελματικής στάθμης του Μηχανικού και της ποιότητας των μελετών και των έργων…Είναι γνωστόν άλλωστε, ότι μια κακώς αμειβομένη και κακή μελέτη επιφέρει σπατάλην εις την εκτέλεσιν ενός έργου, ενώ μία καλή καλώς αμειβομένη μελέτη φέρει πολλαπλασίαν οικονομίαν εις τα έργα[.]»
  Επειδή λοιπόν, ουδείς απ’ τους λόγους που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση του 1953 έχει εκλείψει, γίνεται επιλεκτική παράθεση άρθρων του συντάγματος και αποκρύπτεται από το κοινωνικό σύνολο η πραγματικότητα, ήτοι ότι στην πράξη δεν υπάρχουν ελάχιστες αμοιβές μηχανικών, αλλά τιμές που αντιστοιχούν στις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η βέλτιστη ποιότητα του έργου, με το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Τιμές, που παρότι κάποιοι θέλουν να τις θεωρούν υπερβολικές, ουδόλως ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ποινικές και αστικές ευθύνες του μηχανικού, όπως απορρέουν από το νόμο 2331/1995 και συμπληρώνονται από το νόμο 3212/2003.

  2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  Όταν τοποθετούμαστε επί της σύνταξης μιας οιοσδήποτε μελέτης, είτε αφορά ιδιωτικό είτε δημόσιο έργο, οφείλουμε να εξετάζουμε τις τρεις βασικές παραμέτρους, ήτοι τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις προδιαγραφές σύνταξης της μελέτης και την αμοιβή της. Οι παράμετροι αυτοί είναι αλληλένδετοι και οποιαδήποτε απόπειρα μονόπλευρης προσέγγισης του θέματος οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.
  Σήμερα τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών προκύπτουν κατά κύριο λόγο από το νόμο 4663/1930 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου και από το βασιλικό διάταγμα 769/1972 για τα δικαιώματα των πτυχιούχων πολιτικών υπομηχανικών.
  Αντίστοιχα, οι προδιαγραφές για τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών προκύπτουν από το προεδρικό διάταγμα 696/1974 τμήμα Β,’ άρθρα 108 – 119, όπου υπάρχει ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών γεωδαιτικών, τοπογραφικών, κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών. Σε αυτές γίνεται αναφορά στις μεθοδολογίες που πρέπει να ακολουθηθούν, ανάλογα με τις απαιτούμενες ακρίβειες, και στα παραδοτέα.
  Στα παραδοτέα που υπόκεινται υποχρεωτικώς στις ανωτέρω προδιαγραφές αντιστοιχίζονται και οι αντίστοιχες αμοιβές, όπως αυτές προκύπτουν από το Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 515/89.
  Με το Β.Δ. 30/31-5-1956 καθορίζεται ότι ο υπολογισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβών των μηχανικών γίνεται από το Τ.Ε.Ε. και ότι η είσπραξη της αμοιβής γίνεται μέσω αυτού. Επισημαίνεται ότι το Τ.Ε.Ε. δεν καθορίζει ελάχιστες αμοιβές, αλλά απλώς τις υπολογίζει.
  Το Τ.Ε.Ε. για πολλά χρόνια δεν ασκούσε αυτή τη δραστηριότητα, ίσως λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε τους «μηχανισμούς» να το πράξει. Πλέον, έχοντας ένα εξελιγμένο μηχανογραφικό σύστημα, εδώ και λίγα χρόνια προέβη σε υπολογισμό των αμοιβών για οικοδομικές άδειες και από το Μάρτιο του 2010 για τη σύνταξη ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών.
  Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι η ύπαρξη πλήρους αυθαιρεσίας και αναρχίας στον τομέα σύνταξης ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών.
  Οι έχοντες την ευθύνη παραλαβής των τοπογραφικών μελετών δημόσιοι λειτουργοί στις περισσότερες των περιπτώσεων (πολεοδομίες, δασαρχεία, κτηματολόγιο, συμβολαιογράφοι, κτηματικές υπηρεσίες, κ.α.) αποδέχονται την προσκόμιση τοπογραφικών μελετών συνταγμένων και υπογεγραμμένων από μη έχοντες το δικαίωμα επαγγελματίες. Η χρόνια αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο χώρο και έχει οδηγήσει στην σύνταξη τοπογραφικών μελετών χαμηλού μεν κόστους, αλλά και χαμηλής ποιότητας.
  Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από την ανυπαρξία ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι παραλαμβάνουν μελέτες αμφιβόλου ποιότητας που έχουν προκύψει από μεθοδολογίες και τεχνικές που δεν διέπονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
  Σε ότι αφορά τον έλεγχο των αμοιβών, ακόμα και στις περιπτώσεις που γινόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ουδέποτε υπήρχε έλεγχος αντιστοίχησης της αμοιβής με τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές απαιτήσεις.
  Χαμένοι από τη σημερινή κατάσταση είναι:
  1. Οι Έλληνες πολίτες, που σε πολλές περιπτώσεις στο βωμό του καταρχήν «φτηνού» τοπογραφικού οδηγούνται στην επιλογή επαγγελματιών οι οποίοι, μη έχοντας την τεχνική επάρκεια και την επιστημονική γνώση, τους παραδίδουν διαγράμματα αμφιβόλου ποιότητας ή ελλιπή ως προς το λόγο για τον οποίο συντάχθηκαν. Με τον τρόπο αυτό έχει παρατηρηθεί πλειστάκις το φαινόμενο επανασύνταξης των διαγραμμάτων ή της προσφυγής σε ένδικα μέσα, με συνέπεια την οικονομική αφαίμαξη και την ταλαιπωρία των πολιτών.
  2. Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, που απροστάτευτοι από τον αθέμιτο ανταγωνισμό βλέπουν τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται, αφού, ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας και τηρώντας την νομοθεσία ως προς τις προδιαγραφές, απαιτούν ως αμοιβή την αρμόζουσα για την εργασία τους, όταν άλλοι επαγγελματίες κάνουν τεράστιες εκπτώσεις στις αμοιβές εις βάρος της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Έτσι, στα πλαίσια της επαγγελματικής και οικονομικής τους επιβίωσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο Α.Τ.Μ. να αναγκάζονται να μειώνουν τις τιμές που πρέπει να λαμβάνουν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μέρος της επαγγελματικής «πίτας», η οποία στην πραγματικότητα βάσει του επιστημονικού τους υποβάθρου τους ανήκει. Ειδικότερα, από την περίοδο ισχύος του νέου φορολογικού νόμου (3842/2010), οι Α.Τ.Μ. που εκπονούν ιδιωτικές τοπογραφικές μελέτες, απ’ τη μια αναγκάζονται να δηλώνουν ως κατ’ ελάχιστο εισόδημα την προβλεπόμενη από το σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε. αμοιβή και να φορολογούνται βάσει αυτής, ενώ απ΄ την άλλη εισπράττουν πολύ χαμηλότερες αμοιβές, με συνέπεια να υπόκεινται σε περαιτέρω απομείωση των εισοδημάτων τους. Επί της ουσίας λοιπόν, οι κατ’ όνομα ελάχιστες αμοιβές ήταν στην καλύτερη περίπτωση οι μέγιστες.
  3. Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει τεράστιες απώλειες εσόδων λόγω της ανυπαρξίας ελέγχου των αμοιβών και της συσχέτισής τους με την τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών.
  4. Το ελληνικό κράτος, που λόγω της αδράνειας των ελεγκτικών του μηχανισμών, οδηγείται σε λάθη ως προς τον καθορισμό ορίων αιγιαλού – παραλίας, δασικών εκτάσεων, κ.α., λόγω της μη τήρησης των προδιαγραφών και της σύνταξης τοπογραφικών μελετών από μη έχοντες το δικαίωμα επαγγελματίες.
  Όπως είναι προφανές για τη σημερινή δυσμενή κατάσταση ουδόλως ευθύνονται οι προκαθορισμένες εκ του νόμου αμοιβές. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός δεν υφίσταται από την εφαρμογή των αμοιβών, αλλά από την αδιαφορία του κράτους να εφαρμόσει τους νόμους. Με το προσχέδιο νόμου, έτσι όπως αποσπασματικά πρόκειται να εφαρμοσθεί, δεν θα εξαλειφθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά ο συνειδητοποιημένος και επιστημονικά καταρτισμένος Έλληνας μηχανικός. Ταυτοχρόνως η αποσπασματική εφαρμογή δεν θα οδηγήσει μόνο στην έκπτωση των τιμών, αλλά κύρια στην έκπτωση της ποιότητας των μελετών.

  3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 7 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Σχετικά με τα όσα περιλαμβάνονται ως προτεινόμενες ρυθμίσεις στο άρθρο 7 του προσχεδίου νόμου θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1)Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι ύπαρξης των ελαχίστων αμοιβών, όπως αυτοί περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.Δ. 2728/1953. Το επάγγελμα του Μηχανικού είναι ελευθέριο και βάσει του ορισμού του δεν αποτελεί εμπορική δραστηριότητα ασκούμενη με σκοπό το κέρδος. Κατόπιν τούτου, η άσκησή του δεν μπορεί να διέπεται από τους κανόνες της αγοράς, αλλά από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ο λόγος καθορισμού συγκεκριμένων ελαχίστων αμοιβών σχετιζόταν με τη λογική επιλογής απ’ τον πολίτη του μηχανικού βάσει της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι βάσει της έκπτωσης που θα του κάνει.
  2)Από την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών το κράτος αποδεδειγμένα θα απολέσει τεράστια ποσά από τη μείωση του αποδιδόμενου Φ.Π.Α. και από την φορολογία εισοδήματος, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζεται ότι θα δηλώνονται τα ποσά που τελικώς θα εισπράττονται. Ειδικότερα στις μέρες μας όπου η πολιτεία προβαίνει σε βίαιες μειώσεις μισθών και συντάξεων στο όνομα της οικονομικής επιβίωσης του κράτους, είναι οξύμωρο να μην λαμβάνεται υπόψη αυτός ο υπαρκτός κίνδυνος φοροδιαφυγής.
  3)Δεν είναι δυνατό να γίνεται συζήτηση για κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών και να μην τίθεται στο τραπέζι το θέμα της εφαρμογής των προδιαγραφών και της διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων που έχει λάβει η κάθε ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Καμία αποσπασματική λύση δεν μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των ιδιωτικών μελετών και έργων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, του κοινωνικού συνόλου, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την εφαρμογή των προδιαγραφών θα προκύψουν και οι τιμές αναφοράς για κάθε εργασία μηχανικού.
  4)Κανείς συνδικαλιστικός φορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί και να διασφαλίσει τον έλεγχο και την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού, τον έλεγχο της ποιότητας και των προϋπολογισμών των ιδιωτικών έργων, την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος πληρωμών. Μόνο ένα Ν.Π.Δ.Δ. με τα χαρακτηριστικά που διέπουν το Τ.Ε.Ε. και περιγράφονται στον ιδρυτικό του νόμο μπορεί να διασφαλίσει τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Ε. ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους διασφαλίζει την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, μέσω του οποίου καθορίζονται οι υποχρεώσεις των μελών του και εγγυάται την ποιοτική και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
  Επιπλέον το Τ.Ε.Ε. δύναται και πρέπει να προχωρήσει στη συμπλήρωση του συστήματος αμοιβών με το σύνολο των εργασιών που προβλέπει ο κώδικας ανά μελέτη. Είτε το σύστημα παραμείνει για τον καθορισμό της νόμιμης αμοιβής, είτε, όπως υποστηρίζουμε εμείς, για τον καθορισμό της ελάχιστης, θα πρέπει να ενσωματωθούν σ’ αυτό όλα τα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας και να υπάρχει διακριτότητα και έλεγχος ως προς το δικαίωμα εκπόνησης για κάθε κατηγορία μελέτης ιδιωτικού έργου.
  5)Ανεξαρτήτως παραμονής ή μη των ελαχίστων αμοιβών, οι φορείς που θα παραλαμβάνουν τις μελέτες ιδιωτικών έργων, πέραν του ελέγχου για το δικαίωμα ή μη σύνταξης της μελέτης και των προδιαγραφών, θα πρέπει να ελέγχουν υποχρεωτικά και την καταβολή της νόμιμης ή συμφωνημένης στο μηχανικό αμοιβής, άλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπονηθεί η μελέτη και ο μηχανικός να μην λάβει την αμοιβή του. Σε περίπτωση αδυναμίας των φορέων να προβούν στον έλεγχο της καταβολής αμοιβής, τον έλεγχο αυτό μπορεί και πρέπει να αναλάβει το Τ.Ε.Ε. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής προσκόμισης τοπογραφικού διαγράμματος για τη σύνταξη δικαιοπραξίας (συμβολαιογραφική πράξη), θα πρέπει να προβλεφθεί από το νόμο ο υποχρεωτικός έλεγχος της αμοιβής του μηχανικού από το συμβολαιογράφο, ως ισχύει και για την καταβολή δικηγορικής αμοιβής.
  6)Θα πρέπει να υπάρξει κατ’ αντιστοιχία με τις κατηγορίες μελετών δημοσίων έργων και κατηγοριοποίηση για τις μελέτες ιδιωτικών έργων.
  7)Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό την περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με το Τ.Ε.Ε. και τους κλαδικούς συλλόγους μηχανικών σχετικά με το νέο νόμο μελετών να περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προσχέδιο άρθρα που αφορούν ένα άλλο νομοσχέδιο. Θα πρέπει από την τελική μορφή του νομοσχεδίου να εκλείψουν οι παρεμβάσεις επί του Ν.3316/2005.
  8)Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που άπτονται του νόμου και του αντίκτυπου που αυτά έχουν σε ευρείες κοινωνικές ομάδες, είναι αδιανόητο να εξουσιοδοτούνται Υπουργοί με προεδρικά διατάγματα να προσθέτουν κι άλλους περιορισμούς χωρίς να τηρηθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία και η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,

  Ο κλάδος των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, έχοντας την επιστημονική γνώση και την τεχνική επάρκεια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και από κανέναν στο πεδίο άσκησης του επαγγέλματος επί των γνωστικών του αντικειμένων.
  Ο ανταγωνισμός όταν βασίζεται σε κανόνες που εφαρμόζονται σε ένα περιβάλλον υγιές και αξιοκρατικό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τόσο της κοινωνίας, όσο και των επαγγελματικών συνιστωσών.
  Δημιουργήστε λοιπόν πρώτα τους μηχανισμούς ελέγχου τήρησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, εφαρμογής των προδιαγραφών, αποτροπής των στρεβλώσεων στην παραγωγή ιδιωτικών έργων και στη συνέχεια μπορείτε να επανέλθετε στο θέμα της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών. Όσο αυτό δεν συμβαίνει εμείς θα απορρίπτουμε επί της αρχής κάθε τέτοια αποσπασματική πρόταση.
  Άλλωστε είμαστε βέβαιοι ότι, εφόσον διασφαλισθούν τα ανωτέρω, οι τιμές που τελικώς θα διαμορφωθούν στην «αγορά» θα αποδείξουν ότι οι ισχύουσες σήμερα αμοιβές ήταν πραγματικά ελάχιστες.