Άρθρο 6 Δικηγορικές εταιρείες

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Το άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2005 έχει ως εξής:

« Άρθρο 1

Ίδρυση εταιρειών μεταξύ δικηγόρων

1.Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου μπορούν να συστήσουν

«Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία» με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών που θα προκύψουν από τα δραστηριότητά τους αυτή.

Δικηγόρος ή δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μπορούν να συστήσουν δικηγορική εταιρία κατά τα ανωτέρω με δικηγόρο ή δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Η δικηγορική εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα εντός της πρωτοδικειακής περιφερείας της έδρας της.

2.Η δικηγορική εταιρία που έχει ως έδρα της την Αθήνα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στον Πειραιά και αντιστρόφως.

Επίσης να ιδρύει υποκαταστήματα στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.

3.Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο της χώρας ο συνολικός αριθμός των δικηγορικών εταιριών και των δικηγόρων που ασκούν μόνοι τους ελεύθερη δικηγορία απαγορεύεται να περιοριστεί με σύσταση εταιριών κάτω από το συνολικό αριθμό επτά (7).»

1. To άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2005 (Α’ 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Ίδρυση εταιρείας μεταξύ δικηγόρων

1. «Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι, μέλη του ίδιου ή διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων, μπορούν να συστήσουν

«Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία», με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή.

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται η έδρα του πρωτοδικείου μιας εκ των πρωτοδικειακών περιφερειών, όπου ανήκουν αντιστοίχως δικηγορικοί σύλλογοι, στους οποίους είναι εγγεγραμμένα μέλη της εταιρίας.

2. Η δικηγορική εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα

στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.

3. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο της χώρας, ο συνολικός αριθμός των δικηγορικών εταιριών, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην πρωτοδικειακή του περιφέρεια, καθώς και των δικηγόρων που ασκούν μόνοι τους ελεύθερη δικηγορία απαγορεύεται να περιοριστεί με σύσταση εταιριών κάτω από το συνολικό αριθμό επτά (7).»

Άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ.. 81/2005:

«2. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου που ελέγχει αν οι διατάξεις του καταστατικού συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου και τη δικηγορική δεοντολογία.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου της έδρας της εταιρίας, που ελέγχει αν οι διατάξεις του καταστατικού συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου. Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα μηνός από την υποβολή προς έγκριση του καταστατικού ή τροποποιήσεως αυτού, η έγκριση λογίζεται παρασχεθείσα».

Άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Δ. 81/2005:

Η απόφαση της δικηγορικής εταιρίας για ίδρυση υποκαταστήματος υποβάλλεται για έγκριση στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας της εταιρίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζονται και εν προκειμένω. Η εγκριτική απόφαση γνωστοποιείται στο Δ.Σ. του υποκαταστήματος με μέριμνα του Δ.Σ. της έδρας.

3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η απόφαση της δικηγορικής εταιρίας για ίδρυση υποκαταστήματος γνωστοποιείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της, στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας της εταιρίας. Η ίδρυση υποκαταστήματος καταχωρείται στα βιβλία εταιριών του δικηγορικού συλλόγου της έδρας της εταιρίας.»

4.Όπου στο Π.Δ. 81/2005 χρησιμοποιείται ο όρος «οικείος δικηγορικός σύλλογος», νοείται ο «δικηγορικός σύλλογος της έδρας της εταιρείας.».
 • 25 Ιανουαρίου 2011, 13:17 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αντί για μιά ριζική αναδιάρθωση του θεσμού η οποία θα διευκολύνει την άσκηση της συλλογικής δικηγορίας, με προφανή θετικά αποτελέσματα τόσο για τους δικηγόρους όσο και για τους εντολείς, προτείνονται σπασμοδικά και αποσπασματικά μέτρα τα οποία έχουν μοναδικό γνώμονα και στόχο την εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων ή αλλιώς μεγάλων δικηγορικών εταιρειών.

  Το σύνολο των τροποποιήσεων που προτείνονται πρέπει να αποσυρθεί, δοθέντος ότι με αυτές πλήττεται η αρχή της ισότητας, νοθεύεται ο ανταγωνισμός υπέρ των οικονομικά ισχυρότερων και καθίσταται ουσιαστικά ανέφικτος οποιοσδήποτε έλεγχος των πεπραγμένων των εταιρειών αυτών, έλεγχος πειθαρχικός ή άλλος (βλ. και προγενέστερα σχόλια)

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 19:28 | Ντερέκης Πέτρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να συμπεριληφθεί τουλάχιστον με το παρόν διαφορετική φορολόγηση των εταιριών προς τα επάνω όχι όπως των ατομικών δικηγόρων , κανείς δεν κάνει μία εταιρεία χωρίς specula.
  Επίσης από τα αδιανέμητα κέρδη να παρακρατείται μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ ταμείων και συλλόγων.
  Δεν αντιδρώ με το νομοσχέδιο αλλά ας ακουστούμε και εμείς που δουλεύουμε ως δικηγόροι μαχόμενοι και ίσως να μην θέλουμε να γίνουμε υπάλληλοι εταιριών ας γίνει η εταιρία αλλά με δικαιοσύνη και διαφύλαξη του ρόλου μας.
  Ξέρετε κ. Υπουργέ την αγαπάμε την δουλειά μας και δεν την εμπορευόμαστε όλοι η χώρα θέλει εκσυχρονισμό και πρέπει να αλλάξουμε αλλά να μην χάσουμε καλούς νομικούς διαφυλάξτε τους όσο μπορείτε.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:42 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ενώ ατομικά ο δικηγόρος μπορεί να έχει ένα γραφείο, η δικηγορική εταιρία θα μπορεί εν τοις πράγμασι να έχει περισσότερα! Αυτό δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό? Επίσης πως θα ελεγχεται πειθαρχικά ο Χ. δικηγόρος Σπάρτης που είναι μέλος της αθηναϊκής εταιρίας Ψ. και δραστηριοποιείται συστηματικά στην Πάτρα?

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 16:32 | Γ. ΞΕΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1) Να καταργηθεί το άρθρο 63 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ «Περί ασυμβιβάστων».
  2) Να επιτρέπεται η σύσταση και κεφαλαιουχικών εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών ή μεικτού αντικειμένου. Διότι : Δεν πρόκειται να εξαφανίσουν τους μικρούς και μεσαίους δικηγόρους, όπως δεν εξαφάνισαν τους αντίστοιχους μηχανικούς ή γιατρούς οι μεγάλες τεχνικές εταιρίες ή τα ιδιωτικά νοσοκομεία και μαιευτήρια. Αντίθετα, δημιούργησαν και δημιουργούν αρκετές θέσεις εργασίας και μηχανικών ή γιατρών και λοιπών εργαζομένων, των οποίων τις εισφορές και τους φόρους πληρώνουν.
  3) Να καταργηθεί κάθε σύνδεση του δικηγόρου με περιφέρεια νομού ή αντίστοιχη. Κάθε δικηγόρος δικηγορεί στην Ελλάδα και έχει έδρα όπου θέλει και γραφεία όσα θέλει -όπως οι γιατροί ή οι μηχανικοί-.
  4) Να καταργηθούν οι επί μέρους Δικηγορικοί Σύλλογοι και να γίνει ένας πανελλαδικά, όπως το ΤΕΕ.
  5) Να καταργηθεί κάθε προσδιορισμός της ελάχιστης αμοιβής. Να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα, όπως στον ΟΑΕΕ. Δεν χρειάζεται να είναι δικηγόρος εκείνος που δε μπορεί να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές, όπως δεν χρειάζεται να υπάρχει ο έμπορος, που επιβιώνει μόνο επειδή υπεξαιρεί το ΦΠΑ που εισπράττει και επειδή δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.
  Ας συνιστά αυτή η δυνατότητα την minimum προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος από τον καθένα μας ξεχωριστά.
  Σε όσους δικηγόρους βδελύσσονται με τα παραπάνω θα ζητήσω να θυμηθούν πόσες φορές έχουν ντραπεί παριστάμενοι σε συμβόλαια, συγκρίνοντας τους εαυτούς τους με τους επίσης παριστάμενους μεσίτες, των οποίων η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, αλλά τους οποίους οι συμβαλλόμενοι ευχαρίστως δέχονταν και ευχαρίστως πλήρωναν με αμοιβές πολλαπλάσιες εκείνων που οι ίδιοι -λειτουργοί τάχα μου της Δικαιοσύνης κλπ- εισέπρατταν με σχετική δυσκολία.
  Γιατί κοπτόμεθα εμείς οι δικηγόροι για την υποχρεωτική προληπτική δικηγορία;;;
  Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν …

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 00:49 | ΑΔ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εχω μια μεγάλη ΑΠΟΡΙΑ.

  Γιατί κανένας δεν έχει θίξει το γεγονός ότι οι δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρίες δεν έχουν υπαχθεί στην φορολόγηση των διανεμητέων κερδών, όπως οι άλλες εταιρίες.

  Πρόκειται για τεράστιο ΣΚΑΝΔΑΛΟ.

  Οι εταιρίες αυτές. ου δεν είναι τίποτε άλλο από πατέντες για μεγαλοσχήμονες, ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ.

  Πρόκειται για πρωτοφανή εύνοια στους μεγαλοδικηγόρους και μεγαλοσυμβολαιογράφους, που δυο-δυο κάνουν εταιρίες και πληρώνουν φόρο 20% και ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Τα κέρδη τα παίρνουν «φορολογημένα» ΧΩΡΙΣ να μπαίνουν ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ του ατομικου τους εισοδήματος και χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΟΡΟ (διανομής κερδών κλπ).

  Και κανένας δεν έχει πει τίποτε για αυτό, όλοι «κάνουν την πάπια».

  Θα έπρεπε να βγει ο κόσμος στους δρόμους να φωνάζει.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 22:57 | Μιχαλης Ν. Μιτζικος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις :

  1. Παρατήρηση :

  Ελάχιστη αμοιβή > Σας παραθέτω αποσπασμα της Απόφασης Cipolla tης Ευρωπαικής Ενωσης

  …..
  In Joined Cases C‑94/04 and C‑202/04,
  ……..

  67 Although it is true that a scale imposing minimum fees cannot prevent members of the profession from offering services of mediocre quality, it is conceivable that such a scale does serve to prevent lawyers, in a context such as that of the Italian market which, as indicated in the decision making the reference, is characterised by an extremely large number of lawyers who are enrolled and practising, from being encouraged to compete against each other by possibly offering services at a discount, with the risk of deterioration in the quality of the services provided.

  68 Account must also be taken of the specific features both of the market in question, as noted in the preceding paragraph, and the services in question and, in particular, of the fact that, in the field of lawyers’ services, there is usually an asymmetry of information between ‘client-consumers’ and lawyers. Lawyers display a high level of technical knowledge which consumers may not have and the latter therefore find it difficult to judge the quality of the services provided to them (see, in particular, the Report on Competition in Professional Services in Communication from the Commission of 9 February 2004 (COM(2004)83 final, p. 10)).
  ….

  On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules:

  1. Articles 10 EC , 81 EC and 82 EC do not preclude a Member State from adopting a legislative measure which approves, on the basis of a draft produced by a professional body of lawyers such as the Consiglio nazionale forense (National Lawyers’ Council), a scale fixing a minimum fee for members of the legal profession from which there can generally be no derogation in respect of either services reserved to those members or those, such as out-of-court services, which may also be provided by any other economic operator not subject to that scale.

  2. Legislation containing an absolute prohibition of derogation, by agreement, from the minimum fees set by a scale of lawyers’ fees, such as that at issue in the main proceedings, for services which are (a) court services and (b) reserved to lawyers constitutes a restriction on freedom to provide services laid down in Article 49 EC. It is for the national court to determine whether such legislation, in the light of the detailed rules for its application, actually serves the objectives of protection of consumers and the proper administration of justice which might justify it and whether the restrictions it imposes do not appear disproportionate having regard to those objectives.

  Αρα το ευρωπαικό κεκτημένο δέχεται τις ελάχιστες αμοιβες των δικηγόρων – μεταξύ άλλων -ως ασφαλιστική δικλείδα για τη σωστή απονομή της Δικαιοσύνης.
  Ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει τη γνώση ούτε την ευαισθησία να αντιμετωπίσει σωστά τα τρέχοντα προβλήματα της Ελληνικής Δικαιοσυνης. Ο ίδιος Υπουργός Δικαιοσύνης όμως ;

  2. Παρατήρηση :

  Αν διαβασα καλά το προσχέδιο, για τα Καταστατικά των λεγομένων Δικηγορικών Εταιριών δεν θα είναι υποχρεωτικό να τηρούν την δικηγορική δεοντολογία. Ανήκουστο , μη σύννομο και απαράδεκτο για το δικηγορικό λειτούργημα.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 12:27 | ANIMUS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ με τον κ. Μίχο. Απορώ που υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη κατά τον Υπ.Δικαιοσύνης(Σάββατο πρωί στην ενημερωτική εκπομπή του MEGA)απαγόρευση περί ιδρύσεως υποκαταστήματος δικηγορικής εταιρίας στην ημεδαπή. Σαφώς και θα επιτρέπεται, για το λόγο αυτό εξάλλου δεν περιλήφθηκε σχετική απαγορευτική διάταξη στο προσχέδιο νόμου διότι γνωρίζουν ότι η δυνατότητα αυτή είναι συνυφασμένη με την ίδρυση δικηγορικών εταιριών από δικηγόρους-μέλη διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων. Εκτός και αν προστεθεί διάταξη με τη οποία θα ορίζεται ότι δικηγόρος-μέτοχος δικηγορικής εταιρίας που εδρεύει σε έδρα άλλου δικηγορικού συλλόγου από αυτόν στον οποίο είναι μέλος υποχρεούται να διατηρεί την έδρα του στην έδρα της δικηγορικής εταιρίας στην οποία είναι μέτοχος, προκειμένου έτσι να καταργηθεί εμμέσως η υποχρέωση του δικηγόρου να διατηρεί την έδρα του γραφείου του στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένος.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 10:52 | Στάθης Μίχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν είναι σαφές αν επιτρέπεται υποκατάστημα στην ημεδαπή. Νοείται βέβαια εφόσον μπορούν να συμμετέχουν δικηγόροι διάφορων συλλόγων, αλλά δεν προβλέπεται ρητά.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 04:21 | Kantakoyzinos Ioannis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πολύ καλή πρωτοβουλία.
  Έχουμε έτοιμη εταιρία (ομόρρυθμη) που έχει σκοπό να δέχεται καταθέσεις και να δανείζει όποιον έχει ανάγκη με χαμηλό επιτόκιο χορήγησης 5% στα ενυπόθηκα και 9 % στα καταναλωτικά δίνοντας στους καταθέτες 3-4%. Το κεφάλαιο μας είναι μικρό αλλά έχουμε μεγάλη πείρα (συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι) και φήμη έντιμων ανθρώπων.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ανοίγει και το επάγγελμα του τραπεζίτη !

  Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ ;