Άρθρο 4 Συμβολαιογράφοι

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο 40, ν.2830/2000:

« Άρθρο 40

Δικαιώματα συμβολαιογράφων.

1. Ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, αν σχετίζεται με την αρμοδιότητά του ή επιβάλλεται από το νόμο, όπως και για την έκδοση αντιγράφων και περιλήψεων , δικαιούται πάγια αμοιβή. Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και αναλογική αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση τη συνολική δηλούμενη αξία στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά. Τέλη και δικαιώματα που εισπράχθηκαν από το συμβολαιογράφο νόμιμα κατά τη σύνταξη του συμβολαίου ουδέποτε επιστρέφονται. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας. Με όμοιες αποφάσεις ορίζεται ο τρόπος είσπραξης των αμοιβών των συμβολαιογράφων για τη διαφορά που τυχόν προκύπτει ανάμεσα στην αξία που δηλώθηκε για το αντικείμενο της δικαιοπραξίας και στη μεγαλύτερη αξία που οριστικά καθορίσθηκε από την αρμόδια αρχή.»

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 40 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.2830/2000 Κώδικα Συμβολαιογράφων (Α΄96) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αναλογική αμοιβή επιβάλλεται να ορίζεται με την εκδιδόμενη σύμφωνα με το μεθεπόμενο εδάφιο κοινή υπουργική απόφαση σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς την κατά καθοριζόμενες βαθμίδες πλαισίων ποσών κλιμακωτή επαύξηση της, εκφραζόμενης ή αποτιμωμένης σε χρήμα, αξίας επί της οποίας αυτά υπολογίζονται.»
2. Στο τέλος της παραγρ.1 του άρθρου 40 του Κώδικα Συμβολαιογράφων προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθορίζεται ποσό αξίας αντικειμένου συναλλαγής πάνω από το οποίο η αναλογική αμοιβή για τη σύνταξη συμβολαίων δεν συνιστά την υποχρεωτική αλλά την ανώτατη επιτρεπτή αμοιβή, παρεχομένης της δυνατότητας συνομολογήσεως ελευθέρως, με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του δίδοντος την εντολή προς σύνταξη συμβολαίου, μικρότερης αμοιβής. Μη προκυπτούσης συμφωνίας, η ανώτατη επιτρεπτή αμοιβή συνιστά τη νόμιμη αμοιβή . Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν καταλαμβάνουν τα συμβόλαια τα οποία συντάσσονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 115, 117 και 118 του Κώδικα Συμβολαιογράφων.»

3. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθορίζεται η αναλογική αμοιβή των συμβολαιογράφων με βάση τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, που προστίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθορίζεται, το πρώτον, το ποσό το οποίο προβλέπεται στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, που προστίθεται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση μη διατυπώσεως γνώμης από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων εκδίδονται χωρίς αυτήν.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 01:16 | ΜΑΡΙΑ Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ, έχετε την ευκαιρία με το νομοσχέδιο αυτό να εισάγετε κάποιες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον Κώδικα Συμβολαιογράφων, για τα παρακάτω θέματα, μεταρρυθμίσεις οι οποίες αν εσείς δεν το πράξετε τώρα δύσκολα θα πραγματοποιηθούν οδηγώντας έτσι στην διατήρηση σημαντικών αδικιών σε βάρος των υποψηφίων συμβολαιογράφων αλλά και των ίδιων των συμβολαιογράφων. Ειδικότερα: 1)το άρθρο 4 του Κωδ.Συμβολ. πρέπει να συμπληρωθεί παρέχοντας την αυτή δυνατότητα της εκτός έδρας σύνταξης συμβολαίων (πέραν των συμβολαιογράφων των περισσότερων ειρηνοδικείων Αττικής όπως ήδη προβλέπεται), σε όλους τους νομούς (περιφερειακές ενότητες) ώστε σε κάθε νομό, ανεξαρτήτως της έδρας του ειρηνοδικείου του μέσα στον νομό, κάθε συμβολαιογράφος να συντάσσει εγκύρως πράξεις σε ολόκληρο τον νομό. Πρόκειται για έναν περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας των συμβολαιογράφων των επαρχιακών νομών, που τους καθιστά συμβολαιογράφους δευτέρας κατηγορίας σε σχέση με τους συμβολ. της Αττικής και σε πολλούς συναδέρφους δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης. Στις χώρες που αποτελούν την βάση της λατινικής συμβολαιογραφίας δεν υφίστανται (γαλλια-ιταλία)δεν υφίστανται τέτοιοι περιορισμοί , όπως και ο Κ.Κωτούλας (επίτιμος προεδρος του συμβ. συλλογου Θεσσαλονικής σημείωσε στην Καθημερινή με επιστολή του στις 28-10-2010 και σας παραθέτω απόσπασμα αυτής της επιστολής: «Επιβάλλεται, όμως, να γίνουν στον θεσμό, στοχευμένες παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, που θα εξυγιάνουν παθογένειες με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την απόδοση σύγχρονου και ταχύτατου συμβολαιογραφικού έργου κι έτσι από της πλευράς αυτής να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Οπως, π.χ. στη μείωση της αμοιβής στα μεγαλύτερης αξίας αντικείμενα, τα πάγια δικαιώματα εκτός έδρας 47 ευρώ είναι ήδη χαμηλότερα από την επίσκεψη ενός υδραυλικού ή ενός ηλεκτρολόγου, στη γεωγραφική διεύρυνση της αρμοδιότητας, όπως στη Γαλλία, στη βελτίωση των εξετάσεων των υποψηφίων, ηλεκτρονικά και ενιαία σε όλη την επικράτεια όπως στην Ιταλία, στην είσπραξη της αμοιβής μέσω τραπεζών ώστε να εκμηδενιστούν οι παρενέργειες και καταχρήσεις κ.λπ.»Ιω. Κωτουλας, Θεσσαλονίκη 2) πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των αμοιβαίων μεταθέσεων του άρθρου 28 του Κωδ. Συμβ., διότι αν είναι μία φορά αντισυνταγματική η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος, οι αμοιβαίες μεταθέσεις αποτελούν κραυγαλέα περίπτωση αντισυνταγματικότητας. Σημειωτέον ότι δεν προκειται για απλή κληρονόμηση θέσης,διότι από την στιγμή που για τον διορισμό σε θέση συμβ. διενεργείται διαγωνισμός πρόκειται για εκ των προτέρον νόθευσή του λόγω ισχύος αντισυνταγματικής διατάξεως!!! 3) Πρέπει να διευρυνθεί η γεωγραφική αρμοδιότητα για πολλούς πρακτικούς λόγους και μετά την κατάργηση των μικρών εφοριών στις έδρες των κατατόπους πρωτοδικείων 4) πρέπει να καταργηθεί ο ποσοτικός περιορισμός στις μεταθέσεις διότι όντως είναι αντισυνταγματικός αφού στερεί άτομα που υπάγονται στο άρθρο 92 του συντ. του συνταγματικού δικαιώματος της μεταθέσεως. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά τα έτη αύξησης των θέσεων οι κατά τόπους συμβολ. σύλλογοι καταθέτουν σωρεία ενστάσεων με αποτέλεσμα θέσεις αναγκαίες να μην προκηρύσσονται.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 00:41 | ΜΑΡΙΑ Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ, έχετε την ευκαιρία με το νομοσχέδιο αυτό να εισάγετε κάποιες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον Κώδικα Συμβολαιογράφων, για τα παρακάτω θέματα, μεταρρυθμίσεις οι οποίες αν εσείς δεν το πράξετε τώρα δύσκολα θα πραγματοποιηθούν οδηγώντας έτσι στην διατήρηση σημαντικών αδικιών σε βάρος των υποψηφίων συμβολαιογράφων αλλά και των ίδιων των συμβολαιογράφων. Ειδικότερα: 1)το άρθρο 4 του Κωδ.Συμβολ. πρέπει να συμπληρωθεί παρέχοντας την αυτή δυνατότητα της εκτός έδρας σύνταξης συμβολαίων (πέραν των συμβολαιογράφων των περισσότερων ειρηνοδικείων Αττικής όπως ήδη προβλέπεται), σε όλους τους νομούς (περιφερειακές ενότητες) ώστε σε κάθε νομό, ανεξαρτήτως της έδρας του ειρηνοδικείου του μέσα στον νομό, κάθε συμβολαιογράφος να συντάσσει εγκύρως πράξεις σε ολόκληρο τον νομό. Πρόκειται για έναν περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας των συμβολαιογράφων των επαρχιακών νομών, που τους καθιστά συμβολαιογράφους δευτέρας κατηγορίας σε σχέση με τους συμβολ. της Αττικής και σε πολλούς συναδέρφους δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης. Στις χώρες που αποτελούν την βάση της λατινικής συμβολαιογραφίας δεν υφίστανται (γαλλια-ιταλία)δεν υφίστανται τέτοιοι περιορισμοί , όπως και ο Κ.Κωτούλας (επίτιμος προεδρος του συμβ. συλλογου Θεσσαλονικής σημείωσε στην Καθημερινή με επιστολή του στις 28-10-2010 και σας παραθέτω απόσπασμα αυτής της επιστολής: «Επιβάλλεται, όμως, να γίνουν στον θεσμό, στοχευμένες παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, που θα εξυγιάνουν παθογένειες με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την απόδοση σύγχρονου και ταχύτατου συμβολαιογραφικού έργου κι έτσι από της πλευράς αυτής να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Οπως, π.χ. στη μείωση της αμοιβής στα μεγαλύτερης αξίας αντικείμενα, τα πάγια δικαιώματα εκτός έδρας 47 ευρώ είναι ήδη χαμηλότερα από την επίσκεψη ενός υδραυλικού ή ενός ηλεκτρολόγου, στη γεωγραφική διεύρυνση της αρμοδιότητας, όπως στη Γαλλία, στη βελτίωση των εξετάσεων των υποψηφίων, ηλεκτρονικά και ενιαία σε όλη την επικράτεια όπως στην Ιταλία, στην είσπραξη της αμοιβής μέσω τραπεζών ώστε να εκμηδενιστούν οι παρενέργειες και καταχρήσεις κ.λπ.»

  Ιω. Κωτουλας, Θεσσαλονίκη 2) πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των αμοιβαίων μεταθέσεων του άρθρου 28 του Κωδ. Συμβ., διότι αν είναι μία φορά αντισυνταγματική η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος, οι αμοιβαίες μεταθέσεις αποτελούν κραυγαλέα περίπτωση αντισυνταγματικότητας. Σημειωτέον ότι δεν προκειται για απλή κληρονόμηση θέσης,διότι από την στιγμή που για τον διορισμό σε θέση συμβ. διενεργείται διαγωνισμός πρόκειται για εκ των προτέρον νόθευσή του λόγω ισχύος αντισυνταγματικής διατάξεως!!! 3) Πρέπει να διευρυνθεί η γεωγραφική αρμοδιότητα για πολλούς πρακτικούς λόγους και μετά την κατάργηση των μικρών εφοριών στις έδρες των κατατόπους πρωτοδικείων 4) πρέπει να καταργηθεί ο ποσοτικός περιορισμός στις μεταθέσεις διότι όντως είναι αντισυνταγματικός αφού στερεί άτομα που υπάγονται στο άρθρο 92 του συντ. του συνταγματικού δικαιώματος της μεταθέσεως. Επίσης σας εφιστώ την προσοχή στα περσινά έκτροπα του διαγωνισμού που σημαίνει ότι οι συμβολαιογρ. που συμετέχουν στις διαφορες επιτροπές μεταθέσεων εξετάσεων βαθμολογήσεων κάθε άλλο παρά αδέκαστοι και αμερόληπτοι είναι εκθέτοντας όλο το σωμα.

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 23:34 | Ελευθέριος Καραμανλάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν είμαι συμβολαιογράφος άλλα έχω ακούσει πολλά τον τελευταίο καιρό για το επάγγελμα αυτό και αποφάσισα να διαβάσω και μόνο τι γράφουν οι συμπολίτες μου. Κάποιες απόψεις είναι σωστές ειδικά αυτές των συμβολαιογράφων που αναφέρονται στα θέματα των μεταθέσεων.
  Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός της κακίας κάποιων δικηγόρων που προφανώς δεν κατάφεραν να γίνουν συμβολαιογράφοι και του μένους που τρέφουν κάποιοι για τους συμβολαιογράφους που ίσως ζηλεύουν το γεγονός ότι μάλλον κερδίζουν αρκετά.
  Είναι πολύ αστείο που έφτασαν να «απειλούν-εκβιάζουν» την κυβέρνηση με την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές. Για όνομα του Θεού, τι λαΐκισμός είναι αυτός?
  Εγώ θα καταθέσω την εμπειρία μου από ένα συμβόλαιο αγοράς που έκανα και είναι η μοναδική συνεργασία που είχα με συμβολαιογράφο. Ανακάλυψε κάποιο σοβαρότατο λάθος του μηχανικού το οποίο αν δεν το έβλεπε ο συμβολαιογράφος θα πλήρωνα πολλά για να διορθωθεί και θα τραβούσε πολύ η ιστορία της διόρθωσης, αν βέβαια μπορούσε να διορθωθεί. Το ίδιο λάθος ούτε οι δύο δικηγόροι το είδαν, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του συμβολαίου μιλούσαν μεταξύ τους και πολύ αμφιβάλλω αν άκουσαν τι διάβαζε ο συμβολαιογράφος.
  Τα χρήματα που πήρε ο συμβολαιογράφος δεν ήταν και λίγα, αλλά και απόδειξη μου έδωσε και μου εξήγησε αναλυτικά τα έξοδα. Χαλάλι του βέβαια γιατί βρήκε αυτό το λάθος, δουλειά του είναι βέβαια. Πολλά ήταν και τα χρήματα που πλήρωσα στο υποθηκοφυλακείο για να γράψω εκεί το συμβόλαιο αλλά και την επισημείωση υποθήκης.
  Φέρθηκε επαγγελματικά και γρήγορα χωρίς να το παίζει σπουδαίος ή υπεράνω.
  Δε ξέρω τι θα συμβεί αν γίνουν πολλοί οι συμβολαιογράφοι και ο καθένας θα κοστολογεί τη δουλειά τους όπως θέλει. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τι θα γίνει. Και αν γίνουν και αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι καήκαμε. Και πιο πολλά θα πληρώνουμε και η δουλειά μας θα τελειώνει πολύ αργά, έχουμε την εμπειρία του δημοσίου. Ότι αλλάζει πάει πάντα προς το χειρότερο.
  Δεν είμαι ειδικός ούτε ξέρω πολλά για τη δουλειά τους αλλά η μία και μοναδική συνεργασία μου ήταν καλή.

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 23:32 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΗΓΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προς Μαίρη Νικολάου: Μένω έκπληκτος που είστε ενημερωμένη 0 % ! Οι συμβολαιογράφοι ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ώστε να μην πληρώνει ο πελάτης 23% ΦΠΑ επί της αμοιβής του συμβολαιογράφου. Απορώ πώς αυτό δεν το είδατε και βλέπετε τόσα άλλα. Ούτε (τους) άφησαν ανέπαφη την αμοιβή τους, διότι το καλοκαίρι του 2009 από 1,20 % έγινε 1 % (μικτή αμοιβή) και το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθεσε ΦΠΑ +23% στην προαναφερόμενη κουτσουρεμένη αμοιβή. Αυτό λέγεται συμβολή των πελατών μας στην εξόφληση των δανείων που πήρε το Ελληνικό Δημόσιο. Did you understand? Γιά λεπτομερή πληροφόρηση επί των οφειλομένων δισεκατομμυρίων ευρώ απευθυνθείτε στα γραφεία του ΔΝΤ ή στο πλησιέστερο βουλευτικό γραφείο.

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 22:56 | Γιάννης Κόνσουλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμοι κκ Υπουργοί Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
  Το υπό διαβούλευση προσχέδιο νόμου σε σχέση με τους συμβολαιογράφους κρίνεται θετικό. Είνα μάλιστα πολύ σημαντική η τροποποίηση που προτείνεται από την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.
  Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων στην Ελλάδα είναι διαμορφωμένες από την πολιτεία σε τέτοια επίπεδα, ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική και ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στην παροχή της δημόσιας συμβολαιογραφικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απελευθέρωσης, το πλεονέκτημα αυτό θα απωλεσθεί σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων και ειδικά στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι χαμηλές. Τα αποτελέσματα της πλήρους απελευθέρωσης στην Ολλανδία σας είναι, φαντάζομαι, γνωστά. Οι συμβολαιογραφικές αμοιβές δικαιολογούνται απόλυτα επειδή αποσκοπούν να καλύψουν πέραν του κόστους παροχής της υπηρεσίας και την προσωπική αστική ευθύνη του συμβολαιογράφου έναντι των συμβαλλόμενων, η οποία είναι ευθέως ανάλογη με την αξία της σύμβασης, σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα σχετικά με αυτήν.
  Σήμερα στη χώρα μας κυριαρχεί ευρέως η αντίληψη ότι η μόνο στην Ελλάδα η συμβολαιογραφία υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες ρύθμισης. Κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι στην πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε., με εξαίρεση την Ολλανδία, τόσο το σύστημα αμοιβών όσο και ο αριθμός των συμβολαιογράφων καθορίζεται από την Πολιτεία. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οι συμβολαιογράφοιυπόκεινται σε περιορισμούς εισόδου στο επάγγελμα, τόσο ποιοτικούς όσο και ποιοτικούς, περιορισμοί οι οποίοι δικαιολογούνται από το δημόσιο χαρακτήρα του επαγγέλματος και από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις γνώσεων που απαιτούνται κατά την άσκησή του.
  Αν αφεθεί ελεύθερος ο αριθμός των συμβολαιογράφων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να παρεισφρήσουν στο επάγγελμα «τυχοδιώκτες» που θα επιχειρήσουν κα εκμεταλλευτούν το καθεστώς που επιφυλάσσει ή έννομη τάξη τόσο στη συμβολαιογραφική πράξη όσο και στον συμβολαιογράφο.
  Σχετικά με τους γεωγραφικούς περιορισμούς κάθε θέση που δημιουργείται επιβάλλεται να είναι βιώσιμη στο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί. Εάν υπάρξει αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου ανά την επικράτεια, οι συμβολαιογράφοι των απομακρυσμένων περιοχών θα μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αφού η επιβίωσή τους στις απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές θα είναι ασύμφορη οικονομικά και τα περιφερειακά συμβολαιογραφεία θα εξαφανιστούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον συναλασσόμενο πολίτη. Πιο επικίνδυνο δε είναι ότι επίσης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα συσταθούν συμβολαιογραφικές εταιρείες με μετόχους τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες εκμεταλλευόμενες την κυριαρχική τους θέση στο χώρο αυτό με χρεώσεις που αναγκαστικά θα επιβάλλουν στους πελάτες τους.
  Είναι λυπηρό συνάδελφοι δικηγόροι να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους συμβολαιογράφους, επειδή δεν έχουν αντικείμενο ενασχόλησης και θεωρούν το χώρο τους κορεσμένο. Έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν στις ετήσιες εξετάσεις και θα τα καταφέρουν εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τον πανελλήνιο εισαγωγικό διαγωνισμό.
  Ζούμε στην εποχή της απόλυτης εξιδείκευσης και το επάγγελμα του συμβολαιογράφου είναι εξειδικευμένο και έτσι πρέπει να παραμείνει. Στην αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι η διασάλευση της ασφάλειας δικαίου. Είναι γνωστό ότι σε χώρες του Αγγλοσαξωνικού δικαίου: α) ποσοστό 30% των συναλλαγών μεταβίβασης, μετά την κατάρτισή τους, οδηγούνται προς επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στη δικαιοσύνη (Μεγάλη Βρετανία) και β η σύναψη άκυρων δικαιοπραξιών μεταβίβασης κόστισε στους δανειστές το έτος 2007 813.000.000 δολάρια (ΗΠΑ). Στην ίδια χώρα εκατομμύρια αμερικανοί απειλούνται αυτή τη στιγμή να απολέσουν τα ακίνητά τους λόγω της σύστασης υποθηκών υπέρ των τραπεζών χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η επιλογή αυτού του τρόπου εγγραφής υποθήκης προκρίθηκε από τις τράπεζες επειδή έκριναν ότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο στην προκειμένη περίπτωση ήταν επιλογή χρονοβόρα και δαπανηρή (βλ. δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde από τον David Descôteaux, φύλλο 30-10-2010). και τίθεται το ερώτημα: Πώς θα αντιμετωπίσει η πολιτεία τον πολλαπλασιασμό των δικαστικών διενέξεων επί ακινήτων, που είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα προκύψουν, εάν αρθούν οι δικλείδες ασφαλείας που η έννομη τάξη σήμερα τις διασφαλίζει με πλήθος διατάξεων, μέσω του ελεγχόμενου συμβολαιογράφου-δημοσίου λειτουργού;
  Θα συμφωνήσω με πολλούς συναδέλφους μου που επικρίνουν το καθεστώς των μεταθέσεων. Πρέπει να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του Ν. 2830/2000 ορίζοντας ότι μεταθέσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα θα επιτρέπονται μετά την παρέλευση δεκαετίας από το διορισμό του συμβολαιογράφου και να εξαιρεθούν ρητά οι μεταθέσεις συγγενών α΄ έως και γ΄ βαθμού συγγένειας.
  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί
  Όπως θα διαπιστώσετε από τα σχόλια των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση επικρατεί ένα αρνητικό κλίμα σχετικά με τους συμβολαιογράφους. Αυτό είναι αποτέλεσμα πλημμελούς πληροφόρησης και πολλές φορές αντιεπαγγελματικής ίσως συμπεριφοράς κάποιων συναδέλφων μου. Την ίδια εντύπωση θα αποκομίστε και από τη δημοσκόπηση, η οποία παραγγέλθηκε από τον κ. Υπουργό επί των Οικονομικών. Η κοινή γνώμη έχει βομβαρδιστεί από την παραπληροφόρηση των ΜΜΕ και διάκειται εχθρικά προς κάθε «κλειστό» επάγγελμα και ιδιαίτερα απέναντι στους συμβολαιογράφους. Πλην όμως αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί σε μία ευνομούμενη Πολιτεία τόσο η εκτελεστική όσο και η νομοθετική εξουσία δεν πορεύονται βάσει δημοσκοπήσεων αλλά σύμφωνα με τη λαΐκή εντολή που τους έχει δοθεί βάσει των προεκλογικών προγραμματικών δηλώσεων.
  Στην αντίπερα όχθη μία έκθεση, αποτέλεσμα επιστημονικής ανάλυσης και συγκεκριμένα η έκθεση του έτους 2005 του Κέντρου προγραμματισμού οικονομικών ερευνών (ΚΕΠΕ), που γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα, αναθεωρώντας παλαιότερη έκθεσή του (έτους 2001), η οποία μιλούσε καθαρά για την επελευθέρωση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου αναφέρει επί λέξη: «… Πρέπει όμως να υπογραμμιστεί ότι στην Ελλάδα οι συμβολαιογράφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη κτηματολογίου, με μία δαιδαλώδη νομοθεία, όσον αφορά το ακίνητο και μία γραφειοκρατική Δημόσια Διοίκηση. Επομένως, η εξειδίκευσή τους στη σύνταξη συμβάσεων, με τρόπο που να καταχυρώνει αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη προΰποθέτει άριστη γνώση και επαρκή πείρα στο αντικείμενο, γεγονός που τους επιβάλλει να ασχολούνται συνεχώς και αποκλειστικά με το δίκαιο των συμβάσεων. Στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να ασκεί ένας νομικός υπεύθυνα τη Συμβολαιογραφία και παράλληλα να ασχολείται και με άλλης φύσης νομικά θέματα». Και αναφέρει παρακάτω «… Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η ποιότητα των υπηρεσιών ενδέχεται να υποβαθμισθεί, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί κατά πόσο οι αμοιβές θα μεταβληθούν.»
  Δε θα αναφερθώ στην οδηγία Bolkenstein, η οποία σας είναι γνωστή και στην οποια αναφέρθηκαν πολλοί προλαλίσαντες θα αναφερθώ όμως στην
  ρητά διατυπωμένη πολλές φορές στο παρελθόν άποψη της Ελληνικής Πολιτείας ότι «δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην άσκηση της δημόσιας συμβολαιογραφικής υπηρεσίας οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού», δεδομένου ότι «ο συμβολαιογράφος, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά άμισθος δημόσιος λειτουργός, στον οποίο έχει εκχωρηθεί μέρος της δημόσιας εξουσίας».