Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας. Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων»

Η κυβέρνηση προχωρά σε μια νέα σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στο να επαναφέρει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα επαγγέλματα στη χώρα μας πιο κοντά στη συνταγματική επιταγή της ελευθερίας στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Η προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία αίρει τους περιορισμούς που ισχύουν σήμερα για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων, όπως αριθμός αδειών, καθορισμός τιμών υπηρεσιών, ελάχιστες αμοιβές, γεωγραφικοί περιορισμοί και αντιστρέφει τη λογική που ισχύει σήμερα. Από εδώ και στο εξής κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί χωρίς περιορισμούς, ενώ οι ειδικοί περιορισμοί που παραμένουν επιβάλλονται αυστηρά για λόγους υπεράσπισης επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο εφαρμόζεται η συνταγματική πρόβλεψη για ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος καταργώντας περιορισμούς, επί της αρχής, στην άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων την επιβολή περιορισμών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Στο δεύτερο μέρος, ειδικές διατάξεις τροποποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα των νομικών, των συμβολαιογράφων, των νόμιμων ελεγκτών και των μηχανικών.

Το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» αποτελεί μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης που υλοποιείται. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών προς του πολίτες, η μείωση των τιμών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης στην οικονομία για πολλούς νέους επαγγελματίες και τελικά η ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στην διαμόρφωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σημαντική και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011.