Άρθρο 26

(Άρθρο 6 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 8 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 7 Οδηγίας 2014/54/ΕΕ )

Ο παρών νόμος δε θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά με την προώθηση και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και δεν αποτελεί λόγο μείωσης του υφιστάμενου επιπέδου παρεχόμενης προστασίας.