Άρθρο 06 – Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας

(Άρθρο 6 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά διάκριση η ειδικώς αιτιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, εφόσον η μεταχείριση αυτή προβλέπεται στο νόμο προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, τα δε μέσα επίτευξης των σκοπών αυτών είναι πρόσφορα και αναγκαία.
Η ανωτέρω διαφορετική μεταχείριση μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει:
α) την καθιέρωση ειδικών συνθηκών τόσο για την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, όσο για την απασχόληση και εργασία, συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, για τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους εργαζομένους που συντηρούν άλλα πρόσωπα, προκειμένου να ευνοείται η επαγγελματική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία τους,
β) τον καθορισμό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελματικής εμπειρίας ή αρχαιότητας στην απασχόληση για την πρόσβαση σε αυτήν ή σε ορισμένα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απασχόληση,
γ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, με βάση την απαιτούμενη κατάρτιση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, όσον αφορά στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ο καθορισμός ηλικίας για την ένταξη ή την αποδοχή, σε παροχές συνταξιοδότησης ή αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού για τα καθεστώτα αυτά διαφορετικού ορίου ηλικίας για εργαζόμενους ή για ομάδες ή κατηγορίες εργαζομένων και της χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων αυτών κριτηρίων ηλικίας στους αναλογιστικούς υπολογισμούς, υπό τον όρο ότι αυτό δεν καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου.

  • Ως οργάνωση νέων μας απασχολεί ιδιαιτέρως η πρόβλεψη δικαιολογημένης διαφορετικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας. Παρότι χαιρετίζουμε την τυπική αυστηροποίηση του λεκτικού του άρθρου μέσω της προσθήκης της φράσης “ειδικώς αιτιολογημένη” σε σχέση με το άρθρο 11 του ν. 3304/2005, κρίνουμε σημαντικό να γίνει ειδική πρόβλεψη ώστε το συγκεκριμένο άρθρο να μην αποτελεί βάση για περαιτέρω εκμετάλλευση του νεανικού εργατικού δυναμικού και την καταστρατήγηση των εργατικών του δικαιωμάτων, αλλά να αποτελέσει όντως μέσο για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

    Εκ μέρους της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας,
    Φίλιππος Παγάνης