Άρθρο 23 – Αρμοδιότητες

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Το σχεδιασμό πολιτικών προς διασφάλιση της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη χώρα.
β. Την εποπτεία της εφαρμογής της νομολογίας του ΕΔΔΑ από τη Διοίκηση και εν γένει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο με σκοπό την διασφάλιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών.
2. Ο Εθνικός Μηχανισμός ιδίως:
α. Απευθύνει προς την Διοίκηση κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις και προτείνει μέτρα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τις συστάσεις των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
β. Μεριμνά για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών.
γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διαρκή και πλήρη ενημέρωση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών επί της νομολογίας του ΕΔΔΑ σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και για την επιμόρφωση των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέματα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.