Άρθρο 28

(Άρθρο 14 Οδηγίας 2000/43/ ΕΚ, Άρθρο 16 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)

Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη και καθίσταται άκυρη κάθε διάταξη που περιλαμβάνεται σε ατομική ή συλλογική σύμβαση, γενικούς όρους συναλλαγών, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων, καταστατικά κερδοσκοπικών ή μη οργανώσεων, ανεξάρτητων επαγγελματικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα νόμο, αρχή της ίσης μεταχείρισης.

  • 4 Ιουλίου 2016, 23:11 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

    Στο συγκεκριμένο άρθρο ή και σε άλλο παρεμφερές, προτείνουμε τη συμπερίληψη των Οργανισμών (Οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας – ΟΕΥ) των φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα πλήν των απο τον παρόντα Νόμο εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 3.