Άρθρο 22 – Σύνθεση

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, με γνώμονα την εξειδίκευσή τους σε θέματα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα συζητούμενα θέματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα των ως άνω, δύναται εκπρόσωπός τους να καλείται και να συμμετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού .

  • Γ. Συμπερίληψη της Ε.Σ.Α.μεΑ. μεταξύ των φορέων που θα συμμετέχουν στο «Εθνικό Μηχανισμό Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ»
    Δεδομένου ότι βάσει:
    – του άρθρου 23 του παρόντος Σχεδίου Νόμου μεταξύ των αρμοδιοτήτων του «Εθνικού Μηχανισμού Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ» περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως ο «σχεδιασμός πολιτικών προς διασφάλιση της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη χώρα», η μέριμνα «για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών» κ.λπ., οι οποίες αφενός αφορούν άμεσα στα άτομα με αναπηρία, αφετέρου επεκτείνουν τη δράση του Μηχανισμού και στο πεδίο σχεδιασμού πολιτικής,
    -της παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» της Διεθνούς Σύμβασης για Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
    αιτούμαστε τη συμπερίληψη ρητής αναφοράς στο παρόν Σχέδιο Νόμου για τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στον Μηχανισμό. Πιο συγκεκριμένα, αιτούμαστε στο Άρθρο 22 «Σύνθεση» του εν λόγω Σχεδίου Νόμου να συμπεριληφθεί παρ. 4. ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά): «1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους: [….] «4. Τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία».