Άρθρο 25 – Συνεργασία με φορείς και κοινωνικός διάλογος

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού δύναται να καλούνται εμπειρογνώμονες με συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή άλλοι φορείς για την παροχή πληροφοριών ή τη συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.
2. Ο Εθνικός Μηχανισμός μπορεί να προσκαλεί Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε διαβούλευση, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση του.

  • Επί των Άρθρων 21 έως 25:

    Θεωρούμε πολύ θετική τη σύσταση συλλογικού συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού οργάνου υπό την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ», καθώς πολλές φορές εμφανίζονται καθυστερήσεις ή αβελτηρίες στην εφαρμογή και υλοποίησή τους. Ακόμη, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι (Άρθρο 25) ο «Μηχανισμός μπορεί να προσκαλεί Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε διαβούλευση, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση του», και ελπίζουμε στην ουσιαστική και αποτελεσματική δράση του.

    Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
    Μαρίνα Γαλανού.