Άρθρο 19 – Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.