Άρθρο 16 – Τροποποίηση του άρθρου 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 65 του Ν.3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως αντικείμενο της διαφοράς θεωρείται η διαφορά του κύριου φόρου, δασμού, τέλους ή προστίμου και, επί προσβολής πλειόνων συναφών πράξεων με κοινή προσφυγή, το άθροισμα του αντικειμένου αυτών».

  • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:08 | Κ. Καρλής

    Φαίνεται ότι επαναλαμβάνει την ισχύουσα διάταξη και η προσθήκη για περισσότερες της μιας προσβαλλόμενες πράξεις επαναλαμβάνει χωρίς λόγο το αυτονόητο και ίσως δημιουργεί πρόβλημα κατανόησης. Όταν με μία προσφυγή προσβάλλονται περισσότερες πράξεις δημιουργούνται τόσες διαφορές όσες και οι προσβαλλόμενες πράξεις και συνεπώς για κάθε μία οφείλεται χωριστό και αυτοτελές παράβολο. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αναφορά στο άθροισμα των ποσών αφού μαθηματικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

  • 22 Οκτωβρίου 2016, 08:12 | Σ.

    Γιατί δεν επιβάλλεται παράβολο αγωγής;