Άρθρο 12 – Τροποποίηση του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Η παράγραφος 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 143, τα οποία, εφόσον δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου».

  • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:30 | Κ. Καρλής

    Θεωρητικά η διάταξη φαίνεται ορθή, αλλά πως διαπιστώνεται πριν από την συζήτηση ότι έχει εκλείψει το αντικείμενο της δίκης;