Άρθρο 13 – Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 194 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του Ν.3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μόλις συμπληρωθεί το οκτάμηνο, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων επιλαμβάνεται και ερευνά αν είναι δικαιολογημένη ή μη η καθυστέρηση».

 • 23 Οκτωβρίου 2016, 22:06 | Μαρία Τσίτσου

  Στο άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι : «Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία». Οι δικαστές αντλούν την αρμοδιότητά τους απευθείας από το Σύνταγμα και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους. Εξάλλου, στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνονται οι θεμελιώδεις εγγυήσεις της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των εθνικών δικαστηρίων που απορρέουν από το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Περαιτέρω, στο άρθρο 87 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται ότι : «Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού…, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου». Στα άρθρα 82 επ. του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών ορίζονται τα όργανα της επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και οι αρμοδιότητες αυτών. Η έρευνα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των επιθεωρητών, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 7 του ανωτέρω κώδικα, εξετάζουν το σύνολο της εργασίας των δικαστικών λειτουργών. Ενόψει των ανωτέρω, οποιαδήποτε έρευνα για το δικαιολογημένο ή μη της καθυστέρησης μόλις συμπληρωθεί το οκτάμηνο πρέπει να ενεργείται από όργανο της επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

  Μαρία Τσίτσου, Εφέτης Δ.Δ.

 • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:25 | Κ. Καρλής

  Συνεχίζεται το πρόβλημα που υπήρχε. Η αρχική διάταξη όπως τέθηκε με το άρθρο 81 παρ.2 του Ν. 3659/2008 αποτελεί αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 307 του ΚΠολΔ η οποία τέθηκε με το ίδιο άρθρο. Όμως ενώ στον ΚΠολΔ υπάρχει προηγούμενο εδάφιο που τέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3327/2005 που αναφέρεται στο οκτάμηνο από την συζήτηση η διάταξη ουδέποτε εισήχθη στον ΚΔΔ. Επομένως το αν η αρμοδιότητα ανήκει στον γενικό επίτροπο ή σε άλλο πρόσωπο είναι αδιάφορο εφόσον ελλείπει η βασική διάταξη που υπάρχει στο άρθ. 307 ΚΠολΔ και η οποία ρυθμίζει τις λοιπές συνέπειες μη έκδοσης της απόφασης εντός οκταμήνου. Το αν τηρείται ή όχι η διάταξη αυτή είναι άλλο ζήτημα δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις εκδίδονται μετά από μεγαλύτερο διάστημα (έως και 25 μήνες) και ας μην αναφερθεί κανείς στην καθαρογραφή και θεώρηση.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 22:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.

  Διαφωνώ απολύτως με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ο Γενικός Επίτροπος, παρά τον υψηλό βαθμό του, ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ δικαιοδοτικό έργο και επομένως δεν είναι σε θέση να κρίνει το δικαιολογημένο ή όχι της καθυστέρησης του οκταμήνου. Θεωρώ ότι η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να αποδοθεί στον Πρόεδρο του οικείου Δ.Εφετείου, και τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν ΚΑΙ πειθαρχική δικαιοδοσία και κυρίως ΔΙΚΑΖΟΥΝ, ώστε είναι σε θέση, πέρα από οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα, να κρίνουν τα σχετικά, οιωνεί πειθαρχικά ζητήματα