Άρθρο 07 – Τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«α) κατά την εκδίκαση των χρηματικών διαφορών, όταν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αν πρόκειται δε για φορολογική εν γένει διαφορά που αφορά κύριο και πρόσθετο φόρο, όταν ο κύριος φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό».

  • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:45 | Κ. Καρλής

    Τα άρθρα 7 και 8 καταργούν ουσιαστικά λόγους απαραδέκτου οι οποίοι προκαλούσαν δυσχέρειες στους διαδίκους. Ενδεχομένως και το άρθρο 7 πρέπει να επεκταθεί και στις εκκρεμείς υποθέσεις όπως προτείνεται για το άρθρο 8 του σχεδίου.

  • 11 Οκτωβρίου 2016, 13:43 | Αλεξάνδρα Ρ.

    Είναι θετικό να τροποποιηθεί προς τα άνω το σχεδόν προ εικοσαετίας τεθέν όριο των 200.000 δραχμών (που μετατράπηκε χωρίς καν στρογγυλοποίηση στο σουρεαλιστικό: 590 ευρώ) για την αυτοπρόσωπη παράσταση των διαδίκων , προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων με μικρό χρηματικό αντικείμενο και κυρίως να απαλλαγούν οι διάδικοι από την οικονομική επιβάρυνση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου (ασχέτως της χρησιμότητας του συνηγόρου, στην οποία ακράδαντα πιστεύω).