Άρθρο 08 – Τροποποίηση του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καταργούνται. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες.

  • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:12 | Κ. Καρλής

    Τα άρθρα 7 και 8 καταργούν ουσιαστικά λόγους απαραδέκτου οι οποίοι προκαλούσαν δυσχέρειες στους διαδίκους. Ενδεχομένως και το άρθρο 7 πρέπει να επεκταθεί και στις εκκρεμείς υποθέσεις όπως προτείνεται για το άρθρο 8 του σχεδίου.