Άρθρο 17 – Κατάργηση εκκρεμών δικών

1. Με πράξη του προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος κηρύσσονται καταργημένες εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακύρωσης και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου ή του τριμελούς διοικητικού εφετείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του Ν.3068/2002, ΦΕΚ Α΄ 274), εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της επόμενης παραγράφου.
2. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τις αιτήσεις ακύρωσης της παραγράφου 1 οφείλουν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υπόθεσης. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οποίων η αρχική ή μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 εξάμηνης προθεσμίας.

 • 23 Οκτωβρίου 2016, 21:05 | ΔΠ

  1. παρ.1.. Να προστεθεί .. [ ΑΠΟ 1.1.2011 ] μέχρι 31.12.2014, δεδομένου ότι για τις προ 1.1.2011 εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης έχει ήδη υποβληθεί δήλωση συνέχισης με βάση τις διατάξεις των αρ.8παρ.6 του ν.4198/2013 και αρ.19παρ.10 ν.4267/2014.
  Δεν είναι «κομψό» να ζητείται από τον ίδιο διάδικο εντός διετίας δεύτερη δήλωση συνέχισης .

  2.παρ.3 Να τροποποιηθεί …έχει {ΗΔΗ} οριστεί [ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ] δηλ.οποτεδήποτε έχει οριστεί δεν απαιτείται δήλωση, διότι λόγω της μακράς αποχής των δικηγόρων σχετικές υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί ή αναβληθεί και μετά από την εξάμηνη προθεσμία που προβλέπει ο νόμος.
  Δεν είναι σωστό να ζητείται δήλωση συνέχισης για υποθέσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο πινάκιο

  3.προτείνεται Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡ.4 με το εξής περιεχόμενο¨
  «Με απόφαση του αρμόδιου Τμήματος με τριμελή σύνθεση (σε συμβούλιο)μπορεί να ανακληθεί η σχετική καταργητική απόφαση, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που εμπόδισαν τον διάδικο αλλοδαπό να υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση συνέχισης της δίκης ή αν η καταργητική απόφαση είναι εσφαλμένη, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται εντός εξήντα ημερών από την έκδοση της καταργητικής απόφασης.»

  {μπορεί να ζητηθεί και παράβολο για την παραπάνω αίτηση]

  Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία επανεξέτασης της καταργητικής απόφασης στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος(π.χ.από παραδρομή δεν μπήκε στη δικογραφία η δήλωση συνέχισης και επομένως εκδόθηκε λανθασμένη καταργητική απόφαση κλπ)καθώς και στην περίπτωση που ο διάδικος εμποδίστηκε από ανωτέρα βία να υποβάλει ΄δήλωση, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπισή τους από τα τδδ.
  ΤΟ ΚΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • 23 Οκτωβρίου 2016, 17:16 | ΤΔΔ

  1. παρ.1.. Να προστεθεί .. [ ΑΠΟ 1.1.2011 ] μέχρι 31.12.2014, δεδομένου ότι για τις προ 1.1.2011 εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης έχει ήδη υποβληθεί δήλωση συνέχισης με βάση τις διατάξεις των αρ.8παρ.6 του ν.4198/2013 και αρ.19παρ.10 ν.4267/2014.
  Δεν είναι «κομψό» να ζητείται από τον ίδιο διάδικο εντός διετίας δεύτερη δήλωση συνέχισης .

  2.παρ.3 Να τροποποιηθεί …έχει {ΗΔΗ} οριστεί [ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ] δηλ.οποτεδήποτε έχει οριστεί δεν απαιτείται δήλωση, διότι λόγω της μακράς αποχής των δικηγόρων σχετικές υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί ή αναβληθεί και μετά από την εξάμηνη προθεσμία που προβλέπει ο νόμος.
  Δεν είναι σωστό να ζητείται δήλωση συνέχισης για υποθέσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο πινάκιο

  3.προτείνεται Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡ.4 με το εξής περιεχόμενο¨
  «Με απόφαση του αρμόδιου Τμήματος με τριμελή σύνθεση (σε συμβούλιο)μπορεί να ανακληθεί η σχετική καταργητική απόφαση, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που εμπόδισαν τον διάδικο αλλοδαπό να υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση συνέχισης της δίκης ή αν η καταργητική απόφαση είναι εσφαλμένη, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται εντός εξήντα ημερών από την έκδοση της καταργητικής απόφασης.»

  {μπορεί να ζητηθεί και παράβολο για την παραπάνω αίτηση]

  Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία επανεξέτασης της καταργητικής απόφασης στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος(π.χ.από παραδρομή δεν μπήκε στη δικογραφία η δήλωση συνέχισης και επομένως εκδόθηκε λανθασμένη καταργητική απόφαση κλπ)καθώς και στην περίπτωση που ο διάδικος εμποδίστηκε από ανωτέρα βία να υποβάλει ΄δήλωση, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπισή τους από τα τδδ.
  ΤΟ ΚΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:41 | Κ. Καρλής

  Διάταξη που αν και ελαφρώς διαφορετική έχει τεθεί και στο παρελθόν αλλά προφανώς δεν εφαρμόσθηκε δηλαδή δεν καταργήθηκαν οι δίκες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση. Ή αφορά δίκες που υποβλήθηκε δήλωση με βάση τις προισχύσασες διατάξεις για συνέχιση τους αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση;

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 15:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κάθε χρόνο η ίδια τακτική