Άρθρο 05 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας απαλείφεται η φράση «Κατ’ εξαίρεση».
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«β) των φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών, των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθμό στο μονομελές πρωτοδικείο. Εάν το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθμό στο τριμελές πρωτοδικείο. Εάν το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στο τριμελές εφετείο».
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος.
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), του άρθρου 153 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) και των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.1406/1983 (ΦΕΚ Α΄ 182), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του Ν.3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77), ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως».
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως ακολούθως:
«Η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει».

 • 22 Οκτωβρίου 2016, 20:27 | Κ. Καρλής

  Στην παρ. 1, η διαγραφή των λέξεων «κατ’ εξαίρεση» μόνον ως νομοτεχνική δικαιολογείται. Αλλά και να παραμείνει δεν ασκεί επιρροή. Ίσως μάλιστα ως εισάγουσα εξαίρεση από την γενική διάταξη της παρ. 1 είναι ορθότερο να διατηρηθεί.
  Η παρ. 2 με την οποία προτείνεται τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΚΔΔ εισάγει εκ νέου αρμοδιότητα του τριμελούς πρωτοδικείου. Εφόσον κρίνεται αναγκαία θα πρέπει να ενοποιηθεί με την περ. γ’ της ιδίας παρ.2 του άρθρου 6 του ΚΔΔ η οποία σε συνδυασμό με την παρ. 1 του ιδίου άρθρου 6 περιέχει την ίδια ρύθμιση για τις λοιπές, μ φορολογικές ή τελωνειακές, διαφορές με χρηματικό αντικείμενο.
  Οι παρ. 4 & 5 αν και φαίνονται ορθές δεν αντιμετωπίζουν το βασικό ζήτημα που τίθεται από τις διατάξεις στις οποίες αναφέρονται και το οποίο συνίσταται ότι η διοικητική πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί πριν από την άσκηση προσφυγής.

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 13:55 | Αλεξάνδρα Ρ.

  Η επίσπευση της εκδίκασης μιας υπόθεσης δε μπορεί να είναι το μόνο ούτε το κυριότερο κριτήριο για τον καθορισμό του αριθμού των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της. Ευτυχώς με την υπό διαβούλευση διάταξη διορθώνεται μια αστοχία του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου [όπου ο μεγαλύτερος όγκος των υποθέσεων των πρωτοδικείων και των εφετείων ανήκε στην αρμοδιότητα του μονομελούς], το οποίο, χάριν της «επιτάχυνσης» και μόνον, υποτίμησε την αξία της ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, εκμηδένισε πρακτικά το αντικείμενο ενασχόλησης των προέδρων, δυσχέρανε υπερβολικά την προετοιμασία των παρέδρων για την προαγωγή τους σε πρωτοδίκες και μείωσε εν γένει τον έλεγχο της δικαστικής απόφασης σε επιστημονικό και πρακτικό επιπεδο που παρείχε η αυξημένη σύνθεση στους διαδίκους.

  Η αυξημένη φερεγγυότητα της τριμελούς σύνθεσης είναι απαραίτητο να καταλαμβάνει τον κύριο όγκο των υποθέσεων που εισάγονται τόσο στο πρωτοδικείο όσο και στο εφετείο, ιδίως όταν το αντικείμενο της υπόθεσης είναι σημαντικό, όπως συμβαίνει σε υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο άνω των 60.000 ευρώ.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 01:14 | Πάρεδρος Δ.Δ.

  Όταν μια υπόθεση είναι σε μονομελή σύνθεση, απλά δημοσιεύεται και καθαρογράφεται από το δικαστή, με την επίδοση αυτής στο διάδικο να εξαρτάται από τη γραμματεία. Στάδια: 3. Χρόνος Χ.

  Όταν Η ΙΔΙΑ υπόθεση είναι σε τριμελή σύνθεση χρειάζεται μετά τη συζήτηση: 1)σημείωμα διάσκεψης από τον Εισηγητή, 2)διάσκεψη, 3)σύνταξη σχεδίου, 4)καταγραφή μειοψηφούσας γνώμης, 5)παράδοση του φακέλου, 6)διόρθωση σχεδίου από τον Πρόεδρο, 7)δημοσίευση από τη Γραμματεία, 8)λήψη ξανά του διορθωμένου σχεδίου, 9)καθαρογραφή από τον Εισηγητή, 10)θεώρηση από τον Πρόεδρο, 11)παράδοση στη Γραμματεία, 12) επίδοση στους διαδίκους. Όταν διενεργούνται δε υπηρεσιακές μεταβολές, χρειάζεται θεώρηση και από το νέο Πρόεδρο.
  Στάδια: 12!! Χρόνος 4Χ!!! Υπό την προϋπόθεση συντονισμού και καλής συνεννόησης όλων των εμπλεκομένων!

  Ενδεικνυόμενη φρονώ ότι θα ήταν η λύση, χάριν επιταχύνσεως της δικαιοσύνης, το συγκεκριμένο άρθρο να μην αλλάξει, αλλά να προβλεφθεί η δυνατότητα κάθε υπόθεση μονομελούς που ο δικαστής κρίνει αυτός ως ιδιαίτερα σύνθετη, να προσδιορίζεται με πράξη του, εντός μηνός από τη χρέωσή της, να δικαστεί σε Τριμελή Σύνθεση.