Άρθρο 10 – Σύνθεση

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
δ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
η. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ια. Έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού
ιβ. Έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Οι υπό ιβ και ιγ φορείς μετέχουν ως ανεξάρτητα συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα δεδομένης της θεσμικά κατοχυρωμένης ανεξαρτησίας τους.
2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, με γνώμονα την αρμοδιότητά τους σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα των μελών του Εθνικού Μηχανισμού, εκπρόσωπός τους δύναται να καλείται και

 • Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η ελληνική Πολιτεία μαζί με το πρωτόκολλο που τη συνοδεύει κύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, και δη τις απαιτήσεις:

  α) της παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», στην οποία αναφέρεται το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».

  β) του άρθρου 7 «Παιδιά με αναπηρίες», στο οποίο αναφέρεται ότι: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με αναπηρίες, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά 2. Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα»,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» καθώς και τη συμμετοχή της στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία προτείνει το άρθρο 10 του σχετικού σ/ν να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  « Άρθρο 10 – Σύνθεση

  1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

  α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,

  β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

  γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

  δ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

  ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

  στ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,

  ζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

  η. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,

  θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

  ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,

  ια. Έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού

  ιβ. Έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

  ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  ιδ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). […]».

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:50 | Αντώνης

  Θα παράγουν πολιτική και δράσεις αντί του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι;

 • 11 Ιουνίου 2017, 23:26 | Κωνσταντίνος

  Εμπειρογνώμονες με συναφή εξειδίκευση πρέπει να είναι υποχρεωτικοί π.χ. δικαστικοί, ιατροί, κοινωνιολόγοι, ψυχίατροι, θεολόγοι.

 • 11 Ιουνίου 2017, 18:42 | Κωνσταντίνος Κ.

  Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν γνώση και πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα και επίσης γνώση και του τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

 • 10 Ιουνίου 2017, 22:32 | Κωνσταντίνος

  Περί των προσόντων των ατόμων αυτών αλλά και τη σύνθεση των φύλλων: Πόσοι αρσενικοί, πόσες θυληκές, και ποσα ομόφυλα άτομα θα μετάχουν ώστε να υπάρχει μια κάποια τυπική ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ;
  Και πως θα το γνωρίζουμε εφόσον θα έχουν δικαίωμα να το κρατάνε μυστικό;

 • 24 Μαΐου 2017, 01:54 | Φάνης Κ.

  Σύμφωνα με την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ιεράς συνόδου στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Σύμφωνο Συμβίωσης στις αρμόδιες επιτροπές στη Βουλή το 2015, η εκκλησία

  «ΔΕΝ έρχεται να διδάξει άρνηση στο δικαίωμα του κράτους να ρυθμίσει τις σχέσεις του με τους πολίτες».

  Οπότε, αφού η εκκλησία κι ας διαφωνεί με κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις μερικών νομοσχεδίων, ΔΕΝ προτίθεται να αντιταχθεί στο ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ του ελληνικού κράτους να ρυθμίζει τις σχέσεις ΤΟΥ με τους πολίτες, τι μας αραδιάζετε εδώ διάφοροι τις απόψεις αγίων κ.α. από τη Βίβλο;

 • 20 Μαΐου 2017, 13:38 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΕΑΣ

  Στη σύνθεση χρήσιμη κρίνεται και η γνώμη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Μουφτή της Ξάνθης και του Ισραηλινού Συμβουλίου.