Άρθρο 06 – Μυστικότητα

1. Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται επαγγελματικά στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της με την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν καθήκον εχεμύθειας. Στη δικαστική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο, ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
2. Αν το πρόσωπο που προέβη σε διόρθωση φύλου καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο, πρόσβαση έχει ο δικαστικός συμπαραστάτης του.

 • 12 Ιουνίου 2017, 12:00 | Μανώλης Α.

  Ο Ελληνικός Στρατός όταν θα προκηρύξει θέσεις για μάχιμο προσωπικό δεν θα έπρεπε να ξέρει ότι κάποιοι άνδρες του (των οποίων τη σωματική δύναμη και εξέλιξη ζητά) δεν έχουν τα περιθώρια βελτίωσης (μιλώ πάντα για σωματικά) λόγω διαφορετικού βιολογικού φύλου?

  Οι αθλητικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες πως θα διαχειριστούν περιπτώσεις όπου σε γυναικεία ή ανδρικά αθλήματα (που συμμετέχουν ξεχωριστά άνδρες και γυναίκες) θα υπάρχουν συμμετοχές με βάση όχι το βιολογικό φύλο?

  (χαριτολογώντας και μόνο για παράδειγμα, φανταστείτε ο κορυφαίος δρομέας Bolt, να δήλωνε γυναίκα, και να έτρεχε σε γυναικείους αγώνες. Αυτό δεν θα ήταν ανισότητα και αδικία για τις βιολογικώς δηλωμένες γυναίκες?)

  Έστω σε άλλη περίπτωση, όπου ένας άνδρας δηλώνει και καταχωρείται πλέον ως γυναίκα, αλλά χωρίς να κάνει κάποια ιατρική επέμβαση αλλαγής φύλου . (κρατώντας ανατομικά την «εικόνα» που είχε και πριν την δήλωση ταυτότητας φύλου.)

  Αυτός ο άνθρωπος για παράδειγμα πως θα αντιμετωπίζεται από τον υπόλοιπο κόσμο? Φανταστείτε να συναλλάσσεται με το δημόσιο ή και με τον ιδιωτικό φορέα, και να βλέπουν στην ταυτότητα του γυναικεία στοιχεία ενώ η εικόνα του παραπέμπει σε άνδρα. Αυτό δεν θα είναι χειρότερο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Αυτό δεν θα τον οδηγήσει περαιτέρω σε μια κοινωνική απομόνωση?

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:24 | Ευτύχιος

  Η μυστικότητα δεν μπορεί πρακτικά να τηρηθεί από τη στιγμή που θα υπάρχει ανακολουθία μεταξύ των καταχωρημένων στοιχείων του ατόμου στις διαφορες υπηρεσίες(εθνικό ποινικό μητρώο, εθνικό κτηματολόγιο, ΕΛΑΣ, TAXIS,ΥΠΕ, ΥΠΕΘΑ, ΔΙΑΣ, ΕΦΚΑ) και του «τωρινού» φύλου του ατόμου. Η υπεύθυνη δήλωση αλλαγής φύλου δεν εξασφαλίζει την αλλαγή των καταχωρημένων στοιχείων.
  Έτσι καταλύεται η ασφάλεια στις συναλλαγές.

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:34 | Αντώνης

  H υποτιθέμενη μυστικότητα, δεν εξασφαλίζεται με τη διαδικασία αφού παραμένουν ίδια βασικά στοιχεία ταυτοτποίησης

  ούτε εξασφαλίζει το κράτος, την κοινωνία, τους συναλλασόμενους.

  Αφ’ ης στιγμής η νέα ληξιαρχική πράξη δεν θα μνημονεύει την αλλαγή φύλου, πως θα αποτραπεί το ενδεχόμενο να αλλάζει το φύλο του, ενώπιον του δικαστή όσες φορές θέλει ο καθένας;

 • 12 Ιουνίου 2017, 01:52 | Αντώνιος Κ

  Όπως είναι γνωστό, όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι βέβαιος για το αν μια πράξη που προτίθεται να πράξει είναι σωτή ή όχι, αρκεί να απαντήσει στο ερώτημα αν μπορεί να την ομολογήσει δημόσια χωρίς να αισθάνεται άσχημα και χωρίς να έχει αρνητικές συνέπειες. Αν ναι, τότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την πράξη. Αν όχι, τότε κάτι δεν πάει καλά με την πράξη και θα πρέπει να την ξανασκεφτεί πριν την πράξει. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι αναγνωρίζετε πως η αλλαγή φύλου πρέπει να μείνει μυστική και παίρνετε συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσετε τη μυστικότητά της, δηλώνει από μόνο του ότι κάτι δεν πάει καλά με την πράξη. Μήπως λοιπόν θα θέλατε να το ξανασκεφτείτε;

  Επίσης, η όποια μυστικότητα επιχειρείται να εξασφαλιστεί καταρρίπτεται εκ προοιμίου από έναν από τους υποτιθέμενους κύριους σκοπούς του νόμου που είναι ο σεβασμός στην «ταυτότητα φύλου» του προσώπου, μιας και δεν είναι δυνατόν οι υπόλοιποι άνθρωποι να σεβαστούν κάτι το οποίο είναι μυστικό και δε γνωρίζουν πως έλαβε χώρα! Για να το σεβαστούν πρέπει πρώτα να γνωρίσουν ότι αυτό έλαβε χώρα, πράγμα το οποίο ακυρώνει τη μυστικότητά του! Δηλαδή ο ίδιος ο νόμος έχει αντιφάσεις!

  Επίσης, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τίποτα δε μένει κρυφό μιας και τα πάντα θα φανερωθούν οπωσδήποτε κατά την Ημέρα Κρίσεως (τουλάχιστον) όπου θα κριθούν οι πράξεις όλων των ανθρώπων. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω τη ψάλλει σχετικά η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή της Αποκρέω που αναμημνήσκει την Ημέρα της Κρίσεως των ανθρώπων από τον Θεό (προσέξτε ιδιαίτερα τα βιβλία που ανοίγουν και τις πράξεις που φανερώνονται):

  “Ὅταν μέλλῃς ἔρχεσθαι, κρίσιν δικαίαν ποιῆσαι, Κριτὰ δικαιότατε, ἐπὶ θρόνου δόξης σου καθεζόμενος· ποταμὸς πύρινος, πρὸ τοῦ σοῦ Βήματος καταπλήττων ἕλκει ἅπαντας, παρισταμένων σοι, τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἀνθρώπων κρινομένων τε, φόβῳ καθ’ ἃ ἕκαστος ἔπραξε· τότε ἡμῶν φεῖσαι, καὶ μοίρας καταξίωσον Χριστέ, τῶν σῳζομένων ὡς εὔσπλαγχνος, πίστει δυσωποῦμέν σε.
   
  Βίβλοι ἀνοιγήσονται, φανερωθήσονται πράξεις, ἀνθρώπων ἐπίπροσθεν, τοῦ ἀστέκτου Βήματος, διηχήσει δέ, ἡ κοιλὰς ἅπασα, φοβερῷ βρύγματι, τοῦ κλαυθμῶνος, πάντας βλέπουσα τοὺς ἁμαρτήσαντας, ταῖς αἰωνιζούσαις κολάσεσι, τῇ κρίσει τῇ δικαίᾳ σου, παραπεμπομένους, καὶ ἄπρακτα, κλαίοντας Οἰκτίρμον· διό σε δυσωποῦμεν ἀγαθέ· Φεῖσαι ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε, μόνε Πολυέλεε.

  Ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ ἀνοίγωνται βίβλοι, καὶ Θεὸς εἰς κρίσιν καθέζηται, ὢ ποῖος φόβος τότε!. Ἀγγέλων παρισταμένων ἐν φόβῳ, καὶ ποταμοῦ πυρὸς ἕλκοντος, τί ποιήσομεν τότε οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι; Ὅταν δὲ ἀκούσωμεν καλοῦντος αὐτοῦ, τοὺς εὐλογημένους τοῦ Πατρὸς εἰς βασιλείαν, ἁμαρτωλούς δὲ ἀποπέμποντος εἰς κόλασιν, τίς ὑποστήσεται τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν; Ἀλλὰ μόνε φιλάνθρωπε Σωτήρ, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, πρὶν τὸ τέλος φθάσῃ, διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με.”

  Είναι λοιπόν κενό νοήματος να μιλάμε για οποιαδήποτε «μυστικότητα». Ας λογικευτούμε κι ας κατανοήσουμε πως δεν υπάρχει λόγος να βρεθούμε ενώπιων του Δικαίου Κριτή με περισσότερα βάρη πάνω μας!

 • 11 Ιουνίου 2017, 13:05 | Όλγα Ζίχναλη

  Μέχρι τώρα διάβαζα για το δικαίωμα κάποιων να επιλέξουν άλλο φύλο από αυτό που γεννήθηκαν και την υπερηφάνεια που πρέπει να έχουν γι’ αυτό… και τώρα με έκπληξη διαβάζω για τη μυστικότητα και την άκρα εχεμύθεια που πρέπει να τηρείται κατά την αλλαγή του! Και εκείνος μεν δικαιούται να αλλάξει φύλο, οι υπόλοιποι όμως δεν δικαιούνται τουλάχιστον να το γνωρίζουν;
  Εν τοιαύτη περιπτώσει, ποιος μπορεί να γνωρίζει πόσες φορές κάποιος άλλαξε γνώμη για την ταυτότητά του και το δήλωσε μυστικά σε κάποια άλλη αρχή; Μήπως κάτι μπερδεύει ο νομοθέτης;
  Και τότε ποιος θα διασφαλίσει το δικαίωμα της κοινωνίας στην αλήθεια, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα;

 • 10 Ιουνίου 2017, 21:28 | Κωνσταντίνος

  Αυτό σαν πρόταση και μόνο καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσων έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή με τα εν λόγω ομόφυλα άτομα. Συντρόφους, τέκνα, συγγενείς, φίλους, συναθλητές στα γυμναστήρια, συναδέλφους.
  Θεωρείστε σας παρακαλώ την ώς άνω πρότασή σας σε συνάρτηση με τους νόμους και τις διατάξεις περί παρενοχλήσεων στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και γενικότερα σε δημόσιους χώρους.
  Εάν τα άτομα αυτά διαπράξουν αξιόποινη πράξη που θα εκτίσουν τυχόν επιβληθείσα ποινή;
  Στο γυμναστήριο σε ποια αποδυτήρια θα μπαίνουν και με ποιο σκοπό; Ποιος θα τους ελέγχει όταν θα είναι ΔΗΛΩΜΕΝΟΙ – ΑΔΗΛΩΤΟΙ;
  Θεωρείτε, και έχετε αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ό,τι αυτά τα άτομα έχουν πλήρη αυτοέλεγχο και πλήρη επίγνωση της θέσεώς τους μετά την αλλαγή ώστε η μυστικότητα να διασφαλίζει τον υπόλοιπο κόσμο γύρω τους; Υπάρχουν έρευνες και τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία; ΚΑι εάν έναι τέτοι άτομο προσβάλλει ένα μη ομόφυλο άτομο ποιος απο τους δ΄θο έιναι ρετσιστής και ποιος θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Ο μη ομόφυλος που δεν ήξερε δε γνώριζε; Ή ο ομο΄φυλος που δρούσε εκ του ασφαλούς και εν κρυφίω;

 • 10 Ιουνίου 2017, 01:05 | Μιχάλης

  Μήπως έτσι ανοίγει η πόρτα για την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια;
  Όταν σε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι αλλάξει φύλο ο ένας από τους δύο, το ζευγάρι γίνεται ετερόφυλο και αν υπάρξει η απόλυτη εχεμύθεια όπως θέλει το νομοσχέδιο, θα μπορεί το ζευγάρι αυτό να υιοθετήσει παιδί. Δεν παραβιάζονται έτσι τα δικαιώματα του παιδιού που δικαιούται πατέρα και μητέρα;

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:22 | ΧαράλαμποςΠ.

  Πολλά προβλήματα θα λυνόντουσαν αν έμενε το βιολογικό φύλο στην ταυτότητα, παράλληλα με το κοινωνικό για όποιον το επιθυμεί.
  Άλλωστε υποτίθεται πως αφορά άτομα που δεν ντρέπονται για την αντίληψη που έχουν για το σώμα τους από την μία και από την άλλη, ο οιοσδήποτε δυνητικός «ρατσισμός» της κοινωνίας πλέον αναιρείται στην θεωρία νομοθετικά με την επίσημη αναγνώριση του κοινωνικού φύλου. Άλλωστε όπως σωστά ειπώθηκε δεν νομοθετούμε συναισθηματικά.
  Η «μυστικότητα και η εχεμύθεια» λοιπόν είναι κατ εμέ αρκετά παράλογη, και γενεσιουργός αιτία πολλών περισσοτέρων προβλημάτων από εκείνα που υποτίθεται πως λύνει. Ενδεικτικά, σκεφτείτε: Στράτευση, δημόσιες τουαλέτες, υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια που πλέον θα γίνουν ετερόφυλα, γάμος- εργοδοσία και εξαπάτηση, τραπεζικά χρέη της κας Μαρίας που θα γίνει πλέον κος Μάριος, ΑΦΜ-ΑΜΚΑ, συμμετοχή τράνς στο αθλητισμό του άλλου (βιολογικού) φύλου-υπαρκτή περίπτωση στην Αμερική, και άλλα πολλά.
  Ο ασκός του Αιόλου…

 • 6 Ιουνίου 2017, 00:08 | ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ.

  Σε κάθε συναλλαγή του ατόμου με το δημόσιο ή με τις αστυνομικές αρχές ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, όχι μόνο δεν είναι δυνατή η μυστικότητα αλλά θα δημιουργείται σύγχυση και πολλά προβλήματα από την όποια συναλλαγή ή έλεγχο. Η μυστικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν πρέπει. Απέναντι στους συμπολίτες του ο καθένας δεν μπορεί να κρύβει το τι πραγματικά ήταν, καθώς το πρόσωπο του καθενός και η ταυτότητά του είναι ίσως το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της ατομικής του ύπαρξης. Να εξαφανίζεται ο Γιώργος και να εμφανίζεται ως Μαρία και το κράτος να προστατεύει αυτού του είδους την αλλαγή, ταιριάζει μόνο σε εγκληματίες και ανθρώπους που έχουν διαπράξει άνομη πράξη. Γιατί κατά τη γνώμη μου τέτοια είναι η αλλαγή του φύλλου

 • 29 Μαΐου 2017, 16:20 | Φώτης Α.

  Προς Υπερήφανους Γονείς Ελλάδας:

  μπορείτε παρακαλώ να γράψετε την άποψή σας και στα κεντρικά άρθρα του νομοσχεδίου;
  Καλό θα ήταν κάποιος που ενδιαφέρεται να μπορεί να την εντοπίσει αμέσως!

 • 27 Μαΐου 2017, 16:16 | Υπερήφανοι Γονείς

  Σαν γονείς τρανς παιδιών θέλουμε να καταθέσουμε κάποιες παρατηρήσεις που μας προβληματίζουν.
  Σύμφωνα με τις συστάσεις του συμβουλίου της Ευρώπης (Απρίλιος 2015), οι διαδικασίες για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου πρέπει να είναι γρήγορες, διαφανείς και απόλυτα προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο και να βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου.
  Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως ακολουθείται ξανά δικαστική διαδικασία και απαιτείται δικαστική απόφαση βασισμένη στο άρθρο 782 ΚΠολ Δ , κάτι που ισχύει και σήμερα .
  Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι δεν χρειάζονται ιατρικές βεβαιώσεις και χειρουργικές επεμβάσεις. Απέχει όμως πολύ από το να είναι μία γρήγορη και απλή διαδικασία .
  Δυστυχώς συνεχίζει να είναι μία διαδικασία χρονοβόρα. πολυέξοδη και ψυχοφθόρα.
  Σήμερα έχουμε παράδειγμα αναμονής επτά μηνών στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου από τη στιγμή που κατατέθηκε η αίτηση για την αλλαγή των χαρτιών τρανς άντρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
  Επιπλέον θα χρειαστεί αναμονή ενός μήνα για να τελεσιδικήσει.
  Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει με το νομοσχέδιο και η διαδικασία να γίνεται απλά με μία αίτηση στο ληξιαρχείο.
  Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται κατάθεση της αίτησης αυτοπροσώπως από το ενδιαφερόμενο άτομο ενώπιον του δικαστηρίου, κάτι που σήμερα μπορεί να κάνει ο πληρεξούσιος δικηγόρος .
  Δεν κατανοούμε για ποιο λόγο πρέπει να ακολουθηθεί ξανά η δικαστική οδός και να μην μπορεί το ενδιαφερόμενο τρανς άτομο να καταθέσει την αίτησή του κατευθείαν στο ληξιαρχείο.
  Για ποιο λόγο και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να αποφασίσει ο δικαστής για το αν κάποιος έχει ή όχι το δικαίωμα αλλαγής των εγγράφων που δηλώνουν το φύλο του και μετά να ζητηθεί και από τον ληξίαρχο να προχωρήσει στην αλλαγή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης;
  Σε αυτό το σημείο μας προβληματίζουν δύο πράγματα: Πρώτον η αναφορά του δικηγόρου κου Σωτηρόπουλου σε παραπάνω σχόλιο ότι ο ληξίαρχος δεν έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τη δικαστική απόφαση και δεύτερο η αναφορά κρατικής υπηρεσίας, ότι η ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται μία μόνο φορά και μετά μπορεί να γίνει μόνο διόρθωση .
  Οπότε δεν μιλάμε για καινούργια ληξιαρχική πράξη, μιλάμε για μία διορθωμένη στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση τρίτος.
  Υπάρχει βέβαια μία ασφάλεια που αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αλλά το φύλο με αυτό το νομοσχέδιο δεν θεωρείται τέτοιο. Άρα για ποια μυστικότητα μιλάμε και για ποια απλή και γρήγορη διαδικασία;
  Επίσης, μία ακόμη έλλειψη που εντοπίζουμε είναι σε σχέση με την ιατρική κάλυψη που πρέπει να έχει ένας τρανς άνθρωπος που θα αλλάξει τα χαρτιά του χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις .
  Θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις ή θεραπείες που αφορούν τα όργανα που παραμένουν στο σώμα του, αλλά δεν συνάδουν με το φύλο που αναγράφεται στα διορθωμένα χαρτιά του; Είναι κάτι στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί απάντηση και λύση γιατί το κομμάτι της υγείας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πλήρη κάλυψη από το Δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο όλοι και όλες μας συμμετέχουμε με εισφορές πολλών χρόνων .
  Η τρανς γονεϊκότητα επίσης είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι δεν θίγεται ιδιαίτερα στο παρόν νομοσχέδιο.
  Στην περίπτωση δηλαδή που ένα τρανς άτομο τεκνοποιήσει μετά την αλλαγή των χαρτιών του, θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα της γονεϊκότητας χωρίς να αποτελεί εμπόδιο η αλλαγή καταχώρησης του φύλου ως προς την κηδεμονία του παιδιού του.
  Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολλά είναι τα θέματα που πρέπει ακόμη να αποσαφηνιστούν, ώστε να έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο βασιζόμενο στο σεβασμό της ταυτότητας και του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού κάθε ατόμου θα δώσει πραγματικά λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι .
  Ευτυχώς υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα από άλλες χώρες που το έχουν καταφέρει αυτό. Επίσης υπάρχουν διακεκριμένοι νομικοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.

  Με εκτίμηση,
  Υπερήφανοι Γονείς Ελλάδας
  https://www.facebook.com/proudparentsgreece/

 • 25 Μαΐου 2017, 17:42 | Φώτης Α.

  Συμφωνώ με τις επισημάνσεις του Χάρη.
  Εδώ ο στρατός (και δυστυχώς κι αρκετοί γιατροί του!) είναι ομοφοβικός και το έχω βιώσει ως cis gay άντρας, φαντάζομαι πόσο τρανσφοβικός θα είναι επίσης.

  Επομένως συνυπογράφω το παρακάτω ήδη αναφερθέν:

  Με βάση τα παραπάνω, και έως ότου λυθούν τα προβλήματα αυτά, ζητάμε στο Άρθρο 7 του σχεδίου νόμου να προστεθεί εδάφιο που θα ρυθμίζει το παραπάνω θέμα, προσθέτοντας στο εδάφιο 1 του Άρθρου 13 του Ν. 3421/2015, ως λόγο απαλλαγής από τη στράτευση,

  “Όσα πρόσωπα εγγράφονται στο μητρώο αρρένων ύστερα από διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.”

 • 25 Μαΐου 2017, 09:13 | Χάρης

  Στρατολόγηση τρανς ανδρών
  Η σημερινή πραγματικότητα των ενόπλων δυνάμεων, τόσο σε ό,τι αφορά το προσωπικό αλλά και όσο σε ό,τι αφορά τις υποδομές, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια αλλά και την μυστικότητα των τρανς ανδρών. Η εμπειρία δείχνει πως δεν υπάρχουν οι δομές αντιμετώπισης του τρανσφοβικού εκφοβισμού που θα υφίστανται τα τρανς άτομα στα στρατόπεδα.
  Οι τρανς άνδρες, σε κάθε περίπτωση, σήμερα απαλλάσσονται από τη στρατολόγηση λόγω ψυχιατρικής διάγνωσης που αφορά σε “διαταραχή της ταυτότητας φύλου”, μίας διάγνωσης που το σύστημα απαιτεί από τα τρανς άτομα πριν τους δώσει την άδεια να προχωρήσουν με οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου. Η διαδικασία όμως αυτή παθολογικοποιεί ακόμα περισσότερο τα τρανς άτομα, ενώ τα αναγκάζει να έρχονται σε επαφή με στρατιωτικούς γιατρούς που πολύ συχνά δε θα είναι ενήμεροι/ες για ζητήματα ταυτότητας φύλου. Μια διαδικασία που δε θα εξασφαλίζει καθόλου την αξιοπρέπεια του προσώπου.
  Με βάση τα παραπάνω, και έως ότου λυθούν τα προβλήματα αυτά, ζητάμε στο Άρθρο 7 του σχεδίου νόμου να προστεθεί εδάφιο που θα ρυθμίζει το παραπάνω θέμα, προσθέτοντας στο εδάφιο 1 του Άρθρου 13 του Ν. 3421/2015, ως λόγο απαλλαγής από τη στράτευση, “Όσα πρόσωπα εγγράφονται στο μητρώο αρρένων ύστερα από διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.”
  http://www.colouryouth.gr/2017/05/22/natf/

 • 24 Μαΐου 2017, 15:23 | Φώτης Α.

  ΠΟΛΛΗ πλάκα το σχόλιο για το «track record»!

  FYI, ο συνήγορος του πολίτη ΗΔΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ την ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αναγραφή στα πιστοποιητικά του στρατού των λόγων απαλλαγής από την στράτευση (Ι5).
  Αναφέρεται σε κρατικό έγγραφο ΜΟΝΟ η φράση: «απαλλάχθηκε από την στράτευση».

  Άρα και κάθε απόπειρα για αναφορά ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ σε κρατικά έγγραφα ληξιαρχείων (π.χ. διόρθωσης φύλου ή άλλων ιατρικών λεπτομερειών για ιατρικές επεμβάσεις του ατόμου) θα κριθεί ευθέως ΠΑΡΑΝΟΜΗ κι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και θα απορριφθεί άμεσα από τα δικαστήρια ως τέτοια.

 • 24 Μαΐου 2017, 10:40 | ΒΑΣΙΛΗΣ Α.

  Σέ κάθε περίπτωση πρέπει νά ὑπάρχει “track record” πού νά ἀναγράφονται οἱ ἀλλαγές αὐτές καί αὐτές νά φαίνονται στή ληξιαρχική πράξη γέννησης καί στήν οἰκογενειακή του κατάσταση:

  • ἄνδρας
  • ἄνδρας/πρώην γυναίκα/μέ δήλωση
  • ἄνδρας/πρώην γυναίκα/μέ ἐγχείρηση
  • γυναίκα
  • γυναίκα/πρώην ἄνδρας/μέ δήλωση
  • γυναίκα/πρώην ἄνδρας/μέ ἐγχείρηση

 • 23 Μαΐου 2017, 14:23 | Φάνης Κ.

  ΠΟΙΟ ‘δικαστήριο’ γράφετε κάποιοι;
  Από ‘δίκη’ νομίζετε ότι περνούν τα τρανς άτομα κατά την διαδικασία διόρθωσης του φύλου τους;
  Εδώ μιλάμε για σχέσεις πολίτη – κράτους, μια ληξιαρχική πράξη αρκεί, ουδεμία αξία έχουν οι αναφορές σε ‘δικαστήρια’.

 • 20 Μαΐου 2017, 14:13 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΕΑΣ

  Εφ΄ όσον πρόκειται για ενήλικα, υπεύθυνα και με δικαιοπρακτικήν ικανότητα άτομα, έχω τη γνώμη ότι η συνεδρίαση του Δικαστηρίου πρέπει να είναι δημοσία και φανερή.
  Η δημοσιοποίηση είναι αδελφή της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
  Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να φοβάται την αλήθεια.-

 • 18 Μαΐου 2017, 09:04 | Χάρης

  Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις;
  Ένα πλαστικοποιημένο χαρτί 8×5 που ονομάζεται ταυτότητα και στο οποίο αναγράφονται στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με το ποιος είμαι. Ένα όνομα και ένα φύλο που δεν με εκφράζουν και μια φωτογραφία παλιά, που το μόνο που σε κάνει να νομίζεις είναι πως έχω κλέψει την ταυτότητα κάποιου άλλου ατόμου.
  Δεν μπορώ να κινούμαι πια κάπου που χρειάζεται να επιδεικνύω ταυτότητα, δεν μπορώ να ταξιδέψω, δεν μπορώ να πάω τράπεζα, δεν μπορώ να ψηφίσω. Αν με σταματήσει η αστυνομία στο δρόμο περνάω από μεγάλο έλεγχο γιατί νομίζουν ότι έχω κλέψει την ταυτότητα και το αυτοκίνητο κάποιου άλλου, κάτι που σημαίνει πως έχω χάσει τα βασικά μου δικαιώματα.
  http://city.sigmalive.com/article/17249/dyo-gkei-kai-dyo-trans-fotografizontai-kai-miloyn-sti-city?utm_source=facebook

 • Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς όπως παρατηρήσαμε και στο Άρθρο 3, δεν μπορεί να συνδέεται η δικαιοπρακτική ικανότητα του προσώπου με την αλλαγή τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του, ενώ αρκεί για την πρόσβαση τρίτων η άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

  Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 7 Μαΐου 2017, 16:17 | Γιώργος

  Από διάφορες διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συνάγεται μια ιδιαίτερη υποχρέωση «εχεμύθειας» και «μυστικότητας» των προσώπων που συμμετέχουν στη διοικητική διαδικασία που απολήγει στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτεί μεγαλύτερη «εχεμύθεια» και «μυστικότητα» από τη διόρθωση επωνύμου ή την προσθήκη κυρίου ονόματος. Αν, όπως υποψιάζομαι, σχετίζεται με την προκατάληψη των υπολοίπων απέναντι στα πρόσωπα που επιθυμούν τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου τους, τότε τα τελευταία θα απαντούσαν, υποθέτω, ότι καθόλου δεν ντρέπονται (κι έτσι πρέπει) για την αντίληψή τους του σώματός τους και την επιθυμία τους να διορθώσουν το καταχωρισμένο φύλο τους. Επομένως, υπολαμβάνοντας τη σχετική διοικητική διαδικασία ως κάτι για το οποίο δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς, πρέπει κατά τη γνώμη μου να αναθεωρηθούν οι σχετικές παραπάνω διατάξεις.

 • Το άρθρο 6 του νομοσχεδίου επαναλαμβάνει, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, το καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας που δεσμεύει ούτως ή άλλως τους υπαλλήλους του ληξιαρχείου και τους δικηγόρους. Επιπλέον όμως αναφέρει ότι στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, απο την οποία προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο και εξουσιοδοτημένα από αυτό άτομα, ενώ πρόσβαση τρίτου προϋποθέτει άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

  Νομοτεχνικά η παραπάνω διάταξη παρουσιάζει το εξής ζήτημα: κατά το άρθρο 8 §2 του ν. 344/1976 καθιερώνεται η αρχή της δημοσιότητας για τα ληξιαρχικά βιβλία, τα οποία ορίζονται ως «δημόσια». Το δε άρθρο 4 εδ. δ ́ του ίδιου νόμου προβλέπει την υποχρέωση του ληξίαρχου «να εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά των εις τα βιβλία πράξεων ή των σχετικών προς ταύτας παρ’ αυτώ ευρισκομένων δημοσίων εγγράφων». Η αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού τονίζει ότι η δημοσιότητα των ληξιαρχικών βιβλίων συνίσταται στο ότι «πας τις δύναται να ζητεί αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά εκ των βιβλίων χωρίς να δικαιολογεί έννομο προς τούτον συμφέρον, ως και να πληροφορείται εάν υφίσταται ληξιαρχικό γεγονός π. χ. αν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γάμου ορισμένου προσώπου». Επ’ αυτών το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε δύο γνωμοδοτήσεις του (γνωμοδότηση 73/1994 και 689/1995 Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) έκανε δεκτό ότι, μολονότι οι ληξιαρχικές πράξεις αφορούν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων, λόγω της θεσπιζόμενης από την ειδική διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 344/1976 δημοσιότητας των ληξιαρχικών βιβλίων, πρέπει να χορηγούνται αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά από τα ληξιαρχικά βιβλία στον οποιοδήποτε αιτούντα χωρίς αυτός να πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει έννομο συμφέρον. Η προαναφερθείσα διάταξη, ως ειδική, ούτε εθίγη από τις μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2690/1999 το οποίο εξαιρεί από το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα εκείνα τα έγγραφα που αφορούν στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή, ούτε καταργήθηκε ή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ν. 2472/1997 ο οποίος επίσης είναι νεώτερός της (βλ. Απόφαση της Αρχής υπ’ αριθμ 19/2007). Στη συνέχεια, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την απόφαση 7/2015 έκρινε διαφορετικά:

  “Επειδή, οι ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις μπορεί να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δη δεδομένα που ανάγονται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των υποκειμένων (λ.χ. βάπτιση, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λπ.), είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις αυτές η προηγούμενη λήψη άδειας από την Αρχή, επί τη βάσει του άρθρ. 7 ν. 2472/1997, η οποία εν τέλει θα αποφανθεί για τη νομιμότητα ή μη της χορήγησης των ευαίσθητων δεδομένων, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση δε ότι ο αιτών τρίτος ενδιαφέρεται για τη χορήγηση των ευαίσθητων δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι στην περίπτωση που ο αιτών δεν ενδιαφέρεται για τη χορήγηση των ευαίσθητων δεδομένων των υποκειμένων και προκειμένου να εφαρμοστεί επαρκώς το δικαίωμα πρόσβασης του αρθ. 8 §2 ν. 344/1976, η υπηρεσία σας δύναται να χορηγήσει τις εν λόγω ληξιαρχικές πράξεις με απαλοιφή των ευαίσθητων δεδομένων καθώς και των υπολοίπων επιπρόσθετων πληροφοριών που ενδεχομένως να περιέχονται σ’ αυτές και να είναι ικανές, έστω και εμμέσως, να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των δεδομένων αυτών.”

  Όμως, το φύλο δεν εμπίπτει στα “ευαίσθητα δεδομένα” από μόνο του. Επομένως, η μεταβολή της καταχώρισης φύλου δεν αποτελεί “ευαίσθητο δεδομένο” από μόνη της, ώστε να τίθεται ως προϋπόθεση η χορήγηση άδειας από την Αρχή για την πρόσβαση τρίτου στα εν λόγω ληξιαρχικά στοιχεία.
  Επομένως, το νομοσχέδιο θα πρέπει να λάβει σαφή θέση ως προς την διάταξη του άρθρου 8 του Ν.344/1976, τροποποιώντας ρητώς αυτήν σε σχέση με την δημοσιότητα των ληξιαρχικών βιβλίων ή / και προσθέτοντας τα δεδομένα ταυτότητας φύλου στα “ευαίσθητα δεδομένα” του άρθρου 2 (β) του Ν.2472/1997, αλλά σε αυτή την περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι επεξεργασίες των δεδομένων ταυτότητας φύλου θα πρέπει να τελούν υπό την προϋπόθεση άδειας της Αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν εξαιρέσεις κατά το άρθρο 7Α του Ν.2472/1997.

  H παράγραφος 2 του άρθρου 8 αναφέρει ότι αν το πρόσωπο καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο πρόσβαση στα δεδομένα της μεταβολής καταχώρισης φύλου έχει ο… δικαστικός συμπαραστάτης του! Πρόκειται για σαφέστατη παραβίαση του άρθρου 8 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του άρθρου 12 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων για πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν νοείται ως εξαρτώμενο από την … δικαιοπρακτική ικανότητα του υποκειμένου, αφού αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα δημοσίου δικαίου εντελώς ανεξάρτητο από άλλες προϋποθέσεις, ακόμη κι από την ιδιότητα του πολίτη! Η διάταξη πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως, ως εντελώς αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

 • 3 Μαΐου 2017, 19:07 | Στέλιος

  Το καταχωρισμένο φύλο πρέπει να ταυτίζεται με το φυσικό φύλο που γεννήθηκε ο καθένας και ας προστεθεί μια επιπλέον καταχώριση για όσους αισθάνονται διαφορετικά και θέλουν αυτό να καταχωρισθεί. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και πρέπει να είναι φανερό, καθώς αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων οι οποίες καταλήγουν σε γάμο.

 • 3 Μαΐου 2017, 00:17 | Ζήνων Πανούσης

  Το νομοσχέδειο αφήνει ένα κενό στον αστικό τομέα: πως, πρακτικά, θα ακολουθήσουν το πρόσωπο οι αστικές του υποχρεώσεις μετά από μια αλλαγή φύλλου.

  Π χ έχει πάρει ο κύριος Χ δάνειο, που λήγει μετά από πέντε χρόνια. Κάποια στιγμή πριν την λήξη του, αλλάζει φύλλο και όνομα και γίνεται κυρία Υ. Βεβαίως αυτό δεν αναιρεί τις ανειλλημένες υποχρεώσεις του προσώπου, αλλά από ποιόν και πως θα διεκδικήσει τα χρωστούμενα ο δανειστής, αν η κυρία Υ δεν πληρώσει οικειοθελώς το δάνειο του κυρίου Χ;

  Η διαδικασία του άρθρου 6 δεν λύνει το πρόβλημα, διότι εάν ο πιστωτής δεν ξέρει ότι ο οφειλέτης άλλαξε φύλλο, δεν ξέρει καν ότι και που μπορεί να απευθύνει αίτηση πρόσβασης στα νέα δεδομένα. Το ότι ο ΑΦΜ σύμφωνα με το άρθρο 5 δεν αλλάζει, δεν αναιρεί ούτε τα πρακτικά ούτε τα τα δικονομικά προβλήματα που επιβαρύνουν μια αγωγή που στρέφεται εναντίον ενός προσώπου που πλέον «δεν υπάρχει».