Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθμ. απόφασης 95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 και σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167), καλούνται να συμμετάσχουν σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του open.gov, οι φορείς και οργανισμοί του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι πολίτες, σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.
Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζει, για την ως άνω πρώτη προγραμματική περίοδο 2021-2025, τις προτεραιότητες ανά άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον συνολικό και ανά Άξονα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα διαρκέσει ένα μήνα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ