Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ/6.5.2009»

Αγαπητοί φίλοι,

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους» στην ελληνική έννομη τάξη.

Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε περιλαμβάνει διαδικασία συγκέντρωσης επιχειρήσεων, διασυνοριακών συγχωνεύσεων, συγχωνεύσεων δι’ απορροφήσεως και ένωσης επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και των ομίλων επιχειρήσεων σε διακρατικό επίπεδο. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, οφείλουν οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι επηρεάζονται από τις αποφάσεις τους και να ζητούν τη γνώμη τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού διαβουλεύθηκε με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, αποφάσισε την έκδοση της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ, τροποποιώντας κατά ένα μέρος την Οδηγία 94/45/ΕΚ, η οποία αρχικά θέσπιζε δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση με τις διοικήσεις επιχειρήσεων και ομίλων επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας (είχε μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ 40/1997, ΦΕΚ Α’ 39), κάνοντας χρήση της δυνατότητας επανεξέτασης και τροποποίησης που έδινε το άρθρο 15 της τελευταίας.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων σε θέματα που θεωρούνται διακρατικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, να αυξηθεί το ποσοστό σύστασης ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνεχή λειτουργία των υφιστάμενων συμφωνιών, να επιλυθούν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ, να αντιμετωπισθεί η ανασφάλεια δικαίου που προκαλείται από ορισμένες διατάξεις ή από την απουσία διατάξεων και να εξασφαλισθεί η καλύτερη διασύνδεση των κοινοτικών νομικών πράξεων στον τομέα της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια:

Στο κεφάλαιο Α περιλαμβάνονται γενικές διατάξεις, όπως το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και οι ορισμοί του σχεδίου νόμου. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι εμπλουτίζεται η έννοια της διαβούλευσης και δίνονται για πρώτη φορά οι έννοιες της διακρατικότητας και της ενημέρωσης.

Στο κεφάλαιο Β περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες που διέπουν τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι προβλέπεται για πρώτη φορά η ισόρροπη εκπροσώπηση των εργαζομένων κατά δραστηριότητα, κατηγορία και φύλο.

Στο κεφάλαιο Γ περιγράφονται οι συμπληρωματικές διατάξεις – επικουρικές υποχρεώσεις που θα εφαρμόζονται εάν το αποφασίσουν τα μέρη ή εάν η κεντρική διεύθυνση αρνηθεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ή σε περίπτωση μη συμφωνίας μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων.

Στο κεφάλαιο Δ εξειδικεύεται το περιεχόμενο των εμπιστευτικών πληροφοριών, περιγράφεται ο ρόλος, ο τρόπος προστασίας και οι διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων, θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν σχέδιο νόμου,  περιγράφεται η διαδικασία ενημέρωσης όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας και είτε δεν περιέχονται στις ισχύουσες συμφωνίες σχετικές διατάξεις είτε υπάρχει σύγκρουση διατάξεων δύο ή περισσότερων ισχυουσών συμφωνιών  και ρυθμίζονται λοιπά ζητήματα.

Μπορείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 29/09/2011.