Έκθεση αποτελεσμάτων επί της δημόσιας διαβούλευσης

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr το σχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, προκειμένου να καταθέσουν πολίτες και φορείς τις παρατηρήσεις τους.
Το σχέδιο παρέμεινε στο δικτυακό τόπο για μια εβδομάδα (έως 22 Οκτωβρίου 2012).

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ :

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης, όσον αφορά τις πτυχές εκείνες που δεν εμπίπτουν στις οδηγίες 2006/54/ΕΚ και 79/7/ΕΟΚ (οι οποίες ενσωματώθηκαν με το Ν. 3896/2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/8-12-2010 και το Π. Δ/γμα 1362/1981, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 339, αντίστοιχα) όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L.180/1/15-07-2010). Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών εξακολουθεί να διέπεται από την οδηγία 2004/113 ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 3769/2009, ΦΕΚ Α’ 105/1-7-09.

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ :

1 σχόλιο στο άρθρο 6

4. ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΝ ΣΧΟΛΙΑ :

Ιδιώτης

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ :

Το σχόλιο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου αφορά στο άρθρο 6.

Σχολιάζεται το ύψος της αποζημίωσης και προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον με τον μισθό δημόσιου υπάλληλου με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας ενώ θα πρέπει για αυτό το διάστημα να καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ :

Το σχόλιο που αναρτήθηκε δεν αξιολόγησε, θετικά ή αρνητικά, τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, το οποίο ευθυγραμμίζει το Ελληνικό δίκαιο με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Παρατίθεται το σχόλιο :
« 16 Οκτωβρίου 2012, 15:38 | Εμμανουέλα
1. Το ύψος της αποζημίωσης θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον με τον μισθό δημόσιου υπάλληλου με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας
2. θα πρέπει για αυτό το διάστημα να καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές
3. θα πρέπει να προβλέπεται και επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση που το εισόδημα μειωθεί λόγω απουσίας από την εργασία, αν απαιτηθεί η μητέρα να παραμείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σπίτι πριν ή μετά την εγκυμοσύνη
Η «λεπτομέρεια» που αναφέρεται είναι αν θα υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθεί; Γιατί από λόγια είμαστε πλήρεις!»

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση για την Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Όλα ανεξαιρέτως τα σχόλια που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν, ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7Ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης, όσον αφορά τις πτυχές εκείνες που δεν εμπίπτουν στις οδηγίες 2006/54/ΕΚ και 79/7/ΕΟΚ (οι οποίες ενσωματώθηκαν με το Ν. 3896/2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/8-12-2010 και το Π. Δ/γμα 1362/1981, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 339, αντίστοιχα) όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L.180/1/15-07-2010). Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών εξακολουθεί να διέπεται από την οδηγία 2004/113 ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 3769/2009, ΦΕΚ Α’ 105/1-7-09.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σημαντική και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή τους επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν πολίτες και φορείς τις παρατηρήσεις τους.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 22/10/2012 και ώρα 09 :00 π.μ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ