Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, θέτει από σήμερα, 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.
Στόχος του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού οριζόντιου πλαισίου πολιτικών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις σχεδιαζόμενες πολιτικές μέσω στοχευμένων έργων και δράσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ανάλυση του πλαισίου στρατηγικής, όπως προσδιορίζεται από την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 2018-2023, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία και τις απαιτήσεις για την Ισότητα των Φύλων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του οποίου συνιστά αναγκαίο όρο, και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
Άξονας Προτεραιότητας 2: Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους
Άξονας Προτεραιότητας 3: Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε τομεακές πολιτικές.
Ο προσδιορισμός του περιεχομένου του νέου Σχεδίου Δράσης έγινε, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας Φύλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4604/2019 και κατόπιν συλλογής προτάσεων των συναρμόδιων υπουργείων.
Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος καταθέτοντας τυχόν σχόλια και προτάσεις.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 13η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων και τη συμμετοχή στη διαβούλευση, αποφασίστηκε η παράταση αυτής μέχρι τις 20/8/2021.