Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και λοιπές διατάξεις»

Αγαπητοί φίλοι,

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου σχετικά με την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και λοιπές διατάξεις».

Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι καταρχήν η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 «σχετικά με την επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Η Οδηγία, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της Ε.Ε. να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη μετανάστευση, υπογραμμίζει ότι ένας από τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δυνατότητα εύρεσης παράνομης εργασίας. Σκοπός της Οδηγίας είναι να μειωθεί αυτός ο παράγοντας έλξης, αντιμετωπίζοντας την απασχόληση  των πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στην Ε.Ε. και να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αντίστοιχες  κυρώσεις για τους εργοδότες που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στο έδαφος τους και τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά.

Κεντρική διάταξη του νόμου είναι η γενική απαγόρευση της απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της χώρας. Οι παραβιάσεις αυτής της απαγόρευσης τιμωρούνται με χρηματικές διοικητικές κυρώσεις καθώς και με άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις όπως π.χ με αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και παροχές. Σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές ευθύνες. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης, οι εργοδότες υποχρεούνται να ελέγχουν την κατοχή έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής πριν απασχολήσουν έναν πολίτη τρίτης χώρας ενώ παράλληλα η διαδικασία για την υποβολή καταγγελιών διευκολύνεται και προβλέπονται συνεχείς τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα.

Νομική βάση της Οδηγίας είναι το άρθρο 63 (3)(Β) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει μέτρα για τη μεταναστευτική πολιτική στους τομείς παράνομης μετανάστευσης και παράνομης διαμονής. Αυτή η νομική βάση δεν καλύπτει τα μέτρα σχετικά με τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ε.Ε. αλλά εργάζονται κατά παράβαση του καθεστώτος διαμονής τους (π.χ. φοιτητές τρίτων χωρών). Επομένως η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου.

Το παρόν σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα Κεφάλαια με 17 άρθρα. Στο πρώτο Κεφάλαιο που περιλαμβάνει τις Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-3) ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας που αφορούν το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς. Στο δεύτερο Κεφάλαιο που περιλαμβάνει τις Ειδικές Διατάξεις (άρθρα 4-13) θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, οι κυρώσεις, τα μέσα προστασίας των πολιτών τρίτων χωρών και ο ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3386/2005. Τέλος, στο τέταρτο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι καταργούμενες και οι μεταβατικές διατάξεις, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος (άρθρα 15-17).

Μπορείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι και την 4-11-2011.