Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας»

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας»

Στόχος της νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι η οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο, 2021-2027, μέσω της ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως των ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η νέα Εθνική Στρατηγική θέτει πρωτίστως:
1. τις κύριες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της χώρας και της αναβάθμισης του κοινωνικού της ιστού,
2. τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και
3. τους νέους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
Δομείται δε σε τέσσερις (4) Επιχειρησιακούς Άξονες:
 Επιχειρησιακός Άξονας 1: Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά υλικά
 Επιχειρησιακός Άξονας 2: Πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες
 Επιχειρησιακός Άξονας 3: Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση
 Επιχειρησιακός Άξονας 4: Διακυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τους εποπτευόμενους φορείς και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την ενσωμάτωση της συνεισφοράς τους στο κείμενο, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α’) που θεσμοθέτησε τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Συντονισμού και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και καθόρισε το πλαίσιο εκπόνησης της.
H Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας συνιστά αναγκαίο όρο για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Κατά την σύνταξή της λήφθηκαν υπόψη οι τομεακές Εθνικές Στρατηγικές και τα Σχέδια Δράσης, καθώς και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές Στρατηγικές, Σχέδια Δράσης και Πρωτοβουλίες.
Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος καταθέτοντας τυχόν σχόλια και προτάσεις.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Για λόγους ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών στη διαβούλευση, η διαδικασία παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες.