Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Κ.Υ.Α ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν. To Υπουργείο προχωρά στην επεξεργασία των σχολίων και την ολοκλήρωση του τελικού σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη για παρατηρήσεις, στα πλαίσια του Π.Δ. υπ.’ αριθ. 39 (ΦΕΚ 28/Α/28-02-2001) «Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΕ και 98/48/ΕΚ».

Δημόσια Διαβούλευση της Κ.Υ.Α για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

Αγαπητοί Φίλοι,

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θέτει, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.

Βασικός στόχος της προωθούμενης ΚΥΑ είναι η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό. Παράλληλα, διασφαλίζεται ο θεμιτός και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

Με την υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α αναμένεται να καθορίζονται:

 • Γενικές διατάξεις σχετικά με περιβαλλοντική επισήμανση πλαστικών όπως:
  • Απαγόρευση χρήσης ισχυρισμών που υποδηλώνουν γενικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα ως αόριστοι και παραπλανητικοί.
  • Υποχρέωση αναγραφής σύστασης προς τους καταναλωτές «μην εγκαταλείπετε πλαστικά στη φύση» ή άλλης παρεμφερούς, σε περίπτωση χρήσης σε πλαστικό αντικείμενο ή συσκευασία ισχυρισμών που υποδηλώνουν διάσπαση, βιοαποικοδόμηση ή/και κομποστοποίηση.
  • Καθορισμός προϋποθέσεων σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικού».
  • Υποχρέωση αναγραφής επί των προϊόντων των στοιχείων του  υπεύθυνου διάθεσης καθώς και της χώρας παραγωγής, εφόσον δεν πρόκειται περί προϊόντων της Ε.Ε.
 • Διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου όπως:
  • Καθορισμός υποχρεώσεων για τους οικονομικούς φορείς.
  • Καθορισμός διαδικασιών ελέγχου και λήψης μέτρων.
  • Συνεργασία Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους που υποστηρίζουν τα τελωνεία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α και πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
  • Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, καθορισμός του έργου και τρόπου λειτουργίας της.
  • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή.
 • Ειδικές διατάξεις για τα βιοπλαστικά (κομποστοποιήσιμα πλαστικά που παράγονται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, συνήθως συγκομιδές σιτηρών), σχετικά με τη συμμόρφωση αυτών με τα ισχύοντα αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα για κομποστοποιήσιμες  συσκευασίες  και αντικείμενα, προκειμένου να φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για λιπασματοποίηση/κομποστοποίηση».

Σας καλώ να συμβάλετε στην προσπάθειά μας, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Βασίλης Κεγκέρογλου