ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 292 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Μαρτίου 2023.
2. Τα άρθρα 4 έως 9 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2023.