ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ (άρθρα 280-287)

Άρθρο 280
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, η παραγραφή αξιώσεων που προβλέπονται στον παρόντα διέπονται από το παρόν Μέρος.

Άρθρο 281
Ενιαύσια παραγραφή
Σε ετήσια παραγραφή υπόκεινται:
1. Οι αξιώσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος για την πληρωμή των μισθών και λοιπών παροχών που πηγάζουν από τη σύμβαση ναυτολόγησης.
2. Οι αξιώσεις του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή κατά του πλοιάρχου ή του πληρώματος με αιτία τις αδικοπραξίες που τέλεσαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
3. Οι αξιώσεις που αιτία έχουν:
(α) τη χορήγηση υλικών ή τροφίμων, ελλείψεις του ναυπηγηθέντος πλοίου και την εκτέλεση εργασιών για τη ναυπήγηση, επισκευή, εξοπλισμό ή εφοδιασμό του πλοίου καθώς και τις δαπάνες πλοιάρχου ή μέλους του πληρώματος για λογαριασμό του πλοίου,
(β) τη διαχείριση πλοίου,
(γ) τη σχέση εφοπλισμού και την ευθύνη του κυρίου του πλοίου,
(δ) τη σύμβαση πρακτορείας πλοίου και φορτίου,
(ε) τη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων,
(στ) τη σύμβαση ναύλωσης, εκτός από τη ναύλωση του πλοίου προς τον σκοπό θαλάσσιας περιήγησης προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 164,
(ζ) την κοινή αβαρία.
4. Οι αξιώσεις αναγωγής του υπόχρεου προς καταβολή στη μεταφορά πραγμάτων, στη μεταφορά επιβατών, στη σύγκρουση και στην επιθαλάσσια αρωγή.
Άρθρο 282
Διετής παραγραφή
Σε διετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις με αιτία:
(α) Τη συμπλοιοκτησία.
(β) Τη θαλάσσια ασφάλιση.
(γ) Την επιχείρηση επιθαλάσσιας αρωγής.
(δ) Τη σύγκρουση πλοίων.
(ε) Τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένης και της ναύλωσης του πλοίου προς τον σκοπό θαλάσσιας περιήγησης προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 164.

Άρθρο 283
Απόσβεση δικαιώματος αποζημίωσης από ρύπανση από πετρέλαιο
1. Το δικαίωμα αποζημίωσης κατά του πλοιοκτήτη από ρύπανση από πετρέλαιο, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση ευθύνης για ρύπανση από πετρέλαιο και στη Διεθνή Σύμβαση ευθύνης για το πετρέλαιο κίνησης, αποσβέννυται τρία (3) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η ζημία σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης ευθύνης για ρύπανση από πετρέλαιο και της Διεθνούς Σύμβασης ευθύνης για το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία. Αν το συμβάν αποτελείται από περισσότερα περιστατικά, η περίοδος των έξι (6) ετών ξεκινά από την ημερομηνία του πρώτου περιστατικού.
2. Το δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Διεθνούς Κεφαλαίου, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Διεθνούς Κεφαλαίου, αποσβέννυται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 αυτής. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή κατά του Διεθνούς Κεφαλαίου μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία.
3. Το δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το «Πρωτόκολλο του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3482/2006 (Α΄163) αποσβέννυται σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού.

Άρθρο 284
Έναρξη της παραγραφής
1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παραγραφή των αξιώσεων των άρθρων 281 και 282 αρχίζει μόλις λήξει το έτος, μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της σύμφωνα με τα άρθρα 251 και 252 του Αστικού Κώδικα.
2. Στη χρονοναύλωση, η παραγραφή αρχίζει την επομένη της ημέρας επαναπαράδοσης του πλοίου ή λύσης της σύμβασης. Στη ναύλωση κατά ταξίδι αρχίζει την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης ή της λύσης της σύμβασης.
3. Στη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση των πραγμάτων ή από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 6 και 6β του άρθρου 3 των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα.
4. Στην επιθαλάσσια αρωγή η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα της περάτωσης της επιχείρησης αρωγής.
5. Στη σύγκρουση η παραγραφή αρχίζει από την επέλευση της σύγκρουσης.
6. Στη σύμβαση μεταφοράς επιβάτη, η έναρξη της παραγραφής των αξιώσεων σε περίπτωση σωματικής βλάβης, σε περίπτωση θανάτου που συνέβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αποσκευών, ρυθμίζεται στο άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης Αθηνών. Η παρούσα εφαρμόζεται και επί ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 164 του παρόντος.
7. Στην κοινή αβαρία η παραγραφή αρχίζει από την κατάθεση της έκθεσης για την κοινή αβαρία.
8. Στις αξιώσεις αναγωγής της παρ. 4 του άρθρου 281 η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έτους από την καταβολή.

Άρθρο 285
Διακοπή και αναστολή της παραγραφής
1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, για τη διακοπή και την αναστολή της παραγραφής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 286 στη σύμβαση μεταφοράς επιβάτη, και στη ναύλωση του πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 164, δεν επιτρέπεται η άσκηση αγωγής μετά τη λήξη οποιουδήποτε από τα εξής χρονικά διαστήματα:
α) πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αποβίβασης του επιβάτη ή από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα η αποβίβαση, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη· ή, εάν προηγείται
β) τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση ή όφειλε ευλόγως να έχει λάβει γνώση της σωματικής βλάβης, απώλειας ή φθοράς που προκλήθηκε από το συμβάν.
3. Η έγερση της αγωγής κατά του ασφαλιστή λόγω εγκατάλειψης διακόπτει την παραγραφή και της κατ’ αυτού αξίωσης λόγω ζημιών.

Άρθρο 286
Παράταση του χρόνου παραγραφής
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, μετά την έναρξη και
πριν τη συμπλήρωση της, η παραγραφή των αξιώσεων των άρθρων 281 και 282 μπορεί να
παραταθεί είτε με έγγραφη συμφωνία των μερών είτε με μονομερή δήλωση του οφειλέτη.

Άρθρο 287
Βάση αξιώσεων
Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 281 και 282 ισχύει είτε η βάση της αξίωσης είναι συμβατική είτε εξωσυμβατική. Αν η πράξη ή παράλειψη του οφειλέτη συνιστά συνάμα κολάσιμη πράξη που κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την αξίωση αποζημίωσης.

 • 23 Ιανουαρίου 2023, 15:34 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το Άρθρο 281 θα πρέπει να μείνει ως έχει διότι:

  i. όποιος ναυτικός δεν αμείβεται βάσει Σ.Σ.Ε. θα πρέπει να αποναυτολογείται και να προσφεύγει ΑΜΕΣΑ στα δικαστήρια,
  ii. αν η εταιρεία δεν αμείβει σωστά τους ναυτικούς και όλοι οι ναυτικοί της προσφεύγουν «άπαξ του έτους» στα δικαστήρια, τότε θα αναγκαστεί να συμμορφώνεται με την Σ.Σ.Ε.,
  iii. προστατεύει εμμέσως τον ναυτικό γιατί αν προσφύγει μετά από 5-6-10 χρόνια στα δικαστήρια μπορεί η εταιρεία να έχει κλείσει.

 • 13 Ιανουαρίου 2023, 14:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ

  Οι αξιώσεις του αρ. 281 ΚΙΝΔ πρέπει να υπόκειναι σε εξαετή και όχι ενιαύσια παραγραφή διότι όταν ο ναυτικός είναι ναυτολογημένος για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δικαστήρια για την διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων του. Όσον γνωστόν, στο αγγλικό δίκαιο υπάρχει η εξαετής παραγραφή.