Δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου» του ταμείου ασύλου μεταναστευσης και ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε)

Θέτουμε σε διαβούλευση το  «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ»

Του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Α.Μ.Ε.)»

Tο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε διαβούλευση το παρόν σχέδιο πρόσκλησης και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας πριν αυτό υπογραφτεί.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ