Άρθρο 07: Διαγραφή μέλους

1.Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. ή / και λόγω μη τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του.
2.Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε..
3.Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.
4.Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.

 • 18 Ιανουαρίου 2013, 09:00 | KOUTROUMANIS DIMITRIOS

  Συμφωνώ, όποιος δεν συμφωνεί και είναι αντίθετος του καταστατικού πρέπει να συμμορφώνεται ο καθένας μας

 • 11 Ιανουαρίου 2013, 13:01 | Κώστας Πώποτας

  προτείνω να μην τίθεται η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ως προυπόθεση για την διατήρηση ιδιότητας μέλους, μόνο για την άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις εκλογές είναι ΄δυνατό να τεθούν περιορισμοί.
  προτείνω:
  Άρθρο 7

  Διαγραφή μέλους

  Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε..

  Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο.

  Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.

  Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 11:01 | Papachristopoulos Paschalis

  ΑΡΘΡΟ. 7 – Διαγραφή Μέλους
  Γενική παρατήρηση. Κάθε διαγραφή μέλους θα πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. ή / και λόγω μη τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του.
  2. Η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε..
  3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.
  4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.