Άρθρο 05: Μέλη του Σ.Α.Ε.

Α. Μέλη του Σ.Α.Ε. είναι οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα, οι κοινότητες–ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι εξωτερικού.

Β. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :
1. Για τους πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού και τις κοινότητες-ενορίες μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθούν:
α. Καταστατικό τους από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους.
β. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών
γ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων
2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας.
3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορέων του απανταχού Ελληνισμού δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε.
4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνελεύσεως.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 15:37 | ΑΡΗΣ ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΦΡΙΚΗΣ (ΟΣΕΑ)

  Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΦΡΙΚΗΣ (Ο.Σ.Ε.Α) είναι το αιρετό Συλλογικό Όργανο όλων των Σωματείων που αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα τους 250.000 Επαναπατρισθέντες Ομογενείς από την Αφρική. Η Ο.Σ.Ε.Α έχει ιδρυθεί πριν 30 χρόνια και είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων της Αφρικής στην Ελλάδα.
  Κύρια φροντίδα και σκοπός της είναι η ασχολία με τα εν γένει προβλήματα και τις ανάγκες των Επαναπατρισθέντων Ελλήνων και μη, και κυρίως την Αφάλιση, Συνταξιοδότηση τους, την αγορά περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, την εισαγωγή συναλλάγματος , μετατροπή αδειών οδήγησης σε Ελληνικές. Επίσης και η σύσφιξη των δεσμών με τις ενυπάρχουσες Ελληνικές Κοινότητες στην Αφρική, η στήριξη αυτών η δημιουργία κινήτρων για τους νέους, ώστε να καταγράφονται τα όποια προβλήματα και ανάγκες τους, να προωθήσουμε προς άμεση επίλυση στον Ελλαδικό χώρο, στην Ελληνική Πολιτεία, αλλά και στη συνδρομή του έργου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδερίας και πάσης Αφρικής.
  Πολλά δε από αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν μόνο τους Έλληνες της Αφρικής, αλλά και αυτούς των λοιπών Ηπείρων. Ετσι στα πλάισια αυτά η ΟΣΕΑ με δική της πρωτοβουλία και ενέργειες επεξεργάστηκε και κατάρτισε το Νόμο 1469/1984 με τον οποίο ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά οι Έλληνες που έζησαν στην αλλοδαπή και με δικές της πάλι πρωτοβουλίες προκάλεσε την τροποποίηση αρκετές φορές του ανωτέρω νόμου, τον οποίο και σήμερα αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε επ’ ωφελεία πάντοτε των Ελλήνων του Εξωτερικού όπως λ.χ. Παράταση και Τροποποίηση του άρθρου 5 και 3 παρ. 4του ν. 1469/1984. Με δεδομένο ότι το ΣΑΕ είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο καιεκπροσωπεί τους απανταχού Έλληνες, προτείνουμε όπως η Ομοσπονδία μας,δια του εκάστοτε Εκπροσώπου της, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΑΕ, που δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου και θα συμμετέχει στις πάσης φύσεως Εκδηλώσεις, Συμβούλια, Συνελεύσεις του ΣΑΕ, ως ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ βοηθώντας με την μεγάλη εμπειρία των χιλιάδων επαναπατρισθέντων μελών της στην επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων των Ελλήνων τόσο της Αφρικής όσο και των λοιπών Ηπείρων για τα οποία και μέχρι σήμερα αγωνίζεται, γνωρίζοντας, πολύ καλά τα προβλήματα των Αποδήμων και έχοντας τη δυνατότητα για άμεση επίλυση στην εκάστοτε Ελληνική Πολιτεία, αφού η βάση της είναι η Πρωτεύουσα της Χώρας όπου και θεσπίζονται οι νόμοι. Ήδη η ΟΣΕΑ συμμετείχε στις Συνελεύσεις του ΣΑΕ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ στο Γιοχανεσμπουρκ το 2002 και 2006 και στην Αλεξάνδρεια το 1996 και το 2008 με εισηγήσεις σε καίρια θέματα όπως συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, προώθηση και υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.
  ΑΡΗΣ Χ. ΛΥΧΝΑΡΑΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Σ.Ε.Α εκ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

 • 30 Ιανουαρίου 2013, 19:47 | Βασίλειος Ζουές (Ειδικός Γραμματέας Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων)

  Δικαίωμα συμμετοχής Αιγυπτιωτών Ελλήνων επαναπατρισθέντων με συμμετοχή εκπροσώπου τους στο ΔΣ ο οποίος θα εκλέγετε από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων τον Αιγυπτιώτικων Συνδέσμων ,Συλλόγων, και Σωματείων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 21:35 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ( ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ)

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 20:30 | NIKOΛΑΟΣ ΒΑΔΗΣ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ)

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 16:37 | Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

  Θεωρούμε απαραίτητη την ιδιαίτερη αναφορά στις Ελληνικές Κοινότητες, οι οποίες, στη Λατινική Αμερική είναι οι κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνισμού στις πόλεις όπου εδρεύουν.
  Την ελληνική καταγωγή των φυσικών προσώπων πρέπει να πιστοποιεί το αντίστοιχο στην πόλη διαμονής τους Ελληνικό Προξενείο.

 • Αρθρο 5
  Μέλη του ΣΑΕ
  Α. Ως μέλη του ΣΑΕ αναφέρονται οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού , οι Κοινότητες-ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα . Πουθενά στο άρθρο δεν διευκρινίζεται πως θα αντιπροσωπεύονται οι συλλογικοί φορείς. Με τι αναλογία αντιπροσώπων.
  Εδώ τίθεται το ερώτημα πως ισοδυναμεί η ψήφος ενός αντιπροσώπου ενός συλλογικού Οργάνου με ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του ΣΑΕ. Το νομοσχέδιο είναι ελλιπές . Ο καθορισμός των αντιπρόσωπων από τους οργανισμούς θα πρέπει να γίνεται στη βάση της δύναμης των μελών του και στο βαθμό επιθυμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμετοχής του Οργανισμού στο Θεσμικό όργανο. Διαφορετικά η συμμετοχή των Συλλογικών Φορέων στο νέο ΣΑΕ θα είναι προβληματική .
  Το πλάτεμα του ΣΑΕ και με τη συμμετοχή των φυσικών προσώπων είναι αναγκαίο, όπως αναγκαία είναι και η συμμετοχή της Οργανωμένης Ομογένειας. Το Συγκέρασμα δεν είναι απλό και το νομοσχέδιο δυστυχώς ούτε καν το αγγίζει.
  Β. Η ιδιότητα μέλους του ΣΑΕ
  Παρ.1. γ: Η παράγραφος αυτοί πρέπει να διαφοροποιηθεί γιατί έρχεται σε αντίθεση με τις τοπικές νομοθεσίες περί προσωπικών δεδομένων.
  Παρ.1 γ:Πρόταση/Διαφοροποίσηση .
  Κατάλογο αντιπροσώπων τους στο ΣΑΕ

 • Να αντικατασταθεί η πρόταση «4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνελεύσεως.» με την πρόταση «4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών (ξεχωριστά Μητρώο Οργανώσεων και Μητρώο φυσικών προσώπων) ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνελεύσεως.»

  Διαμαντης Γκίκας
  Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

 • Να αντικατασταθεί η πρόταση «2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας.» με την πρόταση «2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας.»

  Διαμαντης Γκίκας
  Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

 • Να διαγραφεί η παράγραφος «γ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων»

  Διαμαντης Γκίκας
  Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

 • 11 Ιανουαρίου 2013, 13:01 | Κώστας Πώποτας

  θα επεκτείνω τον προβληματισμό του Π. Παπαχριστόπουλου για να καταλήξω οτι αναδεικνύεται ενα πρόβλημα κεντρικής φυσιογνωμίας του ΣΑΕ με την προσθήκη των φυσικών προσώπων ως μελών (όχι οτι το πρόβλημα δεν υπήρχε ανέκαθεν). Εαν επρόκειτο για μια «βουλή των αποδήμων» το ΣΑΕ κατανάγκη θα περιόριζε τα μέλη του σε όσους έσουν την ελληνική ιθαγένεια. Τοτε το δικαίωμα ψήψου θα μπορούσε να οργανωθεί διαφορετικά με βάση τους εκλογικούς καταλόγους π.χ. Απο την στιγμή που επιλέγεται ένα υβριδικό σχήμα, θα πρέπει και η λύση να είναι ανάλογη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει διπλή διατύπωση όπως για να καλύπτει τους κατοίκους εξωτερικού έχοντες την ελληνική ιθαγένεια η όντας ελληνικής καταγωγής .

  προτείνω καταρχή:

  Άρθρο 5

  Μέλη του Σ.Α.Ε.

  Μέλη του Σ.Α.Ε. δύνανται να είναι:
  – οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς των αποδήμων, που έχουν συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης στη χώρα υποδοχής τους, εφόσον οι καταστατικοί σκοποί τους δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε και εφόσον λειτουργούν ήδη επί τριετία.
  – φυσικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται οι κατέχοντες την Ελληνική ιθαγένεια ή πολίτες ελληνικής καταγωγής μετά δήλωσή τους στα κατά τόπους προξενεία εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικοι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

  Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :

  1. Για τους πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς των αποδήμων και τις κοινότητες μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Περιφερειακό Συμβούλιο, εφ’ όσον υποβληθούν:

  α. Καταστατικό τους από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους, εγκεκριμένη από τις αρχές της χώρας κατάθεσης.

  β. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών

  γ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων

  2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Περιφερειακό
  Συμβούλιο, απευθείας ή μέσω του αντίστοιχου συλλογικού φορέα,

  3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις

  4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνελεύσεως.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 11:44 | Papachristopoulos Paschalis

  ΑΡΘΡΟ 5 – Μελή του ΣΑΕ
  Γενική παρατήρηση. Για πρώτη φορα στην ιστορία του ΣΑΕ εισάγεται ο θεσμός των φυσικών προσώπων μελών (πέραν των οργανώσεων, συλλόγων, ομοσπονδιών, εθνικοτοπικων, κληρικολαϊκων, κλπ). Και η ουσιαστική αυτή αλλαγή πρέπει να διευκρινισθεί επακριβώς από την αρχή για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε μελλοντικές παρεξηγήσεις, παρανοήσεις (θεμιτές ή αθέμιτες..), προβλήματα και διενέξεις .. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει την αποδοχή της αίτησης έγγραφης εφόσον ¨πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις». Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει για τα φυσικά πρόσωπα να διευκρινιστούν και ιδιαίτερα σε τρία σημεία: το «ελληνικής καταγωγής», το «κάτοικοι του εξωτερικού» και το ιδιαίτερο θέμα των φυσικών προσώπων που είναι ήδη μέλη των συλλόγων μελών (σημείο Β, 1. γ). Ιδιαίτερα:
  1. Για το «ελληνικής καταγωγής»; 1/ Πως θεωρείται κάποιος/α ότι είναι «ελληνικής καταγωγής»; 2/ Μέχρι ποιο βαθμό συγγενείας ή γενεάς; 3/ Πως (από ποιον και με ποια ακριβώς διαδικασία) πιστοποιείται ότι κάποιος είναι «ελληνικής καταγωγής»;
  2. Για το «κάτοικοι εξωτερικού». 1/ Ποιος, πως και με ποια ακριβώς διαδικασία αποδεικνύει / πιστοποιεί κάποιος/α ότι διαμένει για 3 τουλάχιστον (συνεχή;) χρόνια στο εξωτερικό; Με εγγραφή στο κατά τόπους προξενείο ή πρεσβεία; 2/ Και εκτός των ελλήνων πολιτών, τι γινεται με τους Ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν καν ελληνική υπηκοότητα ή διαβατήριο; 3/ Οι φοιτητές που σπουδάζουν για πάνω από 3 χρόνια στο εξωτερικό θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού; 4/ Οι ευκαιριακά εργαζόμενοι που δεν καταγράφονται πάντα στα ελληνικά προξενεία ή πρεσβείες; 5/ Και τι γινεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει προξενική αρχή ή πρεσβεία στην χωρά διαμονής;
  3. Ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα των φυσικών μελών των συλλογικών φορέων που είναι μέλη; Δεδομένου ότι όταν ένας Σύλλογος ή σωματείο εγγράφεται ως μέλος στο ΣΑΕ και υποχρεούται να υποβάλει κατάλογο μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο (πόσο ακριβής είναι αυτός ο κατάλογος και τι στοιχεία περιλαμβάνει, ποιος κάνει επιβεβαίωση του;), τα φυσικά αυτά μέλη θεωρούνται επίσης το καθένα απ αυτά φυσικά πρόσωπα μέλη του ΣΑΕ (άρα έχουν και το δικαίωμα ανεξάρτητης ψήφου). Και σε αυτή την περίπτωση ποια είναι η ψήφος του Σωματείου – οργάνωσης μέλους; Επίσης δεν προβλέπεται διαδικασία προσφυγής του μέλους σε περίπτωσης άρνησης εγγραφής του από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.
  4. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αντίγραφο του μηχανογραφημένου μητρώου να πρέπει να αποστέλλεται ετησίως στην ΓΓΑΕ. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να έχουμε επιτέλους, μια έστω και μερική απογραφή των αποδήμων ελλήνων. Το μητρώο αυτό μπορεί να αποδεδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για την ψήφο των αποδήμων. Επιπλέον το μητρώο αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από τους κατά χώρα νομούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  5. Θα πρέπει απαραίτητα να προστεθεί άρθρο με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. Δεν νοείται να υπάρχουν μελή, (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις), χωρίς ξεκάθαρες υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώματα. Η μονή υποχρέωση που εμφανίζεται είναι να τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους… Το δικαίωμα ψήφου; Οι οργανώσεις μέλη (που μπορεί να αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες μελή) και τα μελή φυσικά πρόσωπα έχουν ισοδύναμους ψήφους στην εκαστοτε εκλογική διαδικασία; Ποια είναι τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών σε όργανα έλεγχου των Περιφερειακών Συμβουλίων; (ιδιαίτερα οικονομικού..).

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  Α. Μέλη του Σ.Α.Ε. είναι οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα, οι κοινότητες–ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι εξωτερικού.
  Β. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :
  1. Για τους πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού και τις κοινότητες-ενορίες μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθούν:
  α. Καταστατικό τους από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους.
  β. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών
  γ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων
  2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να θεωρείται είτε αυτός ο όποιος είναι εγγεγραμμένος για 3 τουλάχιστον χρόνια στις κατά τόπους προξενικές αρχές, ή είναι εγγεγραμμένος την εφορία Ελλήνων του Εξωτερικού στην Ελλαδα, η αποδεικνύει με πιστοποιητικό της χώρας διαμονής του ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της χώρας για τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τους φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση του πανεπιστήμιου της αλλοδαπής. Τα κατά τόπους προξενεία και Πρεσβευτικές αρχές θα πρέπει να πιστοποιούν την Ελληνική καταγωγή των φυσικών μελών βάσει των επί τόπου συγκεντρωμένων σχετικών στοιχείων. Ελληνικής καταγωγής θα θεωρείται κάποιος/α μέχρι 3ου βαθμού συγγενείας ή γενεάς. Σε περίπτωση που στην χώρα διαμονής δεν υπάρχει Ελληνική προξενική αρχή, το φυσικό πρόσωπο υποψήφιο μέλος κάνει αίτηση είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο ελληνικής υπηκοότητας ή ιθαγένειας, η υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την Ελληνική του καταγωγή.
  3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορέων του απανταχού Ελληνισμού δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής μέλους, αυτό μπορεί να προσφύγει στο Προεδρείο του ΣΑΕ προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υπεράσπισης του. Το Προεδρείο πρέπει να αποφασίσει εντός 3μηνου και κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφαση στο υποψήφιο μέλος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή η απόφαση είναι τελεσίδικη.
  4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του ΣΑΕ τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Οι συλλογικής μορφής φορείς μέλη υποβάλουν αναλυτικό κατάλογο των φυσικών προσώπων μελών τους στα αντίστοιχα Περιφερειακά Συμβούλια. Τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορούν να συμβουλευτούν επίσης το αρχείο της ΓΓΑΕ σχετικά με τις υπάρχουσες Οργανώσεις και Συλλόγους της περιφέρειας των. Αντίγραφο των Περιφερειακών μηχανογραφημένου μητρώων αποστέλλονται ετησίως από τα Περιφερειακά Συμβούλια στην γραμματεία του Προεδρείου καθώς στην ΓΓΑΕ. Τα Περιφερειακά Συμβούλια και το Προεδρείο φροντίζουν την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του μητρώου μελών συμφωνά με τις κατά τόπους ισχύουσες αντίστοιχες νομοθεσίες. Ανανεωμένοι κατάλογοι μελών (ονοματεπώνυμο, στοιχειά επαφής, email, κλπ) μαζί με το τελευταίο πρακτικό αρχαιρεσιών, υποβάλλονται ανά 4ετια το αργότερο 6 μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Γενικής Συνέλευσης.
  5. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση τα καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου δεκαεπτά (17). Τα μελή έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες και τις διατάξεις του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΣΑΕ όπως προβλέπεται από τον νόμο, και να δρουν αντίστοιχα με τους σκοπούς και στόχους του. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εννέα (9). Τόσο τα φυσικά μέλη όσο και οι συλλογικοί φορείς (εκφραζόμενοι δια του προέδρου τους), έχουν τον δικαίωμα μιας ψήφου.

 • 25 Δεκεμβρίου 2012, 11:20 | Κώστας Πώποτας

  Συγχιση προκαλείται από την ταυτόχρονη ύπαρξη της ιδιότητας μέλους για συλλογικούς φορείς και για ιδιώτες. Ιδίως η ασάφεια επηρεάζει τα ζητήματα στάθμισης του βάρους της συμμετοχής και ψήφου στις τακτικές συνελεύσεις (αρθρο 12)

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 00:40 | Παύλος Κερασαββόπουλος

  Δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών.

 • 16 Δεκεμβρίου 2012, 13:24 | ΜΑΚΕΔΝΟΣ Πολιτστική Εταιρεία Πανελλήνων

  Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιότητα μέλους και συμμετοχής στο ΝΕΟ ΣΑΕ και σε πληθυσμιακές ομάδες ή κοινότητες που έχουν ελληνικές ρίζες, όπως οι Καλάς στο Πακιστάν, οι Γκρεκάνοι στην Μάγκνα Γκρέτσια, οι Έλληνες της Κορσικής και άλλες, τις οποίες έχουμε επισκεφθεί, ερευνήσει και καταγράψει στην εικοσαετή ενασχόλησή μας με τους «Ξεχασμένους Έλληνες» του Κόσμου!
  Μια τέτοια συμμετοχή, θα γεμίσει συγκίνηση και περηφάνια αυτές τις ομάδες, θα σφυρηλατήσει τις συνειδήσεις τους και θα βοηθήσει σημαντικά στην αδελφοσύνη του έθνους μας, που μπορεί ενωμένο και οργανωμένο, να επιτύχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Οικουμένη!
  Μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τους «Ξεχασμένους Έλληνες»
  Μετά τιμής
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ «ΜΑΚΕΔΝΟΣ»
  Δημήτρης Αλεξάνδρου
  Πρόεδρος Συλλόγου – Συγγραφέας
  τηλ. 23920 25035

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 06:45 | Νίκος Μηλιώνης

  ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΑΕ:

  Όλοι οι Οργανισμοί που εμπεριέχουν στην ονομασία τους Παν-Παμ- κλπ. ή είναι Ομοσπονδίες και κάθε Δευτεροβάθμιος Οργανισμός θα πρέπει να πληρούν τα παρακάνω κριτήρια.
  Τέτοια πρέπει να είναι:

  1)Ύπαρξη καταστατικού
  2)Κατάλογος Μελών
  3)Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.
  4)Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.
  5)Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού
  6)Ταχτικές Εκλογές , όπως ορίζει το καταστατικό.
  7)Θεματικές Εκδηλώσεις στον τόπο δραστηριώτητας
  8)Προγραμματισμός-Eκδηλώσεων και Γενικός Προγραμματισμός

  Η Γ.ΓΡ. Απόδημου Ελληνισμού τα κατά τόπους Προξενεία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω.
  Τα είδια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Οργανισμοί- Μέλη των δευτεροβαθμίων.
  Τρεις ή περισσότεροι Οργανισμοί-Σύλλογοι που πληρούν τα παρακάνω κριτήρια να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Δευτεροβάθμιο Όργανο.

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 23:39 | Κωνσταντινος Καλοποδαρεας

  Αγαπητοί,

  Αυτή η διάταξη θέλει πολύ προσοχή. Διοτι στο παρελθόν, ανάλογα τα γούστα και οι φιλίες του προέδρου των περιφερειακών συμβουλίων, απεκλείσθηκαν φορείς με μεγάλη δραστηριότητα να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής, ενώ οργανισμοί μαϊμού επι χαρτιού και μόνο, καθώς και μπουλούκι εκκλησιαστικών οργανώσεων γέμισαν τις λίστες μελών.

  Εαν ξαναγίνει αυτό, και πάλι πάει περίπατο η προπάθειά σας….

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 11:26 | Κώστας Πώποτας

  παρεμβαίνω για να έχω την ικανοποίηση του πρώτου σχολίου αλλά θα επανέλθω λεπτομερέστερα.

  Η ιδέα να δοθεί στα φυσικά πρόσωπα η ιδιότητα του μέλους είναι ενδιαφέρουσα από άποψη άμεσης δημοκρατίας αλλά χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία όσον αφορά την εκλογή (ιδίως των περιφερειακών συμβουλίων)

  Κ. Πώποτας
  Λουξεμβούργο

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 11:41 | Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης

  στο άρθρο 05 στο τέλος της παραγράφου Α να προσθεθεί «ως επίσης και άτομα που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά έχουν συνάψει γάμον με άτομα ελληνικής καταγωγής»

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 18:32 | Τεγγελίδου Γεσθημανή

  Η αναφορά στα μέλη του ΣΑΕ είναι γενική, όπως γνωρίζεται ο απόδημος ελληνισμός είναι συγκεντρωμέος σε συγκεκριμένα σχήματα, Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων (δεν αναφέρονται στο σχέδιο νόμου), Ελληνικές Κοινότητες-Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι-Σύλλογοι Πολιτισμού(Λύκειο Ελληνίδων λ.χ., Σύλλογοι Θεατρικοί-ΜΜΕ εξωτερικού υπό μορφή εκπομπών, ιστοσελίδων ή περιοδικών). Θεωρώ την έννοια του μέλους με πιο συγκεκριμένα κριτήρια και όχι τόσο γενικά, σύλλογοι ή φυσικά πρόσωπα. Ευχ.