Άρθρο 11: Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.

Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στους Κανονισμούς προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας τους και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών.

Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Συνέλευσης.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 13:08 | Papachristopoulos Paschalis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά με τις αντίστοιχες διαδικασίες του άρθρου εννέα (9).
  Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Συνέλευσης.
  ΑΡΘΡΟ 12 – Τακτική Συνέλευση

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 13:47 | Papachristopoulos Paschalis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 11 Περιφερειακές Συνελεύσεις του ΣΑΕ
  Γενική παρατήρηση: Για τις εκλογικές Περιφερειακές συνελεύσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις – προτάσεις moy των άρθρων εννέα (9), δέκα (10) και δώδεκα (12).