Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α’) ‘‘Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’ και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

  • 16 Δεκεμβρίου 2012, 23:36 | Φλωράκης Βασίλειος

    Επειδή ως τέως πρόεδρος της ομοσπονδίας ελληνικών κοινοτήτων Γαλλίας
    είχα μια μικρή συμμετοχή στην διαμόρφωση του συγκεκριμένου νόμου ,μέσω ΣΑΕ της περιόδου εκείνης ,θα ήθελα να γνώριζα τους λόγους της κατάργησης των αναφερομένων άρθρων του νόμου 3480/2006