Άρθρο 14 – Υποβολή έκθεσης, αξιολόγηση και επανεξέταση (άρθρο 19 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει να παράσχει στην Επιτροπή, όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή του παρόντος.