Άρθρο 13 – Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 2968/2001 «Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών – Μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου» (Α’ 280) καθ’ ό μέρος ενσωματώνουν την απόφαση 95/553/ΕΚ (ΕΕ L 314 της 28/12/1995).