Άρθρο 07 – Είδη συνδρομής (άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Η προξενική προστασία που αναφέρεται στο άρθρο 2, μπορεί να περιλαμβάνει προξενική συνδρομή, μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σύλληψης ή κράτησης
β) διάπραξης εγκλήματος, ή αδικήματος, με θύμα τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) σοβαρού ατυχήματος, ή σοβαρής ασθένειας
δ) θανάτου
ε) βοήθειας και επαναπατρισμού, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
στ) ανάγκης έκδοσης προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως προβλέπεται στην Απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ, όπως αυτή κυρώθηκε με τον νόμο 2968/2001.

2. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να ικανοποιούνται δεόντως τα αιτήματα των πολιτών, ως προς το πρόσωπο που θα πρέπει να ενημερώνεται, καθώς και στην υποχρέωση ενημέρωσης των μελών της οικογένειας αυτών. Σε περίπτωση θανάτου, λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες του πλησιέστερου συγγενούς, σχετικά με τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, όσον αφορά στη σορό του εκλιπόντος. Το κράτος μέλος ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη, είναι αρμόδιο για τις επαφές αυτές.