Άρθρο 03 – Προξενική προστασία από το κράτος μέλος ιθαγενείας (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος ιθαγενείας μη αντιπροσωπευόμενου σε τρίτη χώρα πολίτη, μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος από το οποίο ο μη αντιπροσωπευόμενος Έλληνας πολίτης έχει ζητήσει, ή έχει λάβει προξενική προστασία, να παραπέμψει την αίτηση, ή την υπόθεση του, στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδος προκειμένου να παράσχουν προξενική προστασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος προς το οποίον απευθύνεται η αίτηση παραιτείται από την υπόθεση, μόλις οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιβεβαιώσουν, ότι παρέχουν προξενική προστασία στον μη αντιπροσωπευόμενο έλληνα πολίτη.