Άρθρο 09 – Τοπική συνεργασία (άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, για την καλύτερη παροχή προξενικής προστασίας στους μη αντιπροσωπευόμενους σε τρίτη χώρα πολίτες, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις σε τοπικό επίπεδο. Στις εν λόγω συνεδριάσεις επιτελείται τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, για θέματα που αφορούν τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες. Στις συνεδριάσεις αυτές, η Ελλάδα διευκολύνει την επίτευξη συμφωνιών, όπου είναι αυτό αναγκαίο, επί πρακτικών διακανονισμών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μη αντιπροσωπευόμενοι πολίτες, προστατεύονται αποτελεσματικά στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Εκτός αντιθέτου συμφωνίας, πρόεδρος των συνεδριάσεων τοπικής συνεργασίας ορίζεται ο αντιπρόσωπος ενός κράτους μέλους της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ένωση.

2. Στις συνεδριάσεις σε τοπικό επίπεδο διευκρινίζονται επίσης οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια την οποία δικαιούνται οι μη αντιπροσωπευόμενοι πολίτες να παρέχεται σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης. Όταν σε δεδομένο τρίτο κράτος δεν υφίσταται ελληνικό προξενείο ή πρεσβεία, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν κάθε διαθέσιμη και σχετική πληροφορία για τους έλληνες πολίτες. Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται η ορθή συγκέντρωση και η τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών και κυρίως σε περίπτωση κρίσης, καθώς και η κοινοποίησή τους στις πρεσβείες και στα προξενεία αλλά και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης. Τα θέματα για τα οποία γίνεται τακτική ανταλλαγή πληροφοριών αφορούν ιδίως στην ασφάλεια των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών, στις συνθήκες φυλάκισης, στην ειδοποίηση του προξενείου και στην πρόσβαση σε αυτό, καθώς και στην συνεργασία σε περιπτώσεις κρίσης.