Άρθρο 01 – Σκοπός και αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Σκοπός του νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Απριλίου 2015, «περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας, προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας, για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ» (L 106/1 της 24.4.2015).

2. Με τις διατάξεις του παρόντος, θεσπίζονται τα μέτρα συντονισμού και συνεργασίας που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ, που ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ώστε αυτοί να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος, του οποίου έχουν την ιθαγένεια, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των ελλήνων πολιτών, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου των Αντιπροσωπειών της Ένωσης, στην εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν αφορούν τις προξενικές σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, όπως η Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις της 24ης Απριλίου 1963, ή διμερείς προξενικές συμβάσεις.