Άρθρο 10 – Ετοιμότητα και συνεργασία για καταστάσεις κρίσης (άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές Αρχές, που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα, συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο στον συντονισμό σχεδίων έκτακτης ανάγκης μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την τοπική Αντιπροσωπεία της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης συνδρομή στους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, σε περίπτωση κρίσης.

2. Σε περίπτωση κρίσης, οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά, με τις αντίστοιχες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών, για να διασφαλίσουν αποτελεσματική συνδρομή στους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες. Αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για τις διαθέσιμες δυνατότητες απομάκρυνσης και αιτούνται υποστήριξη από ομάδες παρέμβασης, στο επίπεδο της Ένωσης και από προξενικούς εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.

3. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές της Ελλάδος, ως ηγετικό κράτος, ή ως κράτος μέλος, ή κράτη μέλη, που συντονίζουν τη συνδρομή, αναλαμβάνουν τον συντονισμό οιασδήποτε βοήθειας που παρέχεται στους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών, της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, των κεντρικών γραφείων της ΕΥΕΔ και ζητούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, στήριξη από μηχανισμούς, όπως είναι οι δομές διαχείρισης κρίσης της ΕΥΕΔ και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης.