Άρθρο 04 – Ορισμοί (άρθρα 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης»: κάθε πολίτης που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται σε τρίτη χώρα, δηλαδή δεν έχει πρεσβεία ή προξενείο εγκατεστημένο εκεί σε μόνιμη βάση, ή εάν έχει πρεσβεία, προξενείο ή επίτιμο πρόξενο να είναι πράγματι σε θέση να παράσχει προξενική προστασία, σε μια δεδομένη στιγμή.

2. «μέλη οικογενείας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη σε τρίτη χώρα»: όσοι πολίτες δεν είναι οι ίδιοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοδεύουν μη αντιπροσωπευόμενους έλληνες πολίτες στην τρίτη χώρα και στους οποίους παρέχεται προξενική προστασία στον ίδιο βαθμό και με τους ίδιους όρους που θα παρείχε η Ελληνική Δημοκρατία στα μέλη της οικογενείας ελλήνων πολιτών που δεν είναι τα ίδια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. «μη αντιπροσωπευόμενο κράτος»: εκείνο το κράτος μέλος που δεν αντιπροσωπεύεται σε τρίτη χώρα, δηλαδή δεν έχει διπλωματική ή προξενική αρχή, εγκατεστημένη εκεί σε μόνιμη βάση, ή δεν έχει διπλωματική αρχή, ή έμμισθη, ή άμισθη προξενική αρχή εκεί, που να είναι πράγματι σε θέση να παράσχει προξενική συνδρομή, σε μια δεδομένη στιγμή.

4. «ηγετικό κράτος» ή «συντρέχον κράτος»: ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται σε δεδομένη τρίτη χώρα και που αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τη συνδρομή, προς τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, σε περιπτώσεις κρίσεως, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος.

5. «διπλωματικές και προξενικές αρχές»: οι διπλωματικές αρχές και οι έμμισθες προξενικές αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους.

6. «αρμόδιες αρχές»: η Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων και η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

7. «ΕΥΕΔ»: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.