Άρθρο 11 – Γενικοί κανόνες (άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Οι μη αντιπροσωπευόμενοι, σε τρίτο κράτος, έλληνες πολίτες, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατά τις κείμενες διατάξεις, εντός τριών (3) μηνών από της καταβολής τους, τα έξοδα της προξενικής προστασίας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους πολίτες του συντρέχοντος κράτους μέλους, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα I, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους πολίτες του κράτους, που παρείχε την συνδρομή. Οι μη αντιπροσωπευόμενοι έλληνες πολίτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να επιστρέψουν μόνο τα έξοδα που θα επιβάρυναν τους πολίτες του συντρέχοντος κράτους μέλους υπό τις ίδιες συνθήκες.

2. Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές, σε περίπτωση που παρέχουν προξενική συνδρομή, δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από το κράτος μέλος της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα II. Το κράτος μέλος της ιθαγενείας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη επιστρέφει τα εν λόγω έξοδα εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από της καταβολής τους και μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη να επιστρέψει τα εν λόγω έξοδα.

3. Όταν οι προξενική προστασία που παρέχεται σε μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές Αρχές, σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής του συνεπάγεται ασυνήθιστα υψηλά, αλλά απαραίτητα και δικαιολογημένα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, ή μετάφρασης, για τις διπλωματικές ή προξενικές Αρχές, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των εξόδων αυτών, από το κράτος μέλος της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη, εντός εύλογης προθεσμίας από της καταβολής τους, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

4. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που παρέχεται προξενική προστασία σε Έλληνα, μη αντιπροσωπευόμενο, πολίτη από τις διπλωματικές και προξενικές Αρχές άλλου κράτους μέλους.